Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
751 86 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr