Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 46

2006-12-21
N2006/11375/AU
N2006/11945/BS (delvis)
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU 1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhetsområden

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional utvecklingspolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteOmvärldsanalys
Utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål

Förbättra kunskapsunderlaget och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspolitiken.

Återrapporteringskrav

Institutet skall göra en samlad bedömning av hur myndighetens arbete bidragit till målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom närings- och innovationspolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser från såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa regeringens prioriterade frågor samt därutöver frågor som institutet bedömer relevanta ur ett tillväxt- och näringspolitiskt perspektiv, t.ex.:

 • andra länders erfarenheter av regelförändringar (inkl. regelförbättringar),

 • andra länders erfarenheter av entreprenörskaps- och småföretagsfrämjande,

 • samspelet mellan forskning, innovationer och tillväxt samt insikter från högteknologiska marknader,

 • erfarenheter av politik som främjar en hållbar utveckling samt

 • kunskaper om globaliseringens effekter på sysselsättning och tillväxt.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser samt huvudresultaten från den utlandsbaserade omvärldsbevakningen

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående omvärldsanalyser

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar av närings- och innovationspolitik baserade på aktuella utvärderingsmetoder.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående utvärderingar

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade utvärderingar uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål

Tillhandahålla användarvänlig, tillförlitlig och aktuell företagsstatistik till allmänhet, utredare och forskare under villkoret att kostnaderna för uppgiftslämnarna skall minska.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade statistikprojekt

 • redovisa inriktningen på pågående statistikprojekt

 • redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla statistikens kvalitet och tillgänglighet

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade projekt uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Återrapporteringskrav

Institutet skall göra en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom den regionala utvecklingspolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser av såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa regeringens prioriterade frågor inom den regionala utvecklingspolitiken samt därutöver frågor som institutet bedömer vara relevanta ur ett regionalt utvecklingspolitiskt perspektiv.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser samt redovisa huvudresultaten från den utlandsbaserade omvärldsbevakningen

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående omvärldsanalyser

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt samt andra uppdrag.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar baserade på aktuella, och till politikområdet anpassade, utvärderingsmetoder.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående utvärderingar

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade utvärderingar uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Institutet skall i sin verksamhet verka för en ökad samordning av de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik.

 • Institutet skall redogöra för hur de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik har samordnats inom institutets verksamhet.

Mål

Institutet skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa:

 • antalet tabeller och diagram som utgår från individbaserad statistik,

 • antalet och andelen (i procent) av dessa som är presenterade, kommenterade eller analyserade på kön och därmed uppfyller kravet på könsuppdelad statistik,

 • andelen projekt där en jämställdhetsanalys bedömts vara relevant, samt

 • kortfattat redovisa huvudresultaten av sådana jämställdshetsanalyser från ett urval centrala rapporter

Övrig återrapportering

Institutet skall:

 • beskriva hur man arbetar med kvalitetsutveckling inom myndigheten. Här ingår bl.a. att kortfattat beskriva till vilka målgrupper och på vilket sätt institutets resultat kommuniceras samt hur de viktigaste avnämarna uppfattar inriktningen och kvaliteten på institutets verksamhet.

 • redovisa omfattningen av sin medverkan i nationella och internationella samverkansorgan.

Rapportering av utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 • 23 januari
 • 7 mars
 • 2 maj
 • 2 augusti
 • 30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndighetens chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet.

Informationsteknologi för ökad effektivitet

Mål

Institutet skall arbeta för att den information institutet tar fram ska komma samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I arbetet skall informationsteknologins möjligheter utnyttjas.

Återrapporteringskrav

Institutet skall övergripande redogöra för myndighetens investeringar i IT-stöd samt redogöra för eventuella effektiviseringar som dessa har gett upphov till.

4

Uppdrag

NYA UPPDRAG

Företagande för ökad sysselsättning och tillväxt

1. ITPS skall i samråd med Statistiska centralbyrån (SCB) utveckla undersökningen av nya företag så att uppgifter för nyföretagande baseras på ett heltäckande material och kan börja publiceras kvartalsvis från och med 2007. Statistiken skall så långt som möjligt vara könsuppdelad. Regeringens mål om att minska företagens uppgiftslämnarbörda skall beaktas.

2. ITPS skall i samråd med SCB vidareutveckla myndighetens longitudinella individ- och företagsdatabas. I samband med detta skall ITPS föja utvecklingen och förbereda och utarbeta förslag till hur effekter av beslutade reformer och insatser för fler och växande företag skall kunna följas upp och utvärderas. Samråd skall ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inför projektets start. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) senast den 31 december 2007.

3. ITPS skall ingående undersöka möjligheterna till att bygga upp verktyg för kvantitativ ekonomisk analys av effekter av offentligt stöd till näringslivet. Analysverktygen skall dels syfta till att ge svar på frågan om befintliga stöd ger önskad ekonomisk effekt i förhållande till uppsatta mål, dels ge svar på frågan om hur förändringar i medelstilldelningen i stöden kan förväntas inverka på dessa mål. Även möjligheterna att belysa skillnader av effekter av kvinnor respektive män som företagare och sysselsatta skall undersökas. I uppdraget ingår att göra en kartläggning av befintlig internationell forskning inom området samt att redogöra för erfarenheter i andra länder av analys av effekter av offentliga stöd. ITPS skall göra en bedömning av förutsättningarna för en uppbyggnad av sådana analysmodeller inom myndigheten samt vilken analyskapacitet detta ger. ITPS skall även belysa eventuella resursbehov samt bedöma tidsperspektiv för uppbyggnad av sådana analysverktyg. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) den 31 augusti 2007.

4.ITPS skall analysera nyföretagandet i Sverige samt genomföra jämförande studier av andra länders insatser inom området. Analyserna skall belysa och jämföra skillnader i offentliga insatser som syftar till att främja nyföretagande och utfallet av dessa. Här ingår bl.a. att göra en kvantitativ uppföljning av antalet och andelen nya företag etablerade av kvinnor och män i åldern 18-30 år. I den utsträckning det är möjligt skall ITPS belysa eventuella skillnader i utvecklingen beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder samt geografisk hemvist. Inför arbetets start skall samråd ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).Uppdraget skall redovisas Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2007. Den del del av uppdraget som avser unga i åldern 18-30 år skall även redovisas till Ungdomsstyrelsen.

5. ITPS skall kartlägga befintlig forskning, såväl svensk som internationell, om kvinnors företagande. ITPS skall även sammanställa befintliga erfarenheter från insatser för att främja kvinnors företagande. Den del av uppdraget som avser en sammanställning av forskning om kvinnors företagande skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2007. Slutredovisningen av uppdraget skall ske den 21 juni 2007.

6. ITPS skall efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) beskriva och analysera näringslivet i Sverige. Viktiga perspektiv i sammanhanget är närings- och branschstrukturens utveckling, sysselsättningsstruktur, investeringar och produktivitetstillväxt. En särskild beskrivning skall göras av den energiintensiva basindustrin. Inför arbetets start skall samråd ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Beskrivningen och analysen ska presenteras i en rapport och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2007.

Att stärka svensk och europeisk konkurrenskraft

7. ITPS skall genomföra en kunskapsöversikt som belyser den så kallade upplevelseindustrins och de kreativa näringarnas betydelse och potential för ekonomisk hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. I översikten skall bl.a. naturmiljöers, kulturens och kulturarvens betydelse belysas. ITPS skall i uppdragets första del utifrån befintliga studier redogöra för begreppen upplevelseindustri och kreativa näringar samt utifrån denna redogörelse dra slutsatser och föreslå en lämplig avgränsning för dessa studerade områden. Utifrån vald avgränsning skall ITPS sedan studera några länders politik, insatser och uppnådda resultat för att utveckla dessa verksamheter. I en avslutande analys skall Sveriges eventuella styrkor och svagheter i förhållande till de undersökta länderna belysas, särskilt förekomsten av eventuella hinder för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap inom de studerade områdena. ITPS skall inom ramen för uppdraget kommentera tillgången på statistik rörande de studerade verksamheterna och där så är lämpligt föreslå åtgärder för hur statistiken kan utvecklas med beaktande av jämförbarhet inom EU. Uppdraget skall genomföras i dialog med inom området relevanta aktörer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2008.

8. ITPS skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med att ta fram av en nationell strategi inom näringspolitiken. ITPS skall, efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet), genomföra en studie av andra länders politikåtgärder för att stärka det egna landets konkurrenskraft. En delredovisning av uppdraget skall göras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 2 april 2007. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2007.

9. ITPS skall, efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet), genomföra en studie av omställningen av arbetskraften i samband med omstrukturering av produktion. Studien skall redogöra för tidigare gjorda studier, såväl svenska som utländska, av effekter av friställningar för individernas framtida arbetsmarknadsstatus och löner eller inkomster. Därtill skall ITPS beskriva hur sysselsättningen i olika branscher utvecklats i relation till exponeringen för internationell konkurrens och hur detta mönster förändrats de senaste 20-30 åren. Vidare skall en deskriptiv analys göras, utifrån svenska data över anställda och arbetsställen, av hur friställningar, såväl större personalneddragningar som nedläggningar av arbetsställen, fördelar sig med avseende på branscher, regioner, storlek på företag (arbetsställe) samt kategorier av anställda. Även de friställdas arbetsmarknadsstatus och inkomster eller löner efter friställning skall beskrivas. Resultaten skall särskilt analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv samt relateras till tidigare gjorda studier. De befintliga stödsystem som finns på arbetsmarknaden för att underlätta omställning skall redovisas. I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur en effektstudie av hur friställningar påverkar individernas arbetsmarknadsstatus och inkomster (eller löner) kan genomföras. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2007. En referensgrupp med externa representanter skall följa arbetet.

10. ITPS skall redovisa statistik som beskriver elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag nationellt och om möjligt regionalt. Statistiken bör beskriva branschens struktur, sysselsättning, produktion och ekonomi samt möjliggöra internationella jämförelser. Samråd skall ske med SCB. Institutet avgör i vilken omfattning och form statistiken presenteras. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2007.

11. Inför arbetet med den planerade översynen av EU:s budget 2008/09 skall ITPS i en rapport analysera och ge förslag på vilka förändringar av åtgärder finansierade via EU:s budget som är lämpliga för att skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt inom EU. Arbetet skall genomföras i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet). En delrapport skall lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 30 april 2007 och en slutrapport senast den 30 november 2007.

12. ITPS skall göra en kartläggning av omfattning och inriktning på de investeringar i IT-forskning som näringslivet, staten, forskningsstiftelser och övriga aktörer gör. Studien skall göras med ett historiskt och internationellt perspektiv. Uppdraget skall genomföras i samråd med Vinnova och andra relevanta aktörer. Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 3 december 2007.

Regional utveckling

13. ITPS skall slutföra och avrapportera genomförandet av INTERREG III C ESPON 2000-2006. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2007.

14. Institutet skall beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner med hjälp av regionala indikatorer och prognoser. Beskrivningen och analysen skall utgöra ett stöd för länens och regionernas analysarbete för regional utveckling samt för deras system för lärande. I uppdraget ingår att redovisa indikatorer som belyser utvecklingen och omfattningen av inomregionala skillnader i storstadsregionerna. Resultatet skall presenteras i en rapport som skall inlämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2007. Resultatet skall även spridas till berörda på regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarium. ITPS skall därutöver tillhandahålla en databas med regionala indikatorer för regionala analyser som kontinuerligt uppdateras. Indikatorerna för hållbar utveckling i Sverige skall beaktas i arbetet.

15. Institutet skall även genomföra en uppföljning av vilken nytta aktörerna på regional nivå har av de regionala indikatorer som ITPS tillhandahåller. Resultatet skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 september 2007.

16. ITPS skall vara samrådspartner och bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det analysarbete som bedrivs i samband med genomförandet och uppföljningen av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

17. ITPS skall bistå Regeringskansliet vid framtagandet av en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.

Samrådsuppdrag

18. ITPS skall vara samrådspartner och bistå Glesbygdsverket med synpunkter i myndighetens arbete att kartlägga solo- och mikroföretagens struktur på gles- och landsbygden och dessa företags möjligheter till tillväxt.

19. ITPS skall vara samrådspartner och bistå SCB med synpunkter i SCB:s arbete att lämna förslag till hur löpande gränsöverskridande regional statistik avseende sysselsättning, flyttningar och arbetspendling kan produceras och publiceras.

20. ITPS vara samrådspartner och bistå SCB med synpunkter i SCB:s arbete att lämna förslag till hur statistik som beskriver företagande på landsbygden kan utvecklas.

PÅGÅENDE UPPDRAG

 • Enligt Institutets regleringsbrev för 2006, uppdrag 4, skall ITPS efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genomföra en studie av handelns och direktinvesteringarnas betydelse för den ekonomiska tillväxten i Sverige. Uppdraget skall genomföras i samråd med Kommerskollegium, Exportrådet och ISA. Utredningen skall innehålla följande delar: En kort redogörelse för på vilka sätt internationell handel, import och export, samt de multinationella företagens verksamhet påverkar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. En kort beskrivning av utvecklingen av svensk utrikeshandel och de multinationella företagens verksamhet i Sverige och utomlands det senaste decenniet. Analysen skall även omfatta de små och medelstora företagens internationalisering. Regionala variationer i Sverige skall belysas där så är relevant och möjligt. Tonvikten i uppdraget skall vara en framåtblickande analys av de utmaningar och möjligheter svenskt näringsliv ser ut att möta det kommande decenniet, med särskilda avsnitt om betydelsen av de tio nya EU-länderna samt nuvarande kandidatländer, respektive Kina och Indien. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 mars 2007.
 • Enligt Institutets regleringsbrev för budgetåret 2006, uppdrag 9, skall ITPS utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Integrationsverket, NUTEK, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Arbetslivsinstitutet samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling. ITPS skall bistå i arbetet genom att utifrån tillgänlig ekonomisk forskning belysa betydelsen av integration och mångfald. NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. Tiden för uppdraget förlängs och slutlig avrapportering skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 augusti 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarium. Arbetslivsinstitutet och Integrationsverket deltar i uppdraget längst till och med den 30 juni 2007.
 • Enligt ITPS regleringsbrev för budgetåret 2006, uppdrag 14, skall ITPS under 2007 planera för och genomföra aktiviteter i Sveriges nya ambassad i Washington D.C., USA; House of Sweden.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3

Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier76 747
ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (ram)76 747

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
ap.12 302Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-256 395
2007-02-256 395
2007-03-256 395
2007-04-256 395
2007-05-256 395
2007-06-256 395
2007-07-256 395
2007-08-256 395
2007-09-256 395
2007-10-256 395
2007-11-256 395
2007-12-256 402
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för tillväxtpolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:3 ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av institutet, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke-statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet. Institutet skall i årsredovisningen specificera bidragsinkomsterna efter respektive bidragsgivare.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för tillväxtpolitiska studier undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Särskild befogenhet

Institutet har befogenhet att bedriva egen forskning på statistiskt material i linje med huvuduppdraget.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Malin Rosengård
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Finansdepartemenet; BA
Finansdepartementet ESA
Näringsdepartementet;BS
Näringsdepartementet; NL
Näringsdepartementet; HUB
Näringsdepartementet; ITFoU
Näringsdepartementet; JÄM
Näringsdepartementet; ADM
Näringsdepartementet; RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning; RK Ekonomi
Utbildnings- och kulturdepartementet; BIA
Utbildnings- och kulturdepartementet; F
Utbildnings- och kulturdepartementet; KR
Utbildnings- och kulturdepartementet; UNG
Utrikesdepartementet, Utlandsorganisationen
Glesbygdsverket
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Verket för näringslivsutveckling
Konjunkturinstitutet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Vetenskapsrådet
Sveriges Exportråd
Forum för småföretagsutveckling
Mittuniversitetet
Samtliga länsstyrelser
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommmun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Region Bleking
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län

Senast uppdaterad: