Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Länsstyrelsen i Gotlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Gotlands läns verksamhet för budgetåret 2007 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Länsstyrelsen i Gotlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: