Finansdepartementet


Regeringsbeslut
39

2006-12-21
Fi2006/7384 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser
Miljöekonomisk analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet skall vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av stabiliseringpolitikens (inkl. finanspolitikens) inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.

Återrapportering

1. Konjunkturinstitutet skall för mål 1 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Konjunkturinstitutet skall för mål 2 lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen samt särskilt redovisa insatser och resultat när det gäller analysen av finanspolitiken.

3. Konjunkturinstitutet skall för mål 3 redovisa metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik skall produceras. Analyserna skall omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljöpolitik.

2. Miljöekonomiska metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att analysernas kvalitet kontinuerligt förbättras.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid skall arbetet med miljöekonomisk metod- och modellutveckling kommenteras särskilt.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statistik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

Mål

Konjunkturinstitutet skall bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Utgiftsprognoser

Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser skall lämnas senast den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet skall bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler.

3. Konjunkturinstitutet skall underhålla modellerna Kimod, Fimo och input-/outputmodellen med tillhörande databaser och dokumentation. Institutet skall bistå Finansdepartementet med användarutbildning.

4. Konjunkturinstitutet skall efter samråd med Finansdepartementet utveckla Konjunkturinstitutets modell Fimo så att en gemensam modellstruktur kan användas senast 2008, till vilken Konjunkturinstitutet levererar utfall och prognoser.

5. Konjunkturinstitutet skall utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten skall beakta relevanta jämställdhets- och könsaspekter. Konjunkturinstitutet beslutar om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna och efter samråd med Medlingsinstitutet.

6. De handlingsplaner som Konjunkturinstitutet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Konjunkturinstitutet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndigheten till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Konjunkturinstitutet — under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art — att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

7. Konjunkturinstitutet skall, efter samråd med Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och andra intressenter som till exempel Beijerinstitutet, göra en sammanställning av olika ekonomiska metoder för monetär värdering av biologisk mångfald samt ställa samman erfarenheter av användningen av dessa metoder. En analys bör göras av metodernas svagheter och styrkor och deras lämplighet för värdering av biologisk mångfald, samt om det finns möjlighet att inkludera marginalkostnads-/marginalnyttoberäkningar. Om möjligt bör förslag lämnas på sammanhang där det finns behov av monetär värdering av biologisk mångfald. Syftet med studien är att på sikt kunna internalisera miljökostnader i form av förlust av biologisk mångfald i olika relevanta sammanhang, t.ex. i konsekvensanalyser. I uppdraget ingår också att identifiera eventuella kunskapsluckor utifrån ekonomiska värderingsmetoder. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet47 640
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)47 640

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Konjunkturinstitutet

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:1 Konjunkturinstitutet
ap.11 4293 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 970
2007-02-253 970
2007-03-253 970
2007-04-253 970
2007-05-253 970
2007-06-253 970
2007-07-253 970
2007-08-253 970
2007-09-253 970
2007-10-253 970
2007-11-253 970
2007-12-253 970
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Konjunkturinstitutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser698-2007007000498
Utredningsrapporter, användarstöd823-1002 1002 1000723
Summa1 521-3002 8002 80001 221
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Konjunkturinstitutet undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, EA
Finansdepartementet/BA/Strukturenheten
Finansdepartementet/SSA/SMS