Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:36

2006-12-14
U2006/9499/BIA (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikBibliotek, litteratur, läsande och språketBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Riksdagen har även beslutat om mål för en nationell språkpolitik (prop. 2005/06:2, bet. 2005/06:KrU4, rskr 2005/06:89).

Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Institutet för språk och folkminnens verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

Institutet för språk och folkminnen skall i tillämpliga delar redovisa resultatet för myndigheten som helhet.

1.1.1

Verksamhetsområde Bibliotek, litteratur, läsande och språket

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Förbättra samlingarnas status.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Öka intresset för och kunskapen om språk, dialekter, folkminnen och namn hos allmänheten samt inom skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Utveckla språkvårdens utåtriktade verksamhet, bl.a. inom den offentliga förvaltningen.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskola.

Återrapportering

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Klarspråksarbete

Institutet för språk och folkminnen skall senast den 15 februari 2007 lämna en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om det klarspråksarbete som bedrivits under 2006.

Språkvård för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen skall i årsredovisningen för 2007 särskilt redovisa insatser för att bygga upp och bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Av redovisningen skall framgå hur medlen från anslag 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts.

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2006 respektive 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall det anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Prognoser 2007–2010

Institutet för språk och folkminnen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • den 23 januari 2007
  • den 7 mars 2007
  • den 2 maj 2007
  • den 2 augusti 2007
  • den 30 oktober 2007

4

Uppdrag

Omvärldsanalys

Institutet för språk och folkminnen skall i samband med årsredovisningen för 2007 redovisa en omvärldsanalys som tar upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för det svenska språkets, teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens utveckling.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:13

Institutet för språk- och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen44 804
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)44 804

Villkor för anslag 28:13

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer som företräder de nationella minoritetsspråken och till terminologiskt arbete.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:13 Institutet för språk- och folkminnen
ap.11 3443 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
28:13 (2006) Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden
ap.1 (2006)ram
ap.2 (2006)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 387
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-253 733
2007-02-253 733
2007-03-253 733
2007-04-253 733
2007-05-253 733
2007-06-253 733
2007-07-253 733
2007-08-253 733
2007-09-253 733
2007-10-253 733
2007-11-253 733
2007-12-253 741
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:13 ap.1Institutet för språk och folkminnen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004000400400
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Möjligheterna för myndigheten att ta ut avgifter regleras i förordningen (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen skall i årsredovisningen för 2007 redovisa:

  • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Rebecka Randler
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/D
Justitiedepartementet/GRANSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: