Finansdepartementet


Regeringsbeslut
44

2006-12-21
Fi2006/7384
(delvis)
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Fortifikationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningFörvaltning, Avyttring och Uppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvaltning, Avyttring och Uppdrag

Mål Fastighetsbeståndet

Målet för Fortifikationsverket är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål, såväl nationellt som internationellt.

 1. Fortifikationsverket skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhetsområde på ett ekonomiskt effektivt sätt så att ändamålsfastigheternas värden bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Verket skall tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga fastigheter åt hyresgästen. Investeringsverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Vid försäljning av fastigheter skall bästa möjliga nettoeffekt eftersträvas. Detta skall uppnås genom affärsmässighet.

 2. Fortifikationsverket skall inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar under försvarsbeslutsperioden.

 3. Hänsyn till miljö- och kulturvärden skall i tillämpliga delar beaktas i verksamheten.

 4. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Förvaltning

Försäljning och avyttring av fastigheter på grund av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 skall hanteras enligt särskilda ekonomiska regler.

Fortifikationsverket skall ha ansvar för anskaffning av mark samt för etablering och förvaltning av byggnader, anläggningar m.m. för svenska försvarets behov, såväl nationellt som internationellt.

Förvaltningen av fastigheter skall utgå ifrån att tillgodose primärverksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler. Verksamheten skall samtidigt bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Fortifikationsverket och hyresgästen skall gemensamt upprätta garnisonsplaner inklusive underhållsplaner för de olika bestånden.

Fortifikationsverket skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. De olika hyreskomponenterna skall öppet redovisas. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen. Fastigheternas långsiktiga användning får inte riskeras.

Fortifikationsverket skall, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Fortifikationsverket skall arbeta aktivt för att effektivisera verksamheten genom att utveckla processer som syftar till att långsiktigt minska verkets kostnader.

Avkastningskrav och soliditet

Fortifikationsverket skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 5,2 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan för 2007 och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Fortifikationsverkets soliditet skall reduceras från för närvarande 31 procent. Soliditeten bör på sikt uppgå till 20 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.

Återrapportering Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa:

 • Totalkostnader för drift, underhåll och administration. I redovisningen skall anges vilka typer av åtgärder eller kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.

 • Vilka effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågått sedan tidigare.

 • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av beslut enligt försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna skall anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas separat.

 • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor skall redovisas.

 • Avkastning i procent.

 • Soliditet.

 • Driftnetto i kr/kvm.

 • Direktavkastning.

 • Andel uthyrd area i procent.

 • Hyresintäkt i kr/kvm.

 • Driftskostnad i kr/kvm.

 • Mediaförbrukning i kWh/kvm.

 • Underhållskostnader i kr/kvm.

 • Administration i kr/kvm.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa avslutade investeringar över 20 000 000 kronor samt andelen av dessa investeringar i förhållande till det totala antalet investeringar.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen skall antalet fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Fortifikationsverkets delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och en resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader uppdelat på förvaltning, uppdrag och avyttring framgå samt en prognos för helåret.

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

Mål Kundundersökning

Fortifikationsverket skall 2007 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 70.

Återrapportering kundundersökning

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för år 2007 redovisa resultatet av undersökningen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fortifikationsverket skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2007— 2010 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Fortifikationsverket skall i samband med delårsrapport och årsredovisning redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

3. Regeringen har givit Fortifikationsverket uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Fortifikationsverket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser inom området arkitektur, formgivning och design.

4. Fortifikationsverket skall säkerställa att en oljelagringsanläggning i två kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov till år 2009.

5. Fortifikationsverket skall aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom sitt verksamhetsområde. Fortifikationsverket skall utbyta erfarenheter och information med de myndigheter som bedöms lämpliga för uppgiften att förse Försvarsmakten med fastigheter avsedda för försvarsändamål, produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är också att verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande fastigheter och systemlösningar som Försvarsmakten har.

6. Fortifikationsverket skall ansvara för att bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att svensk kompetens inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.

7. Fortifikationsverket har rätt att bedriva uppdragsverksamhet i anslutning till sin verksamhet.Investeringsplan

Den investeringsplan som skall gälla för Fortifikationsverket under perioden 2007—2009 framgår av bilaga 1.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.

4

Uppdrag

1. De handlingsplaner som Fortifikationsverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Fortifikationsverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Fortifikationsverket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

2. Fortifikationsverket skall i en rapport senast den 30 mars 2007 redovisa hur verket avser att hantera ansvaret för byggande, förvaltning och avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella fredsfrämjande verksamhet. 

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)7 725 000
- varav INV7 725 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2007 en låneram på
175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2007 en låneram (övrig kredit) på 7 725 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 222 0502 106 837115 213115 213
Uppdrag00518 225509 9128 3138 313
Avyttring00188 300167 39820 90220 902
Summa002 928 5752 784 147144 428144 428
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket skall den 15 maj, den 14 september respektive den 15 november 2007 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6,1 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2007 till dess att betalning sker. Räntan skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket skall skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004) skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Fortifikationsverket skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket skall leverera in eventuellt överskott.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för att säkerställa att en oljelagringsanläggning hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisationen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Fortifikationsverket skall leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statsverkets inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet skall redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som skall avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143).

Nedsättningen skall ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet.

Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte skall ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000.

2. Fortifikationsverket medges undantag enligt 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende skall överlämnas till regeringens prövning skall för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsbudgeten för investeringar upp till 20 000 000 kronor.

3. Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger
20 000 000 kronor. Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för 2007 redovisa vilka fastigheter som förts över till annan myndighet samt värdet på dessa fastigheter och skälen till varje enskild överföring.

4. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Joakim Jägare
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS

Senast uppdaterad: