Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2006-11-02
M2006/4014/Mk
Statens strålskyddsinstitut
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens strålskyddsinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 20, bet. 2005/06:MJU1, rskr. 2005/06:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens strålskyddsinstitut (SSI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKärnenergitillsyn och beredskap
Allmän tillsyn
Information och utbildning
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöövervakning
Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteÖsteuropa och Centralasien
NäringspolitikInnovation och förnyelseUpprätthållande av nationell metrologi

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kärnenergitillsyn och beredskap

Nationell strålskyddsberedskap

En god nationell basberedskap skall upprätthållas, vidareutvecklas och samordnas med internationella åtaganden inom myndighetens ansvarsområde. SSI skall vidare samordna den nationella mättekniska kompetensen i beredskapssyfte. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter. SSI skall också redovisa vilka effekter insatserna givit. Redovisningen skall särskilt avse tillsynen över beredskapen på kärntekniska anläggningar.

Återrapporteringen bör göras gemensam för politikområdena Skydd mot olyckor och Miljöpolitik, dock med fördelning av kostnader på respektive verksamhetsgren.

Skydd av arbetstagare och allmänhet

Verksamheter med joniserande strålning skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt. SSI skall vidare redovisa hur myndighetens arbete bidragit till god administrativ kontroll av strålkällor och motverkat risken för att sådana kommer på drift.

Rapporteringen skall särskilt avse genomförandet av det s.k. HASS-direktivet (2003/122/Euratom).

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen och nedläggning av kärntekniska anläggningar skall ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Granskning, dialog och information i samband med pågående lokaliserings- och tillståndsprocesser skall genomföras på ett sådant sätt att ett fullgott beslutsunderlag erhålls.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI skall vidare beskriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen skall särskilt avse:

- biståndet till de kommuner som berörs av slutförvarsprocessen,

- åtgärder för att nedläggning av kärntekniska anläggningar sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Allmän tillsyn

Patientstrålskydd vid medicinsk användning av joniserande strålning

Att verka för att sjukvården har de rutiner och den kompetens som krävs för att medicinska undersökningar och behandlingar med joniserande strålning skall kunna utföras på ett säkert sätt.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits. SSI skall särskilt redovisa vilka strategier som tillämpats för uppföljning av olika undersökningar (t.ex. i form av referensnivåer) och av patientstrålskyddet i doskrävande tekniker samt vilka dosminskande effekter insatserna givit.

Skydd mot ickejoniserande strålning

Inga akuta skador skall uppstå och risken skall minska för sena hälsoeffekter hos allmänheten till följd av exponering för ickejoniserande strålning. Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder enligt fastlagd strategisk handlingsplan som vidtagits för att minska exponeringen för UV-strålning och begränsa exponeringen för övrig optisk strålning, hur arbetet har bedrivits tillsammans med andra myndigheter samt vilka effekter åtgärderna haft.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess effekter på människan. Myndigheten skall vidare redovisa vilka tillsynsinsatser som gjorts för att begränsa skadlig exponering för EMF. Redovisningen skall även avse vilka informations- och utbildningsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.

Skydd mot naturlig joniserande strålning

Stråldoser från naturlig joniserande strålning till allmänheten och arbetstagare skall begränsas.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att bedöma omfattningen av och minska exponeringen för naturlig joniserande strålning på arbetsplatser, i boendet etc.

SSI skall särskilt redovisa hur arbetet med genomförandet av det s.k. BSS-direktivet (1996/29/Euratom) fortlöper.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Radioaktivt avfall skall hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen samt rivning av byggnader där verksamhet med strålning har bedrivits skall ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI skall vidare beskriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen skall särskilt avse vilka åtgärder som vidtagits, och vilka kostnader som detta medfört, när det gäller omhändertagandet av visst radioaktivt avfall som finansieras med medel från anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information och utbildning

Information, utbildning

SSI skall hos allmänheten och dem som arbetar i verksamheter med strålning öka kunskapen om strålning och dess risker samt om den beredskap som finns mot strålningsolyckor.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att förbättra olika gruppers kunskaper om strålning och dess risker.

Rapporteringen skall särskilt avse:

- insatser för att sprida kunskap om miljömålsarbetet inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö,

- utvecklingen och anpassningen av den externa webbplatsen utifrån de mål som staten har ställt upp för 24-timmarsmyndigheten.

1.1.2

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Miljöövervakningsprogram

Ett miljöövervakningsprogram för strålning skall bedrivas med avseende på tillstånd och förändringar i den yttre miljön och i bebyggd miljö.

Återrapportering

SSI skall redovisa hur ett sammanhållet miljöövervakningsprogram, med ingående delprogram, har utvecklats samt redovisa data från miljöövervakningen till Miljömålsrådet. Redovisningen skall sammanfatta strålningsläget i Sverige.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Mål

SSI skall inom ramen för sitt miljömålsansvar verka pådrivande och utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö med tillhörande delmål.

Återrapportering

SSI skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder och förslag till nya eller förändrade delmål och styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel.

SSI skall inhämta och redovisa uppgifter om nedlagda kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Redovisningen skall ske per delmål och så långt möjligt innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning för respektive 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2007.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att minska riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård är att det finns en krishanteringsförmåga och operativ förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred som begränsar skadorna på liv, egendom och miljö.

Återrapportering

Inom ramen för SSI:s uppgifter inom verksamhetsområdet Svåra påfrestningar skall SSI redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för SSI:s andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

 

SSI skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i sin verksamhet eller inom SSI:s ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

 

1.3

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1.1

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Strålskyddssamarbete

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet på strålskyddsområdet är att främst i nordvästra Ryssland bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö. Detta skall ske dels i anslutning till de kärnkraftverk som samarbetet omfattar, dels i anslutning till de åtgärdsprogram som genomförs för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

 

Beredskapssamarbete

Målet med utvecklingsarbetet vad gäller beredskap mot kärntekniska olyckor är att genom samarbete med ansvariga för beredskapsfrågor i Ryssland bidra till att skapa en samordning för tidig varning, informationsutbyte och samverkan i händelse av en allvarlig kärnteknisk olycka.

Inom ramen för strålskydds- och beredskapssamarbetet skall SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med EG-kommissionen och EBRD i övrigt.

Den närmare utformningen av strålskydds- och beredskapssamarbetet och finansieringen härför fastställs av regeringen i särskilt regeringsbeslut.

Återrapportering

SSI skall tillsammans med Statens kärnkraftinspektion (SKI) i särskild redovisning senast den 1 mars 2007 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på verksamhetsområdet, förutom det som berör utvecklingssammarbetet genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), kostnader samt uppnådda resultat. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

SSI skall tillsammans med SKI senast den 2 oktober 2006 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna en halvårsrapport som beskriver det samlade kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland. I denna skall beskrivas enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Utvecklingssamarbete genom Sida

Utvecklingssamarbete med Östeuropa utanför det kärntekniska området, dvs. verksamheter med strålning inom t.ex. medicin, forskning och industri, skall bl.a. ske i samverkan med Sida. SSI skall verka för att strålskyddet utvecklas och stärks i samarbetsländerna, att omhändertagande av radioaktivt avfall sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt samt att beredskapen mot olyckor med strålkällor stärks i dessa länder. Detta skall ske genom bl.a. kunskapsöverföring, myndighetssamarbete och överföring av viss utrustning.

Återrapportering

SSI skall till Sida återrapportera projekten i enlighet med Sidas bestämmelser.

1.4

Politikområde Näringspolitik

1.4.1

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

1.4.1.1

Verksamhetsgren Upprätthållande av nationell metrologi

Riksmätplats för joniserande strålning

1. Normaler för joniserande strålning skall upprätthållas med hög standard och tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet skall utvecklas och säkerställas genom metrologisk FoU och internationella jämförelser.

2. Öka kunskap och kompetens inom dosimetri, i första hand hos högskolor, näringsliv och inom sjukvården, genom att bedriva metrologiska och mättekniska FoU-projekt samt kunskapsutbyten för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.

Återrapportering

SSI skall till Näringsdepartementet redovisa dels ett budgetunderlag för riksmätplatsverksamheten inkl. FoU innehållande planer och finansiella behov för det kommande verksamhetsåret, dels en verksamhetsberättelse i SSI:s årsredovisning som anger hur bidragsmedlen använts samt dess effekter och uppnådda resultat i förhållande till målsättningen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SSI skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

Miljöledningsredovisning

SSI skall årligen i samband med årsredovisningen, eller senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm).

Energieffektivisering

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall, med beaktande av funktionskrav och andra relevanta krav, det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Återrapportering

SSI skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. SSI skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

4

Uppdrag

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

SSI skall senast den 31 oktober 2006 redovisa utfallet av infordrade avgifter för tillsyn av tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut. Redovisningen skall omfatta utfall av avgifter, uppdelade per verksamhetsgren, i förhållande till kostnaderna för 2003-2005. Underlag med förslag till avgifter för 2007-2009 skall ingå. I skrivelsen skall användningen av avgiftsmedlen beskrivas och hur prioriteringar gjorts mellan verksamheter anges.

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken

SSI skall i samverkan med SKI senast den 1 maj 2006 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Forskningsstrategi

SSI skall utarbeta en nationell forskningsstrategi för strålskyddsforskning i samverkan med andra berörda forskningsfinansiärer, organisationer och aktörer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2006.

Östeuropa och Centralasien

SSI skall lämna budgetförslag för 2007 i budgetunderlaget och inte som tidigare i en separat skrivelse.

Långsiktigt ansvar för slutförvar av använt kärnbränsle

Enligt konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall skall staten ha det långsiktiga ansvaret för ett förslutet slutförvar för använt kärnbränsle. Frågan har behandlats i prop. 1997/98:145 om Sveriges godkännande av konventionen.

SSI skall, i samråd med SKI, lämna förslag till hur lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet kan förtydligas med avseende på det långsiktiga ansvaret för det förslutna slutförvaret för använt kärnbränsle. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2006. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:9

Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut107 976
ap.1Statens strålskyddsinstitut (ram)107 976

Villkor för anslag 34:9

ap.1 Statens strålskyddsinstitut

1. Anslaget får förutom för finansiering av myndighetens förvaltningskostnader även användas för att finansiera av myndigheten utlagd forskning.

2. Beslut som medför disposition av medel överstigande 5 000 000 kronor skall underställas regeringen för godkännande.

3. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
34:9 Statens strålskyddsinstitut
ap.13 2393 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
34:9 Statens strålskyddsinstitut
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:9 Statens strålskyddsinstitut
ap.115 0007 4004 0002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

SSI bemyndigas att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med strålskyddsforskning som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 7 400 000 kronor under 2007 och högst 4 000 000 kronor under 2008-2009.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

I händelse av allvarlig radiologisk olycka får SSI disponera räntekontokredit på ytterligare högst 10 000 000 kronor för att utföra akuta mätinsatser som är nödvändiga som beslutsunderlag för räddnings- och skyddsinsatser.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 998
2006-02-258 998
2006-03-258 998
2006-04-258 998
2006-05-258 998
2006-06-258 998
2006-07-258 998
2006-08-258 998
2006-09-258 998
2006-10-258 998
2006-11-258 998
2006-12-258 998
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens strålskyddsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:9 ap.1Statens strålskyddsinstitut

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.-30901 5001 300200-109
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utbildning m.m.

SSI:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten omfattar framför allt utbildning. Omfattningen av SSI:s uppdragsverksamhet får inte överstiga 15 procent av det belopp som aviserats under ramanslaget och skall bedrivas så att den inte inkräktar på den ordinarie verksamheten. Avgiftens storlek bestäms av SSI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av SSI.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Icke kärnteknisk verksamhet2511009 6539 65300
Kärnteknisk verksamhet25510078 54478 54400
Summa0088 19788 19700
Belopp angivna i tkr

Villkor

Icke kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 3 och 4 §§ förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 1 § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras32 350
Belopp angivna i tkr

Villkor

SSI erhåller 32 350 000 kronor från Krisberedskapsmyndigheten för investeringar i svensk strålskyddsberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SSI har under 2005 erhållit medel från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för investeringar i svensk strålskyddsberedskap. SSI:s intäkter exklusive bidraget från KBM understiger beloppet enligt 1 kap. 3 § 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

SSI undantas från kravet att 2006 lämna delårsrapport enligt 8 kap. ovanstående förordning.

För anläggningstillgång som finansieras med medel som SSI erhåller från KBM, undantas SSI från kravet i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att anläggningstillgångar som används i verksamheten skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet - Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet - Enheten för IT, forskning och utveckling
Socialdepartementet - Enheten för folkhälsa
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kärnkraftinspektion

Senast uppdaterad: