Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2006-12-21
M2006/5899/A (delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande skall gälla för verksamheten inom Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskningsstöd
Forskningsinformation
Strategi och analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Rådet skall redovisa en samlad bedömning av hur rådets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskningsstöd

Mål 1

Forskningen som stöds skall vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds,

- hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden samt utförda utvärderingar har påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- insatser och resultat för de särskilda satsningar och verktyg som beslutats med anledning av propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80), samt

- vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling.

Mål 2

Rådet skall ha ett väl anpassat system för bedömning och prioritering av mång- och tvärvetenskaplig forskning och stödja relevant mång- och tvärvetenskap.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- hur mång- och tvärvetenskapliga projekt hanterats i rådets beredningsorganisation och hur beredningsorganisationen är anpassad för detta,

- hur mång- och tvärvetenskaplig forskning har främjats, samt

- i vilken omfattning rådets forskningsstöd fördelats till mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Mål 3

Nydisputerade forskare skall ha goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.

Återrapportering

Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Av återrapporteringen skall framgå åldersfördelningen för forskare som ansöker om forskningsstöd samt för mottagare av rådets projektmedel och anställningar.

Mål 4

Könsfördelningen bland rådets mottagare av forskningsstöd samt inom den egna beredningsorganisationen skall vara jämn.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- könsfördelningen inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka framtida insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Mål 5

Ett genusperspektiv skall ha genomslag i forskningen där det är möjligt.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera genomförda och planerade insatser i förhållande till målet.

Mål 6

Svenska forskare skall ha ett högt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Vidare skall Sverige ha en hög beviljningsgrad av europeiska och internationella forskningsmedel som en förstärkning av den nationella forskningsfinansieringen.

Återrapportering

Rådet skall redovisa och kommentera sina insatser i förhållande till målet. Av redovisningen skall framgå

- motiven och kostnaderna för samt nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationer som rådet deltar i,

- hur rådet har arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som använts,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för Forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom respektive delprogram, samt

- hur rådet har samverkat med andra organisationer när det gäller hållbar global utveckling.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Forskningsinformation

Mål 1

Utförare och användare av forskning samt en intresserad allmänhet skall genom Formas ha god tillgång till information om forskning och forskningsresultat.

Återrapportering

Rådet skall redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterar andra aktörers insatser.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Strategi och analys

Mål 1

Analyser och utvärderingar av hög kvalitet är underlag för rådets strategier och bedömningar av forskningen inom sina ansvarsområden och rådet utnyttjar dessa för att utveckla sin verksamhet.

Återrapportering

Rådet skall redovisa utförda analyser och utvärderingar samt vilka konsekvenser dessa får för rådets arbete.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rådet skall redovisa följande uppgifter:

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer, samt

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel.

2. Rådet skall redovisa kostnader och intäkter per verksamhetsgren.

3. Rådet skall redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

4. Rådet skall säkerställa att det finns underlag för att i efterhand kunna analysera huruvida kön, anställning eller dylikt haft betydelse för bedömning av forsknings- och forskartjänstansökningar.

5. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet samverkat med Statens energimyndighet i frågor som rör forskning om energianvändning i byggnader.

6. Rådet skall kortfattat redovisa utvecklingen av verksamheten inom den samfinansierade forskningen som bedrivs med stöd av rådet.

7. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning rådet medverkar i det internationella polaråret (IPY).

8. Rådet skall medverka och delta i arbetet med Bygga-bo-dialogen. Rådet skall återrapportera gjorda insatser till regeringen i enlighet med regeringsbeslut den 15 april 2004 (dnr M2004/1165/Knb).

9. Rådet skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den  1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

10. Rådet skall i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och Verket för innovationssystem (Vinnova) identifiera områden inom vilka gemensamma initiativ kan tas. Rådet skall med de nämnda myndigheterna och eventuellt andra forskningsfinansiärer samordna finansieringen av forskningsområden och forskningsprojekt av gemensamt intresse. Rådet skall vidare redovisa hur samverken skett med med dessa aktörer vad gäller starka forskningsmiljöer.

Rådet skall särskilt ta initiativ till samordning med berörda forskningsfinansiärer i frågor som rör forskning inom områdena livsmedel, skog, klimat, miljötoxikologi och samhällsvetenskaplig miljöforskning. Rådet skall redovisa hur och i vilken omfattning detta samarbete skett.

11. Rådet skall redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.

12. Rådet skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

4

Uppdrag

1. Rådet skall, tillsammans med Vinnova och övriga berörda råd och myndigheter, genomföra en effektutvärdering av tidigare relevanta ramprogram för forskning och teknisk utveckling inom EU. En delrapport skall lämnas av Vinnova till regeringen senast den 22 februari 2008. Uppdraget skall slutredovisas av Vinnova till regeringen senast den 22 september 2008.

2. Rådet skall löpande bistå regeringskansliet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall myndigheten senast den 1 juli 2007 översiktligt redovisa:

- eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet, samt

- om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområden som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

26:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande43 012
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)43 012

Villkor för anslag 26:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

26:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande354 138
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)354 138

Villkor för anslag 26:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget skall finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 13,5 miljoner kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Rådet skall tillsammans med Vinnova finansiera samfinansierad miljöteknikforskning tillsammans med näringslivet. Minst 3 000 000 kronor skall användas för samfinansierad miljöteknikforskning med näringslivet inom Stiftelsen insititutet för vatten och luftvårdsforskning (SIVL) för forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 2903 %0
26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.110 6243 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.1820 000340 000480 0002012
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtagande innebär utgifter på högst 340 miljoner kronor under 2008, högst 350 miljoner kronor under 2009 och 130 miljoner kronor under perioden 2010-2012.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 584
2007-02-253 584
2007-03-253 584
2007-04-253 584
2007-05-253 584
2007-06-253 584
2007-07-253 584
2007-08-253 584
2007-09-253 584
2007-10-253 584
2007-11-253 584
2007-12-253 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter

Rådet får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt expertuppdrag som är förenliga med rådets verksamhet. Rådet får ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med rådets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av rådet. Intäkterna disponeras av rådet.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevision SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Högskoleverket
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: