Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2006-12-21
M2006/5741/A (delvis)
M2006/5899/A (delvis)
Statens kärnkraftinspektion
106 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens kärnkraftinspektion
Riksdagen har beslutat om Statens kärnkraftinspektions verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:65, prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:32).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens kärnkraftinspektion (SKI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteReaktor- och kärnämnessäkerhet
Nukleär icke-spridning
Kärnavfallssäkerhet
Kärnavfallsekonomi
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteÖsteuropa och Centralasien

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Reaktor- och kärnämnessäkerhet

1. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

2. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för säkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.

3. Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.

Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga övriga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.

4. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom, genom forskning och erfarenhetsåterföring, utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

5. Upprätthålla beredskap för olyckor i kärnteknisk verksamhet

SKI skall upprätthålla organisatorisk och kunskapsmässig beredskap för att i en olyckssituation kunna bistå andra myndigheter med teknisk rådgivning och information.

Återrapportering

SKI skall redovisa förändringar som genomförts i beredskapen och resultatet av övningar som genomförts under verksamhetsåret samt kostnader för att upprätthålla SKI:s beredskap.

6. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1-3.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Nukleär icke-spridning

7. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller anläggningarnas tekniska utformning och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för icke-spridningsarbetet. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna. Dessutom skall förändringar i och påverkan av det internationella regelverket inom området belysas.

8. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för den nukleära icke-spridningen

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över kärnämnen och kärnteknisk utrustning och att icke-spridningsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn samt kostnaderna för denna.

9. Driva på i icke-spridningsarbetet

SKI skall vara pådrivande i icke-spridningsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella arbetet.

Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella icke-spridningsarbetet. SKI skall dessutom redovisa väsentliga prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.

10. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla och driva på icke-spridningsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja kvaliteten på icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.

11. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om icke-spridningsfrågor vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas icke-spridningsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapporteringen skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1-3.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kärnavfallssäkerhet

12. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.

Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid anläggningarna.

13. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för kärnavfallssäkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.

Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.

14. Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.

Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.

15. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnavfallssäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom, genom forskning och erfarenhetsåterföring, utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnavfallssäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

16. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.

Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1-3.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Kärnavfallsekonomi

17. Tillsyn inom finansieringssystemet

Underlagen för fastställande av kärnavfallsavgifter och säkerheter skall vara av tillräcklig omfattning och kvalitet. Utbetalningarna av fondmedel skall ske på ett sådant sätt att finansieringen av hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet säkerställs.

Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa underlagen samt hur kontrollen av utbetalningar genomförts och kostnaderna för detta. Myndigheten skall dessutom redovisa sin normgivning inom området. Av rapporteringen skall framgå hur åtgärderna bidragit till att säkerställa finansieringssystemet.

1.2

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.2.1.1

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

17. Kärnsäkerhetssamarbete

Reaktorsäkerhet

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet på reaktorsäkerhetsområdet är att bidra till att minska sannolikheten för att en kärnkraftsolycka med stora radioaktiva utsläpp skall inträffa vid något av de kärnkraftverk i nordvästra Ryssland som samarbetet omfattar samt att bidra till att höja säkerheten inom reaktorsäkerhetsområdet i Ukraina.

Kärnavfallssäkerhet

Målet för utvecklingssamarbetet inom kärnavfallsområdet i nordvästra Ryssland är att bidra till att omhändertagandet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall sker på ett säkerhets- och miljömässigt acceptabelt sätt.

Inom ramen för ovan nämnda arbete skall SKI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar rörande kärnavfallsfonder samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD i övrigt.

Icke-spridning

Målet för utvecklingssamarbetet på icke-spridningsområdet är att i Östeuropa och Centralasien öka medvetenheten och förbättra infrastrukturen för att förhindra spridning av kärnvapen, kärnämne och kärnteknisk utrustning.

Insatser på icke-spridningsområdet som beslutas av SKI skall under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Utrikesdepartementet.

Återrapportering

SKI skall ländervis göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetens mål.

SKI skall redovisa hur stödet förhåller sig till Europeiska kommisionens stödprogram för regionen och till stöd som lämnas via Nordliga dimensionens miljöpartnerskap, NDEP:s stödfond.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Beredskap för svåra påfrestningar

Målet är att SKI skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med vad som sägs i dnr Fö2006/2843/CIV.

Återrapportering

SKI skall redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig, förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som KBM tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Utgiftsprognoser

SKI skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

  • 23 januari

  • 7 mars

  • 2 maj

  • 2 augusti

  • 30 oktober

Miljöledning

SKI skall årligen i samband med årsredovisningen, eller senast den 1 mars 2007, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005.

4

Uppdrag

Säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

SKI skall i samverkan med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den  1 maj 2007, till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

Känsäkerhetskonventionen

SKI skall i samverkan med SSI sammanställa den svenska nationalrapporten enligt kärnsäkerhetskonventionen inför det fjärde granskningsmötet som börjar den 14 april 2008. Denna skall vara regeringen tillhanda senast den 15 juni 2007 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 28 september 2007. Sammanställningen av nationalrapporten skall även göras i lämplig samverkan med industrin. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen till handa.

Utvecklingssamarbete Östeuropa och Centralasien

SKI skall tillsammans med SSI i särskild redovisning senast den 3 mars 2008 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat. SSI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

SKI skall tillsammans med SSI senast den 1 oktober 2007 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna en halvårsrapport som beskriver det samlade kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland och Ukraina. I denna skall beskrivas enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat. SSI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Förberedelser inför Sveriges ordförandeskap i EU

SKI skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall SKI senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa

- eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet.

- om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

34:2

Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion99 301
ap.1Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader (ram)99 301

Villkor för anslag 34:2

ap.1 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

Anslaget får disponeras för ett stödprogram till IAEA. SKI:s medverkan i programmet får, utöver det belopp som för detta ändamål balanserats från föregående budgetår, uppgå till högst 1 200 000 kronor för budgetåret 2007.

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion73 654
ap.1Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (ram)73 654

Villkor för anslag 34:3

ap.1 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

Från anslaget skall medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks AB:s forskningsanläggning utbetalas. Medlen skall betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2007.

Anslaget får disponeras för de utgifter som är förenade med en ordinarie tjänst som professor i kärnkraftssäkerhet vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Från anslaget får bekostas utgifter för resor, information och administration, inklusive personalkostnader, som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:2 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader
ap.12 9793 %0
34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
ap.12 2103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
ap.136 00020 50015 5002010
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens kärnkraftinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2514 412
2007-02-2514 412
2007-03-2514 412
2007-04-2514 412
2007-05-2514 412
2007-06-2514 412
2007-07-2514 412
2007-08-2514 412
2007-09-2514 412
2007-10-2514 412
2007-11-2514 412
2007-12-2514 423
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kärnkraftinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:2 ap.1Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader
34:3 ap.1Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Övrig tillståndsprövning-2114 9001 5005 400-3 900789
Uppdragsverksamhet914162 7302 600130637
Summa-1205 3164 2308 000-3 7701 426
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

SKI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från den Europeiska unionen under TACIS- och Phare-programmen. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn2551725299 04899 301-2536
Kärnsäkerhetsforskning2551-2 4132 40973 64873 654-6-10
Summa-2 4062 661172 696172 955-259-4
Belopp angivna i tkr

Villkor

Tillsyn

Avgiftsintäkter avseende tillsyn och forskning enligt 4, 5 och 8 §§ förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion skall redovisas mot inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall, om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutas, avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgifter för övrig tillståndsprövning är offentligrättsliga men disponeras av myndigheten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 800
Belopp angivna i tkr

Villkor

SKI erhåller medel från Krisberedskapsmyndigheten för investeringar och andra kostnader för att stärka beredskapen för kärntekniska olyckor.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Utrikesdepartementet - Enheten för global säkerhet
Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet - Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö- och Jordbruksutskottet
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens strålskyddsinstitut
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Statens räddningsverk

Senast uppdaterad: