Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut


2006-12-21
Fö2006/2960/EPS
(delvis)
Överklagandenämnden för totalförsvaret
Box 3305
103 66 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Överklagandenämnden för totalförsvaret
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för totalförsvarets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Överklagandenämnden för totalförsvaret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretÄrenden rörande totalförsvarspliktiga
Anställningsärenden
Det civila försvaretÄrenden rörande totalförsvarspliktiga
Anställningsärenden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ärenden rörande totalförsvarspliktiga

1. Ärenden rörande totalförsvarspliktiga

Överklagandenämnden skall, i de fall det är möjligt, avgöra inkommande värnpliktsärenden i sådan tid att den klagande får besked innan han eller hon skall påbörja tjänstgöring.

Återrapportering

Överklagandenämnden skall redovisa antalet inkomna och avgjorda ärenden. Eventuella avvikelser från målet skall kommenteras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Anställningsärenden

2. Anställningsärenden

Överklagandenämnden skall avgöra ett anställningsärende senast tre månader från den dag det inkom till Överklagandenämnden.

Återrapportering

Överklagandenämnden skall redovisa antalet inkomna och avgjorda ärenden. Eventuella avvikelser från målet skall kommenteras.

1.1.2

Verksamhetsområde Det civila försvaret

1.1.2.1

Verksamhetsgren Ärenden rörande totalförsvarspliktiga

3. Ärenden rörande totalförsvarspliktiga

Överklagandenämnden skall, i de fall det är möjligt, avgöra inkommande civilpliktsärenden i sådan tid att den klagande får besked innan han eller hon skall påbörja tjänstgöring.

Återrapportering

Överklagandenämnden skall redovisa antalet inkomna och avgjorda ärenden. Eventuella avvikelser från målet skall kommenteras.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Anställningsärenden

4. Anställningsärenden

Överklagandenämnden skall avgöra ett anställningsärende senast tre månader från den dag det inkom till Överklagandenämnden.

Återrapportering

Överklagandenämnden skall redovisa antalet inkomna och avgjorda ärenden. Eventuella avvikelser från målet skall kommenteras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Överklagandenämnden för totalförsvaret undantas från kravet att lämna årsredovisning och budgetunderlag enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten skall senast den 28 februari 2007 lämna en kortfattad redovisning av den verksamhet som genomförts under 2006 samt kostnaderna för denna. Eventuella förändringar av kostnaderna skall förklaras. Vidare skall Överklagandenämnden för totalförsvaret senast den 1 mars 2007 lämna en kortfattad sammanställning av behovet av resurser inför 2008.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Verksamheten vid Överklagandenämnden för Totalförsvaret finansieras via anslag 7:8 Styrelsen för psykologiskt försvar.

På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Per Bolinder
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, MIL
Styrelsen för psykologiskt försvar
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilpliktsrådet
Värnpliktsrådet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet

Senast uppdaterad: