Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2006-10-26
U2006/4948/F
U2006/7053/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Institutet för rymdfysik och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskning och utvecklingForskning och utveckling inom rymdfysik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

Återrapportering

Institutet för rymdfysik skall redovisa en samlad bedömning av hur institutets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

Myndigheter som skall bidra till målet är Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Verket för innovationssystem, Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling inom rymdfysik

Mål 1

Institutets forskning och utveckling skall hålla en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv och bidra till förnyelse inom främst ämnesområdena rymdfysik, atmosfärsfysik och rymdteknik.

Återrapportering

Institutet skall per ämnesområde redovisa publiceringsstatistik och citeringsanalys samt vilka internationella utvärderingar som genomförts, resultatet av dessa och vilka åtgärder som dessa uppgifter har föranlett.

Institutet skall vidare redovisa hur man arbetar för att främja forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv.

Mål 2

Institutets verksamhet skall stärkas och förnyas genom god forskarrörlighet, ett väl utvecklat tvärvetenskapligt forskningssamarbete samt goda förutsättningar för forskare i början av sin forskarkarriär.

Återrapportering

Institutet skall redovisa hur förnyelse och forskarrörlighet främjas, vilket tvärvetenskapligt forskningssamarbete som bedrivits samt vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra möjligheterna för forskare i början av sin forskarkarriär. Av redovisningen skall framgå hur många doktorsexamina som avlagts med anknytning till institutet under de två senaste budgetåren.

Mål 3

Institutet skall aktivt delta i internationellt forskningssamarbete.

Återrapportering

Institutet skall redovisa omfattningen och kostnaden för deltagandet i internationellt forskningssamarbete samt hur detta leder till ökad kunskap till nytta för forskning och samhälle i Sverige.

Mål 4

Institutet skall aktivt delta i utbildning som anordnas vid universitet och högskolor.

Återrapportering

Institutet skall redovisa vilka utbildningar personal från institutet medverkat i och i vilken omfattning medverkan skett.

Mål 5

Institutet skall bedriva ett långsiktigt arbete för att nå en jämn könsfördelning bland forskande personal.

Återrapportering

Institutet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en jämnare könsfördelning på alla nivåer.

Mål 6

Institutet skall nära samverka med omgivande näringsliv och samhällsinstitutioner.

Återrapportering

Institutet skall redovisa hur samverkan med näringsliv och samhälle sker samt antal forskningsprojekt med hög samhällsrelevans och eventuell effekt i form av patent eller nyföretagande.

Mål 7

Institutet skall med spridning av information om forskning och forskningsresultat nå såväl särskilda målgrupper som en intresserad allmänhet.

Återrapportering

Institutet skall redovisa vilka informationsaktiviteter som genomförts liksom en bedömning av aktiviteternas spridning och genomslag inom olika målgrupper.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Institutet för rymdfysik skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att göra data från observatorieverksamheten tillgängliga, kostnaderna för denna verksamhet samt en bedömning av efterfrågan på data.

Institutet för rymdfysik skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfällena i maj och i november behöver endast prognoser för 2006 och 2007 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, samt

- den 2 november 2006.

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

I redovisningen av kompetensförsörjningen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall rådets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Myndigheten skall vidare redovisa en översikt över antalet forskare och övrig personal inom institutets forskningsprogram.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:4

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik45 043
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)45 043

Villkor för anslag 26:4

ap.1 Institutet för rymdfysik

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
26:4 Institutet för rymdfysik
ap.11 3513 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 753
2006-02-253 753
2006-03-253 753
2006-04-253 753
2006-05-253 753
2006-06-253 753
2006-07-253 753
2006-08-253 753
2006-09-253 753
2006-10-253 753
2006-11-253 753
2006-12-253 760
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:4 ap.1Institutet för rymdfysik

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning7791546001 100-500433
Drift av EISCAT mottagarstation1-22 2312 23010
Lokalhyror003 5003 50000
Summa7801526 3316 830-499433
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för rymdfysik undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för varor och tjänster avseende de under 7.1 angivna verksamheterna utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

För drift av European Incoherent Scatter (EISCAT) mottagarstation medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter och bestämma grunden för samfinansiering av personal- och driftskostnader efter överenskommelse med EISCAT Scientific Association.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: