Finansdepartementet


Regeringsbeslut
38

2006-12-21
Fi2006/7202 (delvis)
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Datainspektionen
Riksdagen har beslutat om Datainspektionens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:47).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltningTillsyn över behandlingen av personuppgifter
Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.

1.1.1

Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltning

Mål

Datainspektionen skall bidra till målet genom att värna integriteten vid behandling av personuppgifter

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn över behandlingen av personuppgifter

Mål

1. Datainspektionen skall skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att reglerna för sådan behandling följs. Målet skall nås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras.

2. Datainspektionen skall sträva efter att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Fokus skall läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.

3. Datainspektionen skall bidra till utvecklingen av en effektiv och rättssäker elektronisk förvaltning genom att särskilt bevaka enskildas personliga integritet.

Återrapportering

1. Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

Omfattning och inriktning av informationsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, i anslutning till personuppgiftslagen.

Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Inkomna anmälningar om behandling av personuppgifter och genomförda förhandskontroller.

Internationell verksamhet, inklusive medverkan i EU:s gemensamma tillsyn över och utveckling av dataskyddsdirektivet.

2. Datainspektionen skall redovisa utvecklingen av systemet med personuppgiftsombud samt redovisa antalet ombud vid ingången och utgången av 2007.

3. Datainspektionen skall redovisa vilka insatser som gjorts för att bidra till utvecklingen av en elektronisk förvaltning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

Mål

Datainspektionen skall skapa förutsättningar för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå:

Omfattning och inriktning av informationsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, inom verksamhetsgrenen.

Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Tillståndsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Internationell verksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

Tillgänglighetsuppdrag

De handlingsplaner som Datainspektionen upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Datainspektionen vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Datainspektionen — under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art — att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

4

Uppdrag

Regelförenkling

Datainspektionen skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Datainspektionen skall i ett första steg redovisa underlag till Justitiedepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som Datainspektionen bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Datainspektionen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Datainspektionen skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna i företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen31 910
ap.1Datainspektionen (ram)31 910

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
46:3 Datainspektionen
ap.19573 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 182
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 659
2007-02-252 659
2007-03-252 659
2007-04-252 659
2007-05-252 659
2007-06-252 659
2007-07-252 659
2007-08-252 659
2007-09-252 659
2007-10-252 659
2007-11-252 659
2007-12-252 661
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
46:3 ap.1Datainspektionen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Datainspektionen får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) med belopp motsvarande 6 procent av de totala kostnaderna för myndighetens verksamhet utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

Datainspektionen undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Lars Söderström
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet/LED
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS

Senast uppdaterad: