Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
7

2007-02-22
Jo2007/350
Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Fiskeriverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikFiskeKunskapsuppbyggnad
Naturresursförvaltning
Fiskerikontroll

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

Att miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö enligt prop. 2004/05:150 uppnås.

Återrapportering

Fiskeriverket skall redovisa i vilken utsträckning målen är uppfyllda och översiktligt beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att nå respektive mål. Utöver det skall Fiskeriverket redovisa hur samverkan och dialog med berörda intressenter genomförs.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Vetenskapliga underlag, analyser, metoder och tekniker av hög kvalitet för att

- gynna utveckling av ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk,

- anpassa uttaget av fisk till ett långsiktigt hållbart nyttjande,

- minska fiskets bifångster och miljöpåverkan,

- öka skyddet för och minska andelen hotade fiskarter och fiskstammar,

- öka kunskapen om fiskeripolitikens samhällsekonomiska effekter.

Återrapportering

Redovisa

- arbetet med att utveckla ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk,

- arbetet med att anpassa uttaget av fisk till ett långsiktigt hållbart utnyttjande,

- arbetet med att minimera utkast och bifångster av icke målarter,

- arbetet med åtgärdsprogram för hotade fiskarter och fiskstammar,

- genomförandet av de uppgifter som ryms inom ramen för EG:s förordning om datainsamling,

- kunskapsuppbyggnad om fiskbestånd som är viktiga för kust- och insjöfisket samt fritidsfisket,

- arbetet i internationella havsforskningsrådet, ICES samt

- genomförda samhällsekonomiska analyser samt arbetet med att öka kunskapen om fiskeripolitikens samhällsekonomiska effekter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Naturresursförvaltning

Mål

Bidra till att den biologiska mångfalden bevaras och förlusten hejdas samt att uthålligt fiske och en livskraftig fiskerinäring utvecklas genom förvaltningsåtgärder.

Minskad negativ effekt av även annan mänsklig verksamhet än fiske på fiskresursen.

Ökad kunskap hos konsumenter om resurstillgång och fiskproduktion.

Yrkes- och fritidsfiske, fisketurism, vattenbruk samt fiskberedning bidrar till utveckling av landsbygden.

Återrapportering

Redovisa

- insatser och värdering av insatser av de för budgetåret anvisade medlen för anslaget 43:9 Fiskevård,

- lägesrapport för arbetet med förvaltningsåtgärder inklusive förvaltnings- och återhämtningsplaner,

- hur förvaltningen bidragit till utveckling av landsbygden,

- insatser, resultat och effekter av EG:s strukturprogram i relation till uppställda mål och finansieringsplaner samt hur dessa sammantaget bidrar till utveckling av landsbygden och jämställdhet mellan kvinnor och män,

- en total sammanställning för respektive strukturprogram fördelat på dels EG-medel, dels nationell finansiering (Fiskeriverkets, annan statlig, kommunal, övrig offentlig samt privat finansiering),

- för anslagen 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. och 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. i års- och delårsrapport ange belopp för respektive strukturprogram avseende inbetalningar, beslut, utbetalningar samt prognos över kommande in- och utbetalningar under programperioden 2000-2006,

- i vilken utsträckning Fiskeriverkets verksamhet bidrar till att öka kunskapen hos konsumenter om resurstillgång och fiskproduktion.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Mål

Fastställda fiskekvoter och andra begränsningar skall inte överskridas.

Överträdelser mot nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning skall förebyggas. Fiskerikontrollen skall ske i nära samverkan med Kustbevakningen.

Hög tillgänglighet till relevant fiskeriinformation.

Återrapportering

Redovisa

- de fall då fastställda fiskekvoter och andra begränsningar har överskridits samt analysera orsakerna till detta,

- en bedömning av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner och

- utvecklingsprojekt inom fiskerikontrollen särskilt avseende tillgängligheten på information,

- ett system för uppföljning av gjorda anmälningar för översträdelser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Redovisning av verksamhet

Fiskeriverket skall utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter samt finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel.

Gröna jobb

Fiskeriverket skall i sin årssredovisning redovisa utvecklingen av de sk. gröna jobb som tillfaller verket.

Internationellt arbete

Fiskeriverket skall redogöra för sitt arbete med EU:s utvidgning, EU:s handelsavtal, relevanta miljökonventioner, Nordiska Ministerrådet, FAO, OECD, WTO samt andra internationella fora.

Utvecklad 24-timmarsmyndighet

En god kvalificerad och utbyggd service via Internet.

Återrapportering

Redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten samt hur myndigheten arbetar långsiktigt för att utveckla en god kvalificerad service via Internet.

Jämställdhet

Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män. Fiskeriverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering

Fiskeriverket skall redovisa sådana områden inom myndighetens ansvarsområde där olika förhållanden och villkor gäller för kvinnor och män. Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. Vidare skall man beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.

Global utveckling

Fiskeriverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrapportering

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Fiskeriverket rapportera till regeringen senast den 31 december 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

Regionala tillväxtprogrammen

Fiskeriverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Fiskeriverket bör medverka med befintliga åtgärder till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering

Fiskeriverket skall efter samråd med Verket för näringslivsutveckling (Nutek) bistå myndigheten med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005. Fiskeriverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

Prognoser för programperioden 2000-2006

Fiskeriverket skall, senast den 22 februari, den 2 juni och den 19 oktober 2006, lämna en sammanställning av samt en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Fonden för fiskets utveckling (FFU) för programperioden 2000-2006. Uppgifterna skall avse åtgärder såväl utanför som inom Mål 1 och prognosen skall sträcka sig t.o.m. 2008. Uppgifterna skall lämnas till regeringen samt till Nutek.

Utgiftsprognoser

Fiskeriverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid prognostillfällena 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti samt 2 november. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 

Genetisk variation

Fiskeriverket skall senast 2007 ha ett handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur som, med Naturvårdsverket som samordnare, är väl koordinerat med övriga berörda myndigheters handlingsprogram.

Återrapportering

Fiskeriverket skall rapportera de insatser som gjorts för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur.

Regionala landskapsstrategier

Fiskeriverket skall stödja de länsstyrelser som genomför ett pilotarbete med regionala landskapsstrategier.

Återrapportering

Fiskeriverket skall rapportera de insatser som gjorts för att stödja länsstyrelsernas arbete med regionala landskapsstrategier.

4

Uppdrag

Verksamheten inom GFP

Fiskeriverket skall redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 2005. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006.

Samhällsekonomiskt analysverktyg

Fiskeriverket skall i samverkan med Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) ta fram ett analysverktyg baserat på existerande internationellt arbete. Verktyget skall användas för att bedöma samhällsekonomiska effekter av olika förändringar inom fiskeripolitiken avseende kvottilldelning, effortreglering eller andra ändringar i regelverken. Bedömningarna skall kunna utgöra underlag för regeringens beslut. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2006.

Nationella stöd

Fiskeriverket skall i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2006.

ICES

Fiskeriverket skall, i anslutning till sitt budgetunderlag, lämna underlag för Internationella havsforskningsrådet (ICES) avseende de kostnader för årsavgift, årsmöte samt Fiskeriverkets deltagande som under budgetåret 2006 föreslås att belasta anslag 43:15 Bidrag till vissa internationella organisationer.

Effekter på småskaligt kustfiske avseende maximal bifångst av marina däggdjur

Fiskeriverket skall analysera effekterna för det småskaliga kustfisket av genomförandet av miljömålens delmål om maximalt 1 procents bifångst av marina däggdjur. Uppdraget skall innehålla förslag på åtgärder samt kostnader för dessa. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket skall utreda behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden. Speciell hänsyn bör tas till hur detta skall genomföras i områden där Sverige genom avtal delar fisket med andra länder. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

Genmodifierad fisk

Fiskeriverket skall belysa utvecklingen och forskningen inom området genmodifierad (GM) fisk i vattenbruket, presentera tillämpningsområden och olika tekniker samt beskriva för- och nackdelar med genetisk modifiering av fisk. Rapporten skall främst behandla GM-fisk ur ett svenskt perspektiv men även spegla den internationella utvecklingen inom området. Förutom en övergripande teknisk, närings- och miljöanalys, bör uppdraget även omfatta konsekvensanalys av befintligt regelverk och eventuellt behov av ytterligare reglering för GM-fiskbehovet. Eventuella risker bör analyseras med speciellt fokus på biologisk mångfald inklusive beaktande av djurskyddsaspekter. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

Åtgärdsstrategi och hållbart nyttjande

Fiskeriverket skall efter samråd med Naturvårdsverket och berörda myndigheter vidareutveckla sitt ansvarsområde inom strategin för hushållning av mark och vatten. Rapportering skall ske i enlighet med riktlinjer från Miljömålsrådet. Fiskeriverket skall dessutom inom ramen för sitt särskilda sektorsansvar till Miljömålsrådet rapportera om sitt arbete senast den 31 december 2006. Vidare skall Fiskeriverket, efter samråd med berörda myndigheter, utveckla och precisera begreppet hållbart nyttjande i enlighet med propositionen Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150) och regeringens skrivelse En samlad naturvårdspolitik (skr. 2001/02:173). Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

Miljömålsuppdraget

Fiskeriverket skall för respektive 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och 2004/05:150) som tillförts anslag 43:6 Fiskeriverket från utgiftsområde 20 under perioden 2001-2006. Redovisningen lämnas i separat rapport till regeringen (Miljödepartementet) senast den 27 april 2007.

Indikatorer på verksamhetsområdet

Fiskeriverket skall redovisa indikatorer som beskriver måluppfyllelsen inom verkets tre verksamhetsgrenar. Indikatorerna skall vara långsiktigt uppföljningsbara och där så är möjligt visa status för nuläget. Till varje verksamhetsgren skall tre indikatorer föreslås. Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2006.

Jämställdhet

Fiskeriverket skall anpassa indikatorer som beskriver jämställdheten mellan kvinnor och män till kommande strukturprogram inom fiskeripolitiken. Indikatorerna skall vara möjliga att tillämpa i kommande strukturprogram, vara långsiktigt uppföljningsbara och bygga på de förslag som finns i den redovisning som Fiskeriverket lämnat angående den gemensamma fiskeripolitikens jämställdhetseffekter. Uppdraget skall delredovisas den 1 juni 2006.

Därutöver skall Fiskeriverket i samråd med länsstyrelserna, Glesbygdsverket och andra relevanta myndigheter och organisationer utveckla samarbetsformer samt utveckla eller tillämpa indikatorer för arbetet med jämställdhetsfrågor inom ramen för fiskeri- och landsbygdspolitiken. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 september 2006.

Information om miljö, fiske och fiskevård

Fiskeriverket skall på sin hemsida utveckla möjligheterna för intressenter och allmänhet att hämta lättillgänglig information och fakta om miljö, fiske och fiskevård. Till exempel uppgifter om miljöeffekter, resursuppskattningar, nyttjande av fiskevårdsmedel, pågående forskningsprojekt etc. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2007.

Vindkraft

Fiskeriverket skall bidra till att nå det nationella planeringsmålet för vindkraft (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317). Fiskeriverket skall senast den 1 mars 2006 redovisa en revidering av riksintressen för fisket samt kartlägga behovet av inventeringar av fisk och fiskbestånd vid utsjöbankar som bedöms vara intressanta för utbyggnad av vindkraft. Vidare skall verket senast den 1 mars 2007 redovisa en revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden.

Fiskerikontrollen

Fiskeriverket får i uppdrag att senast den 15 februari 2006 redovisa en uppföljning av Fiskeriverket anmälda överträdelser av fiskebestämmelserna samt vilka åtgärder som vidtagits av de rättsvårdande myndigheterna och domstolarna med anledning av anmälningarna

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:6

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket111 411
ap.1Fiskeriverket (ram)111 411

Villkor för anslag 43:6

ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget skall disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop.2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 och 2004/05:150, bet. 2005/06: MJU3, rskr. 2005/06:48, rskr. 2005/06:49) ). Minst 22 325 000 kronor skall användas för arbetet med miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.

2. Anslaget skall disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU tilldelas under Jordbruksverkets anslag 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

 

43:7

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket28 220
ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (ram)28 220

Villkor för anslag 43:7

ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Anslaget skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Fonden för fiskets utveckling (FFU) under anslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Anslaget får även med högst 2,5 miljoner kronor disponeras för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med strukturprogrammens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s strukturstöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut. Beträffande länsstyrelserna inom Mål 1 skall planeringsramarna fastställas efter aktivt samråd med berörda länsstyrelser.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran skall enligt i proposition (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

6. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen skall redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån skall redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

7. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 miljoner kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

43:8

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket83 414
ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)83 414
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 43:8

ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordningar för strukturfonderna från den 21 juni 1999 (EG) nr 1260/1999, (EG) nr 1263/1999 och rådets förordning från den 17 december 1999 (EG) nr 2792/1999 avseende programperioden 2000-2006 samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som EG-kommissionen fastställt. De riktlinjer som övervakningskommittéerna för strukturplanen för fiskerinäringen utanför Mål 1 respektive innanför Mål 1 fastställer skall beaktas.

2. Fiskeriverket skall redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006.

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

43:9

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket26 832
ap.1Fiskevård (ram)26 832

Villkor för anslag 43:9

ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och skall särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket skall fördela medlen efter samverkan med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 miljoner kronor.

4. Fiskeriverket skall i sin årsredovisning redovisa hur Fiskevårdsanslaget fördelats på olika aktörer.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
43:6 Fiskeriverket
ap.13 3423 %0
43:7 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.1847Allt0
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.12 502Allt0
ap.30Allt0
43:9 Fiskevård
ap.18053 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
43:6 Fiskeriverket
43:8 ap.243:6 ap.1100 %
43:7 Strukturstöd till fisket m.m.
43:9 ap.243:7 ap.1100 %
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
43:10 ap.243:8 ap.1131 612
43:10 ap.243:8 ap.3186 553
43:9 Fiskevård
43:11 ap.243:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
43:6 Fiskeriverket
ap.2ram
43:7 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.2ram
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.2ram
43:9 Fiskevård
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
43:7 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.130 00015 00015 0002008
43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.1120 00060 00060 0002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

 

  1. Fiskeriverket bemyndigas att under 2006, i fråga om ramanslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. till fisket m.m.anslagsposten 1 besluta om bidrag som inklusive gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2008.

  2. Fiskeriverket bemyndigas att under 2006, i fråga om ramanslaget 43:8 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. anslagsposten 1 besluta om bidrag som inklusive gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 60 000 000 kronor under 2007 och 60 000 000 kronor 2008.

 

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-259 284
2006-02-259 284
2006-03-259 284
2006-04-259 284
2006-05-259 284
2006-06-259 284
2006-07-259 284
2006-08-259 284
2006-09-259 284
2006-10-259 284
2006-11-259 284
2006-12-259 287
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:6 ap.1Fiskeriverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Tjänsteexport
Tjänsteexport1004177 5007 5000517
Uppdragsverksamhet
Fartyg004 5004 50000
Utredningskontoren/laboratorierna5013024 00024 0000180
Summa5013028 50028 5000180
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom utredningskontoren, laboratorierna och undersökningsfartygen får finansieras med avgifter medan tjänsteexport skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket skall sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, som skall särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen skall särredovisas i verkets årsredovisning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fiskeriverket skall inte finansiera invensteringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anna Ryttberg
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskanlisets förvaltningsavdelning
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Jo-SAU

Senast uppdaterad: