Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 38

2006-12-21
N2006/10534/ITFoU
N2006/11945/BS(delvis)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:62)
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10

Upprätthållande av nationell metrologi m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll24 637
ap.1Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP) (ram)24 637
ap.1.1Metrologisk kärnverksamhet (ram)13 737
ap.1.2Investeringar i referensutrustning (ram)2 200
ap.1.4Mätteknisk och metrologisk FoU (ram)8 700
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut3 483
ap.4Riksmätplats för joniserad strålning (ram)3 483

Villkor för anslag 38:10

ap.1.1 Metrologisk kärnverksamhet

Medlen får användas för löpande kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för fysikaliska storheter inom riksmätplatsverksamheten. Till kärnverksamheten räknas även standardiseringsarbete inom legal metrologi, tillhandahållande av tid över Internet samt täckande av Metrologirådets kostnader. Kärnverksamheten understöds av vissa behovsmotiverade investeringar respektive forsknings- och utvecklingsinsatser (se nedan). Prioriteringar och medelsförbrukning inom anslagsposten skall ske i samråd med Metrologirådet. Medlen skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.

ap.1.2 Investeringar i referensutrustning

Medlen får användas för kärnverksamhetens behov av investeringar i mätteknisk referensutrustning och skall utbetalas till SP efter rekvisition med angivande av investeringsobjekt. Beslut om investeringar skall ske i samråd med Metrologirådet. När investeringen är genomförd skall anskaffningen verifieras av SP.

ap.1.4 Mätteknisk och metrologisk FoU

Medlen får användas för kärnverksamhetens behov av mätteknisk eller metrologisk FoU samt kunskapsspridning inom området vid SP. Medlen skall utbetalas efter rekvisition från SP i enlighet med inlämnad projekt- och utbetalningsplan. Projektplanen skall innehålla projektets art, dess totalkostnad, eventuell projektandel samt projektets löptid. Projektplanen skall vara överenskommen med Metrologirådet.

ap.4 Riksmätplats för joniserad strålning

Medlen får användas löpande för kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för storheten joniserande strålning. Medlen får användas för investeringar i mätteknisk referensutrustning samt för mätteknisk och metrologisk FoU, vid SSI. Medlen skall utbetalas till SSI efter rekvisition.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m.
ap.1.17393 %0
ap.1.203 %0
ap.1.403 %0
ap.41043 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Stefan Cairén
Likalydande till

Statens strålskyddsinstitut
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Utrikesdepartementet/EIM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet

Senast uppdaterad: