Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:28

2006-12-21
U2006/9497/BIA (delvis)
Presstödsnämnden
Box 2250
103 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Presstödsnämndens och Taltidningsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden samt nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikPresstöd
Stöd till radio- och kassettidningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Mediepolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om målet för mediepolitiken (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59). Målet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Presstödsnämnden är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden genom att fördela det statliga stödet till dagspressen.

Målet för Taltidningsnämnden är att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, sådana funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker, genom att fördela det statliga stödet till radio- och kassettidningar.

1.1.1

Verksamhetsområde Mediepolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Presstöd

Mål

Målet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden samt att skapa en god överblick över behovet av presstöd genom att följa utvecklingen.

Återrapportering

Presstödsnämnden skall redovisa

- hur stor andel av anslaget 27:2 Presstöd som använts för de olika stödformerna (redovisningen skall ske i årsredovisningen),

- hur stor andel av anslaget 27:2 Presstöd som avses användas för de olika stödformerna under de kommande åren (redovisningen skall ske i budgetunderlaget),

- antalet tidningar som fått stöd uppdelat på olika stödformer respektive tidningskategorier,

- förändringar i tidningsägandet, den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper samt övriga väsentliga förändringar inom pressen som kan påverka verksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Stöd till radio- och kassettidningar

Mål

Målet är att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade, sådana funktionshindrade som inte förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker.

Målet är vidare att en större andel av taltidningarna skall distribueras med digital teknik. Taltidningsnämnden skall verka för detta särskilt vid start av nya taltidningar.

Återrapportering

Taltidningsnämnden skall redovisa

- hur stor andel av anslaget 27:3 Stöd till radio- och kassettidningar som använts för de olika distributionsteknikerna (redovisningen skall ske i årsredovisningen),

- hur stor andel av anslaget 27:3 Stöd till radio- och kassettidningar som avses användas för de olika distributionsteknikerna (redovisningen skall ske i budgetunderlaget),

- antalet tidningar som ges ut som taltidningar, totalt och uppdelat på de olika distributionsteknikerna,

- antalet abonnenter, totalt samt fördelat på kön och uppdelat på de olika distributionsteknikerna,

- information om den geografiska spridningen på taltidningsmarknaden och vilka insatser som gjorts för att bibehålla den geografiska spridningen,

- information om kvaliteten på servicen till taltidningarnas abonnenter, bl.a. hur många avbrott av utsändningarna som skett,

- information om övergången till ny utrustning för mottagning av radiotidningar samt radiotidningar som sänds med talsyntes (RATS), bl.a. hur många mottagare som har bytts ut och hur anslagets kostnadsbild påverkas av övergången.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Presstödsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

- 23 januari 2007

- 7 mars 2007

- 2 maj 2007

- 2 augusti 2007

- 30 oktober 2007

3

Organisationsstyrning

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Presstödsnämndens och Taltidningsnämndens verksamhet.

Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte mellan de svenska mediemyndigheterna skall integreras i myndighetens verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

4

Uppdrag

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Presstödsnämnden skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

 

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:1

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden6 412
ap.1Presstödsnämnden - del till PSN (ram)6 412

27:2

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden567 119
ap.1Presstöd - del till PSN (ram)567 119

Villkor för anslag 27:2

ap.1 Presstöd - del till PSN

  1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) samt förordningen (2001:898) om särskilt distributionsstöd.
  2. Av anslaget får 60 000 000 kronor användas först efter regeringens beslut om nytt datum för ikraftträdande av nya villkor för driftsstödet (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48).

27:3

Stöd till radio- och kassettidningar (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden126 156
ap.1Stöd radio- och kassettidningar - del till PSN (ram)126 156

Villkor för anslag 27:3

ap.1 Stöd radio- och kassettidningar - del till PSN

  1. Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

  2. Av anslaget får högst 300 000 kronor användas i samband med utvecklingsåtgärder och förberedelser för anskaffning av särskild mottagarutrustning för radiotidningar.

  3. Medlen under anslaget utbetalas av Presstödsnämnden i enlighet med Taltidningsnämndens beslut.

  4. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
27:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
ap.11923 %0
27:2 Presstöd
ap.128 3563 %0
27:3 Stöd till radio- och kassettidningar
ap.13 785Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)350
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)767
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Presstödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25534
2007-02-25534
2007-03-25534
2007-04-25534
2007-05-25534
2007-06-25534
2007-07-25534
2007-08-25534
2007-09-25534
2007-10-25534
2007-11-25534
2007-12-25538
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Presstödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
27:1 ap.1Presstödsnämnden - del till PSN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden får, med undantag från
1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, upprätta och till regeringen lämna gemensam årsredovisning och gemensamt budgetunderlag.

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden undantas från skyldigheten att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Martin Persson
Kopia till

Riksdagen/konstitutionsutskottet
Riksdagen/kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: