Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
53

2006-12-21
Ju2006/10133/Å
Ju2006/9069/Å
Ju2006/1911/Å m.fl.
Se bilaga 1
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Åklagarmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:JuU1, rskr. 2006/07:36).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten skall redovisa verksamhetsresultatet enligt den statistikindelning som myndigheten för närvarande använder.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringUtredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen skall öka och verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen och lagföringen skall öka.

Återrapportering

1. Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå
- särskilda åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,
- åtgärder som har vidtagits för att genomströmningstiderna skall vara fortsatt korta och för att förstärka och vidareutveckla samverkan mellan åklagarkammare, polisen, domstolarna och kriminalvården i syfte att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet,
- åtgärder som har vidtagits för att rättstillämpningen skall vara enhetlig,
- åtgärder som i övrigt har vidtagits för att höja kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen,
- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,
- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,
- antalet och andelen avslutade brottsmisstankar som lett till lagföring,
- antalet och andelen beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,
- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,
- det totala antalet balanserade ärenden samt antalet sådana ärenden i vilka förundersökningen har avslutats,
- genomströmningstider (medel- och medianvärden) räknade från den tidpunkt ett ärende har inkommit till dess beslut i åtalsfrågan har fattats eller ärendet på annat sätt avslutats, avseende förundersökningar ledda av åklagare.

Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

2. Åklagarmyndigheten skall redovisa de insatser som genomförts när det gäller bekämpning av grov organiserad brottslighet (exempelvis grova narkotikabrott och människohandel; ang. begreppet, se bl.a. skr. 1996/97:171 Åtgärder mot organiserad och gränsöverskridande brottslighet).

Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på detta område har utvecklats. Åtgärder som har vidtagits i syfte att förbättra samarbetet mellan åklagare och andra brottsbekämpande myndigheter skall anges. I redovisningen skall särskilt anges vilka insatser som har vidtagits för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål.

3. Åklagarmyndigheten skall redovisa de insatser som har genomförts när det gäller bekämpning av vålds- och sexualbrott mot kvinnor och mot barn samt ungdomsbrottslighet.
Redovisningen skall innehålla en samlad beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen för respektive ärende- eller brottskategori skall bl.a. framgå
- genomströmningstider (enligt p. 1 ovan),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.
Av redovisningen skall särskilt framgå de åtgärder som vidtagits för att integrera ett barnperspektiv i brottsutredningar och brottmålsprocesser. Även övriga åtgärder, inklusive utbildningsinsatser, som vidtagits för att integrera barnperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner skall redovisas.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

4. Åklagarmyndigheten skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.
Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall för brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering framgå
- genomströmningstider (enligt p. 1 ovan),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

5. Åklagarmyndigheten skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott mot miljön och arbetsmiljöbrott.
Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. När det gäller brott mot miljön skall av redovisningen bl.a. följande framgå
- genomströmningstider (enligt p. 1 ovan),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats och,
- åtgärder som har vidtagits för att effektivisera handläggningen av ärenden om miljöbrott och för att minska antalet ärenden i balans.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

6. Åklagarmyndigheten skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

7. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som myndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen har vidtagit i syfte att vidareutveckla och effektivisera samarbetet mellan åklagare och polis vid utredningar om mängdbrott.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla åklagarnas och den övriga personalens kunskaper och kompetens när det gäller brottsofferfrågor, i synnerhet beträffande bemötande av brottsoffer. Vid redovisningen skall insatser beträffande sexualbrottsoffer redovisas särskilt.

2. Åklagarmyndigheten skall - med utgångspunkt i de synpunkter som Financial Action Task Force (FATF) har framfört i sin senaste utvärderingsrapport avseende Sverige den 17 februari 2006 om efterlevnaden av FATF:s rekommendationer 3, 27, 30 och 32 - redovisa och kommentera de åtgärder som myndigheten efter samråd med Ekobrottsmyndigheten och Rikspolisstyrelsen har vidtagit eller planerar att vidta för att utbyte av brott i så stor utsträckning som möjligt skall kunna beslagtas och förverkas, samt för att förbättra myndighetens uppföljning av sådana vidtagna åtgärder (bl.a. inhämtning och bearbetning av statistik). Redovisning skall lämnas senast den 1 november 2007.

3. Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Försäkringskassan skall tillsammans redovisa de åtgärder som vidtagits i enlighet med den i maj 2006 beslutade gemensamma strategin för att bekämpa bidragsbedrägerier. Redovisningen skall innehålla en samlad beskrivning och analys av åtgärderna och resultatet av dessa. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2007. 

4. Åklagarmyndigheten skall redovisa hur och i vilken omfattning frågor om mänskliga rättigheter tydliggörs i Åklagarmyndighetens utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram. I samband med det skall myndigheten analysera och redovisa hur utbildnings- och kompetensutvecklingsprogrammet i denna del kan vidareutvecklas. Myndigheten kan vid behov samråda med Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02).

5. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Här skall myndigheten bl.a. redovisa omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt lämna uppgift om antalet projekt med medfinansiering från EU:s budget som myndigheten genomfört eller där myndigheten varit en partner till andra medlemsstater. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och bedömning av verksamheten på detta område. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom myndigheten.

6. Åklagarmyndigheten skall redovisa den totala utgiften samt antalet anställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i internationellt rättsligt utvecklingssamarbete.

7. Åklagarmyndigheten skall redovisa hur myndigheten har tillämpat lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Redovisningen skall framför allt innehålla uppgifter om ärendemängd (såväl antalet ärenden till som från Sverige) och resultatet skall kommenteras.

8. Åklagarmyndigheten skall redovisa antalet domar som riksåklagaren har överklagat till Högsta domstolen och antalet mål där riksåklagaren varit motpart samt en analys av vilken betydelse som riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen har haft för rättsutvecklingen.

Utgiftsprognoser

Åklagarmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Jämställdhet

Åklagarmyndigheten skall verka för en ökad jämställdhet mellan könen. Personalens kunskaper i jämställdhetsfrågor skall förbättras och andelen kvinnor som är chefer skall öka.

Lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund

Åklagarmyndigheten skall sträva efter att öka andelen anställda inom myndigheten med utländsk bakgrund. Inom myndigheten skall det finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Arbetsmiljö

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare skall minska.

Återrapportering

Kompetensförsöjning

Åklagarmyndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2007 har uppnåtts och vilka åtgärder som har vidtagits.

Jämställdhet

Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet mellan könen. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att främja en jämnare könsfördelning på chefsnivå.

Lika rättigheter och skyldigheter oavsett etnisk eller religiös bakgrund

Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall omfatta bl.a.
- åtgärder som har vidtagits för att öka andelen anställda inom Åklagarmyndigheten med utländsk bakgrund och för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer i verksamheten,
- antalet anställda kvinnor och män som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor, och
- andelen anställda kvinnor och män som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.


Åklagarmyndigheten skall också redovisa andelen anställda inom myndigheten som, enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB), är
- utrikes födda,
- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar,
- inrikes födda med en utrikes född förälder,
fördelat på dessa kategorier.
Redovisningen skall vidare vara fördelad på yrkesgrupper (åklagare/åklagaraspiranter/övrig personal).

Arbetsmiljö

Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

4

Uppdrag

1. Åklagarmyndigheten skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen vidta åtgärder som säkerställer att hatbrottsmotiv identifieras och utreds så tidigt som möjligt vid utredningar om brott där det kan finnas ett sådant motiv. Uppdraget skall redovisas senast i samband med myndigheternas årsredovisningar för 2007.

2. Åklagarmyndigheten skall, från de utgångspunkter som anges i prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare, skapa en ordning för förstärkt samverkan på lokal nivå mellan rättsväsendets myndigheter och socialtjänsten i frågor som rör handläggningen av mål avseende unga lagöverträdare. Syftet med den tillskapade ordningen skall vara att förbättra kvaliteten vid handläggningen av ungdomsmål, bl.a. genom utbyte av erfarenheter och kunskaper. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten897 050
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)897 050

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
4:3 Åklagarmyndigheten
ap.126 9123 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:3 Åklagarmyndigheten
4:3 ap.24:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagstyp
4:3 Åklagarmyndigheten
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)89 705
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2574 754
2007-02-2574 754
2007-03-2574 754
2007-04-2574 754
2007-05-2574 754
2007-06-2574 754
2007-07-2574 754
2007-08-2574 754
2007-09-2574 754
2007-10-2574 754
2007-11-2574 754
2007-12-2574 756
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Peter Grym
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevision SB
Rikspolisstyrelsen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 53, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10133/Å
Ju2006/9069/Å
Ju2006/1911/Å
Ju2006/2088/Å
Ju2006/7960/Å
Ju2006/10276/PO (delvis)

Senast uppdaterad: