Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:5

2006-12-21
UD2006/60201/EIM
UD2006/61721/EIM (delvis)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenAckrediteringsverksamhet m.m.
Nationella kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete
Internationellt utvecklingsarbete
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynMetrologi och regelgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk handel och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till ett förstärkt multilateralt handelssystem samt en öppen handelspolitik och en effektiv inre marknad i EU.

Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål

1. Målet är att SWEDAC:s kompetensprövningar nationellt och internationellt skall leda till acceptans av och förtroende för de ackrediterade organens provningar, besiktningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.

2. Ackrediteringsverksamheten skall hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.

3. Målet är att beslut om ackreditering och förordnande av organ som skall anmälas till EU skall - under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav - kunna meddelas inom ramen för tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).

Återrapportering

Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om prisutveckling samt tidsserier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av andelen nyackrediteringar slutförda inom avtalad tid med kunden och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Nationella kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete

Mål

1. Att nationellt utveckla och i samråd med berörda myndigheter upprätthålla kostnadseffektiva kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som dels ger en tillfredsställande säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2. Att i samråd med berörda intressenter inom näringsliv och branschorganisationer utveckla och upprätthålla sådana kontrollordningar som marknaden efterfrågar och som bidrar till att underlätta internationell handel.

3. Att genom Marknadskontrollrådet verka för att svenska myndigheter genomför en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll.

4. Att internationellt, särskilt inom EU, verka för harmonisering av marknadskontroll.

5. Att i EU och internationellt verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

6. Att bidra till det europeiska och internationella samarbetet med andra relevanta internationella organisationer för att uppnå enhetliga och öppna ackrediteringsssytem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.

Återrapportering

1-2. Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter.

3-4. Redovisning av insatser och uppnådda effekter.

5. Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WTO och UN/ECE (Economic Commission for Europe) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedöms ha haft.

6. SWEDAC skall redovisa väsentliga insatser inom särskilt EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum), ISO (International Organisation for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CEN (Comité Européen de Normalisation) och GLP (Good Laboratory Practice) samt uppnådda effekter av dessa insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål

Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser skall stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till WTO:s krav, i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.

Återrapportering

Omfattningen och inriktningen av verksamheten samt motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer i enlighet med förpliktelsen i WTO:s TBT-överenskommelse.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.2.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av SWEDAC:s verksamhetsgren enligt nedan.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Metrologi och regelgivning

Mål

1) Målet för legal metrologi är att genom behovsanpassad regelgivning skydda konsumenterna mot oriktiga mängduppgifter vad gäller varor och nyttigheter samt mot oriktiga angivelser av finhalter hos ädelmetallarbeten. Målet är också att uppnå konkurrens på lika villkor, att skapa goda förutsättningar för internationell handel samt bidra till en effektiv inre marknad.

2) Målet är att genom en effektiv tillsyn inklusive marknadskontroll säkerställa att produkter som faller inom SWEDAC:s ansvarsområde och som gjorts tillgängliga på marknaden uppfyller gällande krav.

3) Målet för SWEDAC:s tillsyn av primärmetrologin är att denna uppfyller kraven i internationella standarder.

Återrapportering

1) SWEDAC skall redovisa vilka insatser som genomförts och resultaten av dessa samt bedöma hur verksamheten bidragit till att målen uppfylls samt redovisa väsentliga insatser och resultat av internationellt förhandlingsarbete inom bl.a. EU, WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) och CCM (Converntion on the control and marking of articles of precious metals).

2) SWEDAC skall redovisa genomförda insatser, resultat och kostnader vad gäller tillsyn inklusive marknadskontroll.

3) Redovisning av insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

1) SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

2)SWEDAC skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

SWEDAC skall i ett första steg redovisa underlag till Utrikesdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som SWEDAC bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

SWEDAC skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

SWEDAC skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll20 555
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)20 555

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16173 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 712
2007-02-251 712
2007-03-251 712
2007-04-251 712
2007-05-251 712
2007-06-251 712
2007-07-251 712
2007-08-251 712
2007-09-251 712
2007-10-251 712
2007-11-251 712
2007-12-251 723
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll1 567-9104 2006 000-1 800-1 143
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet9 399-2 25076 70079 700-3 0004 149
Tjänsteexport3 12740029 70028 8009004 427
Summa12 526-1 850106 400108 500-2 1008 576
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Ackrediteringsverksamhet

SWEDAC:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Orestis Papadopoulos
Kopia till

UD/PLAN
UD/RS
UD/EKO
Fi/Ba
N/BS
N/ITFOU
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens strålskyddsinstitut
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet
Riksdagen, Näringsutskottet
Regeringskansliet/FA
Internrevisionen/SB
Information Rosenbad

Senast uppdaterad: