Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
111

2006-12-21
Ju2006/10512/IM (delvis)
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Box 3327
103 66 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Riksdagen har beslutat om Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och nedan angivna anslag.

Regeringen avser att lämna förslag till riksdagen om att Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet under 2008.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsrättHomofobi och diskriminering som har samband med sexuell läggning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Homofobi och diskriminering som har samband med sexuell läggning

Mål

1. Målet är att öka förutsättningarna för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse. Handläggningen av anmälda ärenden skall vara effektiv och rättssäker.

2. Målet är att öka förutsättningarna för att fler aktörer tar initiativ till åtgärder mot homofobi och diskriminering samt att öka kunskaperna i samhället om homofobi och diskrimineringsfrågor.

Återrapportering

1. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) skall redovisa och kommentera antalet anmälningar, fördelningen på olika typer av ärenden och hur ärendena avslutats, handläggningstider och ärendebalans. Redovisningen skall vara uppdelad på ärenden enligt lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever samt övriga ärenden. HomO skall också redovisa vilka metoder och strategier som utvecklats för hanteringen av anmälningar inom de områden som omfattas av lagarna mot diskriminering. Det skall också framgå hur anmälningar som gjorts både till polisen och HomO har hanterats hos HomO.

2. Resultatet av samarbete eller överläggningar med övriga ombudsmän mot diskriminering, andra myndigheter, företag, kommuner och landsting samt organisationer skall redovisas. HomO skall även redovisa resultatet av den tillsyn som bedrivits om hur de ansvariga uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. HomO skall redovisa de insatser som vidtagits för att öka kunskapen hos arbetsgivare, arbetstagare och samhället i övrigt om homofobi och rätten till lika behandling oavsett sexuell läggning samt om HomO. Av redovisningen bör också framgå hur arbetet med homofobi har bedrivits, insatsernas inriktning och omfattning, samt på vilket sätt insatser har genomförts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Förebygga och motverka diskriminering

HomO skall redovisa och allmänt kommentera hur arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och homofobi utvecklats under år 2007 inom både arbetslivet och andra områden av samhällslivet.

HomO skall redovisa hur arbetet med att ge råd, stöd samt utbildning till de s.k. lokala antidiskrimineringsbyråerna har bedrivits samt vilka resultat som har uppnåtts. I detta ingår att redovisa hur många och vilka typer av ärenden som inkommit till HomO från antidiskrimineringsbyråerna.

HomO skall redovisa hur myndigheten, tillsammans med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), har bistått de myndigheter som får i uppdrag att upprätta särskilda strategier för att motverka diskriminering med råd och stöd vid utförande av uppdraget. I den mån detta innebär merkostnader för HomO får dessa belasta DO:s anslag med högst 200 000 kr.

Vid återrapportering skall uppdelning göras på kvinnor respektive män, där så är lämpligt. HomO skall även redovisa hur arbetet bedrivits för att nå ut till kvinnor respektive män.

Utgiftsprognoser

HomO skall för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 och 2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. För år 2007 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti och den 30 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:6

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning8 323
ap.1Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (ram)8 323

Villkor för anslag 23:6

ap.1 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
23:6 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.12503 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)650
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)922
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 080
2007-04-252 080
2007-07-252 080
2007-10-252 083
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:6 ap.1Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ARM
Näringsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Nämnden mot diskriminering
Integrationsverket
Statens folkhälsoinstitut
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsombudsmannen

Senast uppdaterad: