Finansdepartementet


Regeringsbeslut
2

2006-12-21
Fi2006/7356
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/6:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Konjunkturinstitutets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser
Miljöekonomisk analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet skall vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, obalanser i ekonomin, stabiliseringspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.

Återrapportering

1. Konjunkturinstitutet skall för mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Konjunkturinstitutet skall för mål 2 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen samt särskilt redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen inom de nämnda områdena.

3. Konjunkturinstitutet skall för mål 3 redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik skall produceras. Analyserna skall omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljöpolitik.

2. Miljöekonomiska metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att analysernas kvalitet kontinuerligt förbättras.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid skall arbetet med miljöekonomisk metod- och modellutveckling kommenteras särskilt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statstik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Mål

Konjunkturinstitutet skall bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

4

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet skall bistå Finansdepartementet med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkter för leveranserna och omfattning av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler.

3. Konjunkturinstitetet skall underhålla modellerna Kimod, Fimo och input-/outputmodellen med tillhörande databaser och dokumentation.

4. Avseende modellen Kimod skall Konjunkturinstitutet under 2006 svara för utbildning av och användarstöd till berörda användare i Finansdepartementet samt för framtagande av modelldokumentation inklusive variabellistor.

5.

6. Konjunkturinstitutet skall utveckla en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher. Den närmare utformningen av modellen skall göras i samråd med Finansdepartementet. En slutrapport skall lämnas senast den 28 februari 2006.

7. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten skall offentliggöras vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.

8. Rapporten i uppdrag 7 skall beakta relevanta jämställdhets- och könsaspekter på de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

9. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser skall lämnas senast den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

10. De handlingsplaner som Konjunkturinstitutet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Konjunkturinstitutet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Konjunkturinstitutet - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

11. Konjunkturinstitutet skall, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och andra intressenter som till exempel Beijerinstitutet, göra en sammanställning av olika ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald samt ställa samman erfarenheter av användningen av dessa metoder. En analys bör göras av metodernas svagheter och styrkor och deras lämplighet för värdering av biologisk mångfald, samt om det finns möjlighet att inkludera marginalkostnads-/marginalnyttoberäkningar. Om möjligt bör förslag lämnas på sammanhang där det finns behov av monetär värdering av biologisk mångfald. Syftet med studien är att på sikt kunna internalisera miljökostnader i form av förlust av biologisk mångfald i olika relevanta sammanhang, t.ex. i konsekvensanalyser. I uppdraget ingår också att identifiera eventuella kunskapsluckor utifrån ekonomiska värderingsmetoder. Uppdraget skall redovisas senast 30 december 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet48 082
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)48 082

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Konjunkturinstitutet

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:1 Konjunkturinstitutet
ap.11 4423 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Konjunkturinstitutet
1:1 ap.21:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Konjunkturinstitutet
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-254 006
2006-02-254 006
2006-03-254 006
2006-04-254 006
2006-05-254 006
2006-06-254 006
2006-07-254 006
2006-08-254 006
2006-09-254 006
2006-10-254 006
2006-11-254 006
2006-12-254 016
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Konjunkturinstitutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser2541001 4001 4000354
Utredningsrapporter, användarstöd4491001 4001 4000549
Summa7032002 8002 8000903
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konjunkturinstitutet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EA
Finansdepartementet/SSA/SMS