Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1:20

2006-12-14
U2006/9555/BIA
(delvis)
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik-Internationell programverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde -

1.1.1.1

Verksamhetsgren Internationell programverksamhet

Mål

Myndigheten skall verka för att det svenska deltagandet i EU:s utbildningsprogram skall öka.

- Antalet utresande studenter inom Erasmus skall öka till minst 3 000. Antalet utresande lärare inom Erasmus skall öka till minst 700. Särskilt när det gäller lärarutbildningarna är det väsentligt att en ökad rörlighet kommer till stånd.

- Inom Comenius skall antalet fortbildningsstipendier öka till minst 500.

Programkontoret skall verka för en jämn spridning av ansökningar från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.

Myndigheten skall med särskilda informationsinsatser och åtgärder sprida kännedom om EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande.

Återrapportering

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen/programdelarna skall delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Statistiken skall vara könsuppdelad och när så inte är möjligt skall detta motiveras. Där så är lämpligt skall statistiken vara indelad per utbildningsform och regional fördelning. Förändringar jämfört med de två tidigare åren skall redovisas och analyseras.

Programkontoret skall redogöra för vidtagna åtgärder för ett ökat deltagande i EU:s utbildningsprogram, särskilt i ovan nämnda delprogram samt sådana insatser som genomförts för ökad rörlighet inom lärarutbildningarna. Myndigheten skall bedöma hur dessa insatser bidragit till måluppfyllelsen.

Myndigheten skall redovisa vilka informationsinsatser och åtgärder som vidtagits för att sprida kännedom om EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande samt bedöma behovet av ytterligare insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Årsredovisningen skall innehålla en redovisning med kommentarer rörande finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen skall även framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Redovisningen skall delas upp på respektive finansieringskälla. Insatser för information, uppföljning och administrativ hantering skall redovisas.

Programkontoret skall till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser för år 2007 lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, och

- den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Mål

Programkontoret skall utveckla programadministrationen för att uppnå en högre effektivitet.

Återrapportering

Programkontoret skall redovisa vilka åtgärder som vidtas för att ytterligare utveckla programadministrationen och redogöra för förväntade effekter av dessa åtgärder.

Programkontoret skall redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som programkontoret administrerar och informerar om.

Programkontoret skall redovisa hur man arbetar för att tillvarata resultat från programmen i samverkan med andra myndigheter.

Programkontoret skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att utföra uppdraget att administrera Ploteus. Samverkan skall ske med Statens skolverk och med övriga berörda aktörer.

4

Uppdrag

  1. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition, och 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (endast medel som avser stöd till Leonardo), har fördelats och göra en bedömning av effekterna. Rapporten skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 juli 2007. Fördelning och bedömning av effekter av medel som utbetalats efter detta datum skall lämnas i samband med årsredovisningen.

  2. Programkontoret skall redovisa hur medlen under anslagen 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, anslagspost 2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område har använts.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:77

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet45 360
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)31 560
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)13 800

Villkor för anslag 25:77

ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten får belastas med utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får maximalt 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.11 3613 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 630
2007-02-252 630
2007-03-252 630
2007-04-252 630
2007-05-252 630
2007-06-252 630
2007-07-252 630
2007-08-252 630
2007-09-252 630
2007-10-252 630
2007-11-252 630
2007-12-252 630
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Internationella programkontoret för utbildningsområdets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:77 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Programkontoret får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Jacob Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Senast uppdaterad: