Socialdepartementet


Regeringsbeslut
39

2006-12-21
S2005/9885/ST
S2006/700/ST
S2006/1588/ST m.fl.
Se bilaga 1
Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens institutionsstyrelse
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SocialtjänstpolitikStatligt bedriven ungdoms- och missbrukarvårdUngdomsvård
Sluten ungdomsvård
Missbrukarvård

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

1.1.1

Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

Mål

Vården skall göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre rustade till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården skall i högre utsträckning planeras och utföras utifrån tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljning av vårdresultatet.

Återrapportering

 • vilka åtgärder som vidtagits för att öka och utveckla samverkan mellan SiS och socialtjänsten såväl på individnivå som på en övergripande nivå,

 • SiS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt genomföra jämställdhetsintegrering i myndigheten,

 • SiS skall redovisa vilka insatser som gjorts för att förbättra samarbetet med lanstingens psykiatriska verksamhet och hur det kommit den enskilde till del,

 • hur myndigheten har beaktat brukarperspektivet vid genomförandet av vården,

 • SiS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra, säkra och mäta kvaliteten i verksamheten. Redovisningen skall göras i enlighet med verksamhetsstrukturen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ungdomsvård

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att det råder god överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan av vård.

Återrapportering

 • redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,

 • redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,

 • myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkars och flickors särskilda behov av vård,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts,

 • redovisa vilka insatser som vidtagits för att tillsammans med socialtjänsten bilda en sammanhållen vård för den unge.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

Mål

Insatserna för utslussningen av de unga skall vidareutvecklas.

Planeringen tillsammans med den unge och socialtjänsten för insatser efter frigivningen skall förbättras.

Återrapportering

 • redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställighetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,

 • redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan,

 • redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtar i syfte att förbättra säkerheten och förhindra avvikningar.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Missbrukarvård

Mål

Andelen kvinnor och män som klienter inom missbrukarvården vilka motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.

Återrapportering

 • redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

 • redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet hos psykiskt funktionshindrade kvinnor och män,

 • redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att uppnå målet att vården vid LVM-hem ingår i en planerad vårdkedja.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2008 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2007.

SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

SiS skall redovisa omfattningen av sin tillsynsverksamhet, vilken typ av tillsynsinsatser som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

SiS skall redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

3

Organisationsstyrning

Mål

Statens institutionsstyrelse skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse skall lämna en särskild redovisning för vilka insatser myndigheten vidtar i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vid myndigheten.

4

Uppdrag

Nya uppdrag

Statens institutionsstyrelse skall upprätta en antidiskrimineringsstrategi i enlighet med åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (Regeringens skrivelse 2005/06:95). Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategin. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 september 2007.

Statens institutionsstyrelse skall redovisa hur myndigheten säkerställer att relevant personal har kunskap om de mänskliga rättigheterna och rättigheternas konsekvenser för myndighetsutövningen. Statens institutionsstyrelse kan, vid behov, samråda med Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) angående genomförandet av uppdraget. Vad gäller åtgärder mot diskriminering, se det särskilda uppdraget om antidiskrimineringsstrategier.

Statens institutionsstyrelse skall till regeringen (Socialdepartementet) rapportera hur etableringen av ett särskilt ungdomshem i Kristinehamn fortskrider. Av rapporten skall framgå vilken verksamhet som kommit igång samt hur rekryteringen av personal fortgår. Rapporter skall lämnas den 30 juni 2007 samt den 1 oktober 2007.

Icke slutredovisade uppdrag

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 18 december 2003 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedjemodell. Med anledning av att starten för försöksverksamheten försenades ändras datumet för slutredovisning av uppdraget till senast den 31 december 2007.

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 22 december 2004 att stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården. Statens institutionsstyrelse skall vid slutredovisningen beskriva hur uppdraget bidragit till att motverka hemlösheten. För att hela uppdraget skall kunna omfattas av utvärderingen skall slutredovisning ske senast den 1 juni 2008.

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

18:2

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse773 559
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)773 559

Villkor för anslag 18:2

ap.1 Statens institutionsstyrelse

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
18:2 Statens institutionsstyrelse
ap.123 2073 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
18:2 Statens institutionsstyrelse
ap.15 0004 0004 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)99 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)220 604
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-03128 926
2007-02-0158 603
2007-03-0158 603
2007-04-0258 603
2007-05-0258 603
2007-06-0158 603
2007-07-0258 603
2007-08-0158 603
2007-09-0358 603
2007-10-0158 603
2007-11-0158 603
2007-12-0358 603
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
18:2 ap.1Statens institutionsstyrelse

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård
Ungdomsvård-452 547-447 600791 0001 232 000-441 000-1 341 147
Missbrukarvård-301 698-298 400338 000540 000-202 000-802 098
Summa-754 245-746 0001 129 0001 772 000-643 000-2 143 245
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i Avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Urban Lindberg
Kopia till

Justitiedepartementet
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 39, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

S2005/9885/ST
S2006/700/ST
S2006/1588/ST
S2006/1589/ST
S2006/1793/ST
S2006/1794/ST
S2006/1936/ST
S2006/2621/ST
S2006/5475/ST
S2006/5600/ST
S2006/6114/ST
S2006/6700/ST
S2006/8242/ST
S2006/8243/ST
S2006/8549/ST
S2006/10212/SK(delvis)

Senast uppdaterad: