Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:2

2006-11-16
UD2006/40854/EIM
UD2006/53397/EIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenAckrediteringsverksamhet m.m.
Nationella kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete
Internationellt utvecklingsarbete
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynMetrologi och regelgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.

Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål

1. Målet är att SWEDAC:s kompetensprövningar nationellt och internationellt skall leda till acceptans av och förtroende för de ackrediterade organens provningar, besiktningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.

2. Ackrediteringsverksamheten skall hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.

3. Målet är att beslut om ackreditering och förordnande av organ som skall anmälas till EU skall - under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav - kunna meddelas inom ramen för tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).

 

Återrapportering

Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om prisutveckling samt tidsserier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Nationella kontrollordningar, samordning av marknadskontroll och internationellt samarbete

Målet är:

1. att nationellt utveckla och i samråd med berörda myndigheter upprätthålla kostnadseffektiva kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som dels ger en tillfredsställande säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2. att i samråd med berörda intressenter inom näringsliv och branschorganisationer utveckla och upprätthålla sådana kontrollordningar som marknaden efterfrågar och som bidrar till att underlätta internationell handel.

3. att genom Marknadskontrollrådet verka för att svenska myndigheter genomför en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll.

4. att internationellt, särskilt inom EU, verka för harmonisering av marknadskontroll.

5. att verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

6. för det europeiska och internationella samarbetet med andra relevanta internationella organisationer enhetliga och öppna ackrediteringsssytem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.

Återrapportering

1-2. Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter.

3-4. Redovisning av insatser och uppnådda effekter.

5. Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WTO och UN/ECE (Economic Commission for Europe) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedöms ha haft.

6. SWEDAC skall redovisa väsentliga insatser inom särskilt EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum), ISO (International Organisation for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CEN (Comité Européen de Normalisation), GLP (Good Laboratory Practice) och CCA (Common Criteria Arrangement) samt uppnådda effekter av dessa insatser.

 

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål

Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser skall stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till WTO:s krav, i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.

Återrapportering

Omfattningen och inriktningen av verksamheten samt motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer i enlighet med förpliktelsen i WTO:s TBT-överenskommelse.

1.2

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.2.1

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av SWEDAC:s verksamhetsgren enligt nedan.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Metrologi och regelgivning

Mål

1) Målet för legal metrologi är att genom behovsanpassad regelgivning skydda konsumenterna mot oriktiga mät- och mängduppgifter, att uppnå konkurrens på lika villkor, att skapa goda förutsättningar för internationell handel samt bidra till en effektiv inre marknad.

2) Målet för SWEDAC:s tillsyn av primärmetrologin är att denna uppfyller kraven i internationella standarder.

Återrapportering

SWEDAC skall redovisa vilka insatser som genomförts och resultaten av dessa samt bedöma hur verksamheten bidragit till att målen uppfylls samt redovisa väsentliga insatser och resultat av internationellt förhandlingsarbete inom bl.a. EU, WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) och CCM (Converntion on the control and marking of articles of precious metals).

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Hållbar utveckling

Myndigheten ska i sitt arbete verka för en hållbar utveckling beträffande miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner och verka för regeringens strategi med hållbar utveckling för fyra strategiska framtidsfrågor: Miljödriven tillväxt och välfärd, En god hälsa-framtidens viktigaste resurs, En samlad politik för hållbart samhällsbyggande, Den demografiska utmaningen.

Återrapporteringskrav

Redovisning av hur myndigheten bidragti till genomförande av regeringens strategi för hållbar utveckling.

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

21 augusti

2 november

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

1) SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

2) SWEDAC skall i samråd med berörda sektorsmyndigheter

a) Kartlägga omfattningen av ingripanden mot överträdelser av 6 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar eller mätdon, eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen såvitt avser föreläggande och förbud förenat med vite eller utan vite. Kartläggningen skall på samma sätt även omfatta annan lagstiftning relevant för de legala mätinstrument som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG.

b) Utreda för- och nackdelar med nu gällande system utifrån dess ändamålsenlighet och effektivitet, och i förekommande fall lämna förslag på hur regelsystemet kan förbättras. Utredningen skall överlämnas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2006.

3) SWEDAC ges i uppdrag att genomföra en självutvärdering enligt CAF-modellen (Common Assessment Framework). Uppdraget, som skall ge en struktur för analys och en metod för utvärdering av SWEDAC:s verksamhet, skall vara genomfört senast den 30 april 2006.FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll21 405
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)21 405

Villkor för anslag 39:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Swedac får använda högst 1 000 000 kronor för att finansiera förberedelserna av införandet av MID-direktivet i Sverige.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16423 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
39:1 ap.239:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 783
2006-02-251 783
2006-03-251 783
2006-04-251 783
2006-05-251 783
2006-06-251 783
2006-07-251 783
2006-08-251 783
2006-09-251 783
2006-10-251 783
2006-11-251 783
2006-12-251 792
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll908-4004 2004 600-400108
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet5 2492 60069 90070 300-4007 449
Tjänsteexport2 38460034 00033 6004003 384
Summa7 6333 200103 900103 900010 833
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Ackrediteringsverksamhet

SWEDAC:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll. Inomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Orestis Papadopoulos
Kopia till

UD/EKO
UD/PLAN
UD/RS
Fi/Ba
N/BS
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: