Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
22

2006-12-21
M2006/5959/A (delvis)
Fonden för fukt- och mögelskador
c/o Småhusskadenämnden Box 2303
103 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Fonden för fukt- och mögelskador
Riksdagen har beslutat om Fonden för fukt- och mögelskadors verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Fonden för fukt- och mögelskador och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikByggande och förvaltningAdministrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Byggande och förvaltning

Mål

Byggnadsverk skall byggas och förvaltas så att de bidrar till en hållbar samhällsutveckling och under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfyller samhällets krav.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Administrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem

Mål

Motverka ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egnahem och därigenom bidra till en sundare inomhusmiljö. Målets uppfyllelse baseras även på att egnahemsägarna svarar för en viss del av åtgärdskostnaden.

Återrapporteringskrav

Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa sin ärende- och kostnadssituation. All återrapportering redovisas i verksamhetsberättelsen den 1 mars 2007.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 23 januari,

- den 7 mars,

- den 2 maj,

- den 2 augusti,

- den 30 oktober. 

3

Organisationsstyrning

Mål

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i all förvaltning. Fonden skall upprätthålla dessa värden för medborgarna genom en tydlig redovisning av hur medel använts, genom att ha resurser för en effektiv och tillgänglig service för bidragssökande samt genom att bedöma externa hinder som kan motverka att målet nås.

Återrapporteringskrav

Fondstyrelsen skall senast den 1 mars 2008 lämna en verksamhetsberättelse till regeringen (Miljödepartementet) med följande innehåll:

Ärendesituation från och med 1993:

- Ärendetillströmning.

- Ärendebalans (inkomna, avgjorda, ej avgjorda, avskrivna).

- Resursåtgång för ärendehantering.

Kostnadssituation:

- Omfattning av beslutade och utbetalade bidrag för att avhjälpa fukt- och mögelskador från och med 1993.

- Total åtgärdskostnad och bidragskostnad för att avhjälpa fukt- och mögelskador samt total kostnad för skadeutredningar m.m. och total kostnad för logi m.m. på lämnade bidrag under 2007.

- Utgiftsprognos och antal preliminära beslut respektive slutliga beslut om bidrag som fattats under budgetåren 2004, 2005 och 2006 samt övriga totala åtaganden per den 31 december 2007.

- Verksamhetens kostnader, se villkorstext i regleringbrev till Kammarkollegiet avseende punkt 2. Finansiering för anslag 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador.

- Övriga aktiviteter som genomförts i syfte att sprida information och kunskap om fukt- och mögelskador.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Anna-Karin Stoltz Ehn








Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Boverket

Senast uppdaterad: