Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
18

2006-12-21
Ju2006/10274/DOM
Ju2006/10276/PO (delvis)
Gentekniknämnden
Retzius väg 13 A
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Gentekniknämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gentekniknämndens verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgren.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetÖvrig verksamhetGentekniknämnden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

1.1.1

Verksamhetsområde Övrig verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Gentekniknämnden

Mål

Gentekniknämndens mål är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa samt miljön skyddas.

Nämnden skall arbeta för att nå målet genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden skall även under året anordna konferenser inom området.

Återrapportering

Beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen skall ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Gentekniknämnden skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 obtober

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden3 889
ap.1Gentekniknämnden (ram)3 889

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:9 Gentekniknämnden
ap.11173 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:9 Gentekniknämnden
4:9 ap.24:9 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:9 Gentekniknämnden
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)388
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25324
2007-02-25324
2007-03-25324
2007-04-25324
2007-05-25324
2007-06-25324
2007-07-25324
2007-08-25324
2007-09-25324
2007-10-25324
2007-11-25324
2007-12-25325
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:9 ap.1Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 4:9 Gentekniknämnden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Justitiedepartementet, L3
Utbildningsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: