Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:29

2006-12-21
U2006/9497/BIA (delvis)
Radio- och TV- verket
Box 123
136 22 HANINGE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Radio- och TV- verket
Riksdagen har beslutat om Radio- och TV- verkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Radio- och TV- verket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikTillståndsgivning
Tillsyn
Utvecklingen inom medieområdet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Mediepolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om målet för mediepolitiken (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59). Målet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Radio- och TV-verket är att främja möjligheterna till mångfald i radio och television genom att ansvara för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Mediepolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillståndsgivning

Mål

Målet är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet inom radio och television m.m.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts, hur arbetet har bedrivits samt kommentera resultatet med hänsyn till

- tillstånd och registrering samt

- information.

Verket skall även ange

- hur handläggningen av ärenden fördelar sig mellan olika sändningsformer samt

- genomsnittliga handläggningstider för olika sändningsformer.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Målet är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet inom radio och television m.m.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och kommentera resultatet.

Verket skall även ange hur arbetet med tillsyn har bedrivits och de olika beslut som tillsynen föranlett.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utvecklingen inom medieområdet

Mål

Målet är att öka kunskapen om medierna och utvecklingen inom området.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall löpande förse Regeringskansliet (Kulturdepartementet) och andra intressenter med information om utvecklingen inom medieområdet samt publicera statistik och annan information beträffande ägande- och branschstrukturer, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Samverkan skall ske med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Medierådet. I frågor som rör ägande- och branschstruktur skall verket samarbeta med Nordicom-Sverige. Verket skall även redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 21 maj 2007. Rapporten skall innehålla en sammanställning av mediemyndigheternas publicerade material.

Radio- och TV-verket skall vidare redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till hur arbetet bedrivits samt vilket material som publicerats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Radio- och TV-verket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 oktober 2007

3

Organisationsstyrning

Mål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Radio- och TV-verkets verksamhet.

Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte mellan de svenska mediemyndigheterna skall integreras i Radio- och TV-verkets verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

4

Uppdrag

Översyn av lokal icke-kommersiell radio och TV

Regeringen uttalade i budgetpropositionen för 2007 att icke-kommersiell radio och TV är viktiga för demokrati, yttrandefrihet, mångfald, föreningsliv och integration eftersom de möjliggör för olika intressen och åsikter att göra sig hörda i samhällsdebatten. Radio- och TV-verket skall kartlägga och dokumentera dagens situation för lokal icke-kommersiell radio och TV. Myndigheten skall därefter analysera framtidsförutsättningarna för lokal icke-kommersiell radio och TV samt komma med förslag till eventuella förändringar. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 oktober 2007. 

Uppdrag att bistå i att ta fram underlag till den gemensamma handlingsplanen

Radio- och TV-verket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Radio- och TV-verket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Radio- och TV-verket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Radio- och TV-verket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Radio- och TV- verket11 996
ap.1Radio- och TV-verket (ram)11 996

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
27:4 Radio- och TV-verket
ap.13603 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)638
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Radio- och TV- verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25999
2007-02-25999
2007-03-25999
2007-04-25999
2007-05-25999
2007-06-25999
2007-07-25999
2007-08-25999
2007-09-25999
2007-10-25999
2007-11-25999
2007-12-251 007
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Radio- och TV- verkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
27:4 ap.1Radio- och TV-verket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgift-793-302002000-823
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgift

Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Lokalradioavgifter9458123 214125 913128 5570128 557377 684
Särskild avgift27121 6001 7001 70001 7005 000
Summa124 814127 613130 2570130 257382 684
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att Radio- och TV-verket skall uppnå full kostnadstäckning för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamheten enligt 1 kap. 9§ andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Verket skall även redovisa sitt arbete för att uppnå full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budget för särskild avgift är inte möjlig att göra med hänsyn till att sådana avgifter utdöms av förvaltningsdomstol efter att programföretag fällts av Granskningsnämnden för radio och TV.

Budget för koncessionsavgift på televisionens område (inkomsttitel 9457) beräknas ej då avgifterna är beroende av TV 4 AB:s reklamintäkter. Den fasta delen av avgiften kommer under 2006 att uppgå till 61,4 miljoner kronor och för 2007 preliminärt till ca 62,2 miljoner kronor. Den rörliga delen av avgiften, vilken fastställs halvårsvis i efterskott, uppgick för andra halvåret 2005 till ca 199 miljoner kronor och för det första halvåret 2006 till ca 184 miljoner kronor. Det kan noteras att dessa beslut är överklagade. Rörlig avgift för andra halvåret 2006 fastställs i mars 2007.

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 för lokalradioavgifter och inkomsttitel 9457 för koncessionsavgift på televisionens område.

Avgifter enligt Radio- och TV-lagen (1996:844) skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Karin Liby
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: