Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:32

2006-12-14
U2006/9270/BIA (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85, prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:18).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Språk- och folkminnesinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Riksdagen har även beslutat om målen för en nationell språkpolitik (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KrU4, rskr 2005/06:89).

Målet för Institutet för språk och folkminnen är att bevara vårt kulturarv genom att på vetenskaplig grund vidmakthålla och förmedla kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Från och med den 1 juli 2006 är Institutet för språk och folkminnen en central myndighet på språkets område.

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela myndighetens verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målen. Institutet för språk och folkminnen skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Institutet för språk och folkminnens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Resultatet skall i tillämpliga delar redovisas för myndigheten som helhet.

1.1.1

Verksamhetsområde Arkiv

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Ökad förbättring av samlingarnas status.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- antal besökare och förfrågningar med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgund, geografisk hemvist samt antal skolbesök.

Mål 3

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskola.

Återapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen skall i årsredovisningen specifiera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Prognoser 2006-2009

 

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

Inordnande av språkvårdsverksamhet

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa de åtgärder som från och med den 1 juli 2006 vidtagits för att inordna språkvårdsverksamhet i myndigheten enligt de riktlinjer som anges i propositionen Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik (prop. 2005/06:2).

4

Uppdrag

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23

Språk- och folkminnesinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen36 260
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)36 260

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:23 Språk- och folkminnesinstitutet
ap.11 0753 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
28:23 Språk- och folkminnesinstitutet
28:23 ap.228:23 ap.1127
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:23 Språk- och folkminnesinstitutet
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 387
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-252 986
2006-02-252 986
2006-03-252 986
2006-04-252 986
2006-05-252 986
2006-06-252 986
2006-07-252 986
2006-08-252 986
2006-09-252 986
2006-10-252 986
2006-11-252 986
2006-12-252 989
2007-01-03212
2007-01-25213
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:23 ap.1Institutet för språk och folkminnen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004000400400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Institutet för språk och folkminnen får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 556
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: