Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
17

2006-12-21
Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/2960/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Styrelsen för psykologiskt försvar
Box 2195
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Styrelsen för psykologiskt försvar
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för psykologiskt försvars verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Styrelsen för psykologiskt försvar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet civila försvaretInformation om säkerhetspolitik och totalförsvar
Kansligöromål
Personalvård
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga
Nationella rådet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Information om säkerhetspolitik och totalförsvar

Mål

Målet är att främja en fördjupning av kunskaperna i samhället avseende svensk säkerhetspolitik och svenskt totalförsvar med särskild inriktning mot ungdomar i gymnasieskolan. Verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med andra totalförsvarsmyndigheter och organisationer.

Återrapportering

1. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa genomförd informationsverksamhet och dess kostnader, hur informations- och utbildningsmaterialet har använts samt utifrån indikatorer analysera och redovisa hur verksamheten har påverkat målgruppens intresse och kunskap.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kansligöromål

Mål

Målet är att bereda Överklagandenämnden för totalförsvarets ärenden i sådan tid att nämnden kan fatta beslut inom de tider som anges i nämndens regleringsbrev.

Återrapportering

2. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa i vilken omfattning kansliets beredning av nämndens ärenden möjliggjort för nämnden att uppfylla målen i nämndens regleringsbrev. Styrelsen skall vidare redovisa kostnaderna för nämndens verksamhet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Personalvård

Mål

Målet är att främja personalvården för totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt samt informera dem om deras rättigheter under tjänstgöringen.

Återrapportering

3. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa hur personalvården har främjats samt verksamheten i det råd som skall stödja styrelsen i dessa frågor.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Styrelsen för psykologiskt försvar skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Inom området medieberedskap är målet för Styrelsen för psykologiskt försvar att medieföretagen och mediedistributörer skall ha en sådan kunskap och planering att deras respektive verksamheter kan fortgå under svåra påfrestningar på samhället i fred och under andra former av samhällsstörningar.

Återrapportering

4. Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa indikatorer på vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter har haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa har haft på förmågorna skall särredovisas.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Nationella rådet

Mål

Målet är att verka för samordning av samhällets insatser och stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av flodvågskatastrofen i Asien i december 2004 samt att tillvarata erfarenheter från detta arbete och indikera hur dessa erfarenheter kan användas i framtiden.

Målet är att Styrelsen för psykologiskt försvar är förberedd att, efter beslut av regeringen, kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

Återrapportering

5. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa den verksamhet som genomförts samt kostnaderna för denna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

6. Styrelsen för psykologiskt försvar skall senaste den 1 juni 2007 redovisa uppdraget att utarbeta en övergripande inriktning för information till allmänheten om säkerhetspolitik, försvarspolitik, krisberedskap och skydd mot olyckor (Fö2006/2109/CIV).

7. Styrelsen för psykologiskt försvar skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Styrelsen för psykologiskt försvar främja mångfald och jämställdhet, t.ex. genom att verka för en jämn könsfördelning. Hinder för att nå denna målbild, såsom diskriminering och trakasserier, skall motverkas aktivt.

Återrapporteringskrav

8. Styrelsen för psykologiskt försvar skall, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till det egna målet om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen skall innehålla:

- en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling samt

- en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier.

Av redovisningen skall framgå hur myndigheten arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning. Av redovisningen skall framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

9. Styrelsen för psykologiskt försvar skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

4

Uppdrag

10. Styrelsen för psykologiskt försvar skall genomföra en opinionsstudie avseende medborgarnas inställning till svensk säkerhetspolitik, totalförsvar och till det demokratiska samhället och dess institutioner. Kostnaderna för verksamheten skall redovisas.

11. Styrelsen för psykologiskt försvar skall enligt regeringens beslut 2006-11-30(Fö2006/1781/CIV) förvalta informationsbanken på Internet om M/S Estonias förlisning samt svara för information enligt regeringens tidigare beslut. Finansiering sker från de medel som återbetalats till staten från konsortiet för M/S Estonias övertäckning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:8

Styrelsen för psykologiskt försvar (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för psykologiskt försvar32 539
ap.1Styrelsen för psykologiskt försvar (ram)32 539

Villkor för anslag 7:8

ap.1 Styrelsen för psykologiskt försvar

Anslaget finansierar Styrelsen för psykologiskt försvars förvaltningsuppgifter samt arvoden till ledamöterna i Överklagandenämnden för totalförsvaret och övriga kostnader för nämndens verksamhet. Anslaget finansierar också den verksamhet som myndigheten genomför inom områdena massmediernas beredskap, kunskapsspridning om säkerhetspolitik och totalförsvar samt opinionsundersökningar, dvs. att följa svensk opinionsutveckling av betydelse för totalförsvaret. Vidare finansierar anslaget vägledande och rådgivande verksamhet för totalförsvarspliktiga. Anslaget finansierar även drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia. Verksamheten som finansieras från anslaget är hänförligt till politikområdet Totalförsvar, verksamhetsområdet Det civila försvaret och politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, verksamhetsområdet Svåra påfrestningar. Anslaget finansierar slutligen den beredskap som behövs för att det nationella rådet, efter beslut av regeringen, skall kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands.

Villkor

Högst 15 000 000 kronor får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

Högst 250 000 kronor får användas för förberedelser för uppgiften att kunna stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av en större katastrof utomlands.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
7:8 Styrelsen för psykologiskt försvar
ap.19763 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för psykologiskt försvars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 711
2007-02-252 711
2007-03-252 711
2007-04-252 711
2007-05-252 711
2007-06-252 711
2007-07-252 711
2007-08-252 711
2007-09-252 711
2007-10-252 711
2007-11-252 711
2007-12-252 718
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för psykologiskt försvars disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:8 ap.1Styrelsen för psykologiskt försvar
På regeringens vägnar
Mikael Odenberg
Åke Lindblad
Likalydande till

Överklagandenämnden för totalförsvaret
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS, MIL
Finansdepartementet/BA
Utbildnings- och kulturdepartementet/ME
Näringsdepartementet/SÄ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 17, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Fö2006/168/EPS
(delvis)
Fö2006/2960/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: