Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2006-11-02
N2006/6393/AU
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhetsområden

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional utvecklingspolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteOmvärldsanalys
Utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

1.1.1

Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål

Förbättra kunskapsunderlaget och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspolitiken.

Återrapporteringskrav

Institutet skall göra en samlad bedömning av hur myndighetens arbete bidragit till målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom närings- och innovationspolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser från såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa regeringens prioriterade frågor samt därutöver frågor som institutet bedömer relevanta ur ett tillväxt- och näringspolitiskt perspektiv, t.ex.:

 • andra länders erfarenheter av regelförändringar (inkl. regelförbättringar),

 • andra länders erfarenheter av entreprenörskaps- och småföretagsfrämjande,

 • samspelet mellan forskning, innovationer och tillväxt samt insikter från högteknologiska marknader,

 • erfarenheter av politik som främjar en hållbar utveckling samt

 • kunskaper om globaliseringens effekter på sysselsättning och tillväxt.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser samt huvudresultaten från den utlandsbaserade omvärldsbevakningen

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående omvärldsanalyser

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar av närings- och innovationspolitik baserade på aktuella utvärderingsmetoder.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående utvärderingar

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade utvärderingar uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål

Tillhandahålla användarvänlig, tillförlitlig och aktuell företagsstatistik till allmänhet, utredare och forskare.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade statistikprojekt

 • redovisa inriktningen på pågående statistikprojekt

 • redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla statistikens kvalitet och tillgänglighet

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade projekt uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

1.2

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Återrapporteringskrav

Institutet skall göra en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom den regionala utvecklingspolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser av såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa regeringens prioriterade frågor inom den regionala utvecklingspolitiken samt därutöver frågor som institutet bedömer vara relevanta ur ett regionalt utvecklingspolitiskt perspektiv.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser samt redovisa huvudresultaten från den utlandsbaserade omvärldsbevakningen

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående omvärldsanalyser

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt samt andra uppdrag.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar baserade på aktuella, och till politikområdet anpassade, utvärderingsmetoder.

Återrapporteringskrav

Institutet skall:

 • kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet

 • redovisa den övergripande inriktningen på pågående utvärderingar

 • redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade utvärderingar uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Institutet skall i sin verksamhet verka för en ökad samordning av de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redogöra för hur de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik har samordnats inom institutets verksamhet.

Mål

Institutet skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa:

 • antalet tabeller och diagram som utgår från individbaserad statistik,

 • antalet och andelen (i procent) av dessa som är presenterade, kommenterade eller analyserade på kön och därmed uppfyller kravet på könsuppdelad statistik,

 • andelen projekt där en jämställdhetsanalys bedömts vara relevant, samt

 • kortfattat redovisa huvudresultaten av sådana jämställdshetsanalyser från ett urval centrala rapporter

Övrig återrapportering

 

Institutet skall:

 • beskriva hur man arbetar med kvalitetsutveckling inom myndigheten. Här ingår bl.a. att kortfattat beskriva till vilka målgrupper och på vilket sätt institutets resultat kommuniceras samt hur de viktigaste avnämarna uppfattar inriktningen och kvaliteten på institutets verksamhet.

 • redovisa omfattningen av sin medverkan i nationella och internationella samverkansorgan.

 • samlat redovisa den verksamhet (ordinarie verksamhet såväl som enskilda uppdrag) som bedrivits inom myndigheten i syfte att bidra till regeringens Innovationsstrategi, Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (DS 2004:36).

Rapportering av utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

 • 19 januari

 • 8 mars

 • 2 maj

 • 21 augusti

 • 2 november

3

Organisationsstyrning

Mål

Myndighetens chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet.

Redovisning av kostnader i samband med omlokalisering av verksamhet

Institutet skall särredovisa de merkostnader som uppkommit till följd av regeringens beslut att omlokalisera delar av verksamheten från Stockholm. Merkostnader bör redovisas uppdelat på följande delar, nämligen lokalkostnader, kostnader för flyttning jämte administrationskostnader (resor m.m.), stödkostnader i form av exempelvis konsultkostnader, personalkostnader där särskild pensionsersättning särredovisas jämte lönekostnader, ersättning för pendling och dubbelbemanning. Eventuella kvarstående merkostnader till följd av omlokaliseringen skall även redovisas för 2007.

4

Uppdrag

Nya uppdrag

 1. ITPS skall redovisa statistik som beskriver elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag nationellt och om möjligt regionalt. Statistiken bör beskriva branschens struktur, sysselsättning, produktion och ekonomi, samt möjliggöra internationella jämförelser. Institutet avgör i vilken omfattning och i vilken form statistiken presenteras.

 2. ITPS skall löpande bevaka och rapportera om nya rön i tillväxtforskningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Det ingår i uppdraget att undersöka och rapportera vilka akademiska tidsskrifter och arbetsrapporter som är ändamålsenliga att ha med i den löpande bevakningen. Avrapporteringen skall ske en gång per kvartal under 2006.

 3. ITPS skall efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genomföra en studie med med fokus på företagsdynamik, jobbflöden och produktivitetstillväxt i näringslivet i Sverige under de senaste 20 åren. I arbetet ska institutets individ- och företagsdatabas användas. Utredningen ska svara på följande tre frågor: Hur viktig är dynamik och omsättning av företag och arbetsställen för ekonomisk tillväxt? Hur ser den svenska företags- och arbetsställedynamiken ut i ett internationellt perspektiv? På vilket sätt bidrar dynamiken till produktivitetstillväxten i Sverige? Den internationella jämförelsen ska göras i syfte att identifiera och diskutera eventuella institutionella förhållanden eller annan politik som kan förklara skillnader mellan den svenska dynamiken och andra jämförbara länder. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 29 december 2006.

 4. ITPS skall efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) genomföra en studie av handelns och direktinvesteringarnas betydelse för den ekonomiska tillväxten i Sverige. Uppdraget skall genomföras i samråd med Kommerskollegium, Exportrådet och ISA. Utredningen skall innehålla följande delar: En kort redogörelse för på vilka sätt internationell handel, import och export, samt de multinationella företagens verksamhet påverkar ekonomisk tillväxt och sysselsättning. En kort beskrivning av utvecklingen av svensk utrikeshandel och de multinationella företagens verksamhet i Sverige och utomlands det senaste decenniet. Analysen skall även omfatta de små och medelstora företagens internationalisering. Regionala variationer i Sverige skall belysas där så är relevant och möjligt. Tonvikten i uppdraget skall vara en framåtblickande analys av de utmaningar och möjligheter svenskt näringsliv ser ut att möta det kommande decenniet, med särskilda avsnitt om betydelsen av de tio nya EU-länderna samt nuvarande kandidatländer, respektive Kina och Indien. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 mars 2007.

 5. ITPS skall genomföra en studie av fyra till sex länders designpolitik och politiska insatser inom området. Studierna skall särskilt belysa designpolitik för ökad konkurrenskraft med erfarenhet från t.ex. Holland, Finland, Danmark, England, Japan och Sydkorea. Studien skall bestå av fyra delar: förutsättningar för formulerandet av designpolitiken, politikens innehåll, utfall och jämförande analys. I den avslutande jämförande analysen skall det framgå vilka styrkor och svagheter Sverige har i förhållande till de undersökta länderna. Studiens resultat skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 november 2006.

 6. ITPS skall redovisa hur nyföretagandet ser ut bland utrikes födda samt skillnader i nyföretagande mellan utrikes och inrikes födda. I uppdraget ingår att redovisa hur stor andel av nyföretagarna som är nyanlända invandrare samt utvecklingen i nyföretagande över tiden. Eventuella skillnader i villkor mellan mäns och kvinnors nyföretagande bland utrikes födda skall belysas. Uppdraget skall redovisas till Integrationsverket och NUTEK senast den 1 september 2006.

 7. ITPS skall följa upp målet om ökat företagande bland unga i åldern 18-30 år genom en kvantitativ uppföljning av antalet och andelen nya företag etablerade av unga (18-30 år) och i den utsträckning det är möjligt belysa eventuella skillnader i utvecklingen beroende på kön, inrikes/utrikes födda, socioekonomisk bakgrund, ålder samt geografisk hemvist. Resultaten skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 31 mars 2006. Resultaten skall vidare uppdateras och kortfattat belysas i ITPS årsredovisning avseende 2006.

 8. ITPS skall genomföra uppdrag nr 11 i Institutets regleringsbrev 2005, avseende utveckling av regionala indikatorer och prognoser, enligt direktiv och i enlighet med den handlingsplan ITPS lämnat till Regeringskansliet den 31 oktober 2005. Institutet skall även inom uppdraget tillhandahålla en databas med geografiska indikatorer för regionala analyser som kontinuerligt uppdateras. ITPS skall i sitt arbete med indikatorerna i databasen ta hänsyn till och anpassa arbetet till behov som framkommer i det fortsatta arbetet med den nya programperioden för strukturfonder och regionala operativa program. Avseende den fördjupade analysen om storstäder skall beskrivningarna och analyserna av storstadsregionernas tillväxtförutsättningar utgöra ett stöd till de storstadskommuner som tecknat lokala utvecklingsavtal med staten. Detta kan göras genom att beskriva och analysera de inomregionala skillnader som finns i storstadsregionerna. Uppdraget skall ske i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och rapporteras den 31 oktober 2006.

 9. ITPS skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, Integrationsverket och NUTEK samt några pilotlän medverka till att utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling. ITPS skall bistå i arbetet genom att utifrån tillgänglig ekonomisk forskning belysa betydelsen av integration och mångfald. NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam slutrapportering senast den 27 april 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarium.

 10. ITPS skall genomföra en förhandsutvärdering av de operativa programmen inför nästa programperiod 2007-2013 efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Avsikten är att ITPS därefter skall återkomma under programperioden med en analys av integrationen mellan sammanhållningspolitiken och den nationella regionala utvecklingspolitiken.

 11. ITPS skall vara sammanhållande myndighet (ESPON Contact Point, ESP) i Sverige för arbetet med att genomföra INTERREG III C ESPON. Uppdraget avses löpa till och med år 2006.

 12. ITPS skall bistå NUTEK i deras uppdrag att utforma ändamålsenliga uppföljningssystem och indikatorer i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen.

 13. ITPS skall efter samråd med industrin och relevanta myndigheter kartlägga den svenska basindustrins position i ett internationellt perspektiv med avseende på miljömässiga-, sociala- och ekonomiska faktorer. Jämförelse skall göras med förhållanden för företag i relevanta konkurrentländer. Positionsbeskrivningen skall utmynna i en analys och bedömning av vilka styrmedel och övriga faktorer som har störst betydelse för basindustrins konkurrenskraft och en framtida hållbar utveckling. Utifrån positionsbeskrivningen skall ett förslag till relevanta indikatorer för hållbar utveckling inom basindustrin tas fram. I förekommande fall skall ITPS lämna förslag till hur resultatet från uppdraget kan integreras i myndighetens löpande redovisningar bl.a. av företagsstatistik. ITPS skall därutöver göra en bedömning av vilken sammansättning och omfattning av styrmedel som bäst främjar basindustrins internationella konkurrenskraft samtidigt som en hållbar utveckling främjas. Redovisningen kan göras i form av tänkbara scenarier för basindustrins olika delar. Underlag för analysen bör bl.a. vara vetenskapliga rapporter, SCB-, OECD- och EU-statistik samt rapporter från internationella organisationer. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 juni 2006.

 14. ITPS uppmanas att, inom ramen för sin verksamhet planera för och genomföra aktiviteter i Sveriges nya ambassad i Washington D.C., USA; House of Sweden.

Pågående uppdrag

 • Enligt institutets regleringsbrev för budgetåret 2005, uppdrag 4, skall institutet utvärdera expertskattens effekter. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2006.

 • Enligt institutets regleringsbrev för budgetåret 2005, uppdrag 14, samt i enlighet med de förslag som redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) den 29 september 2005, skall institutet genomföra en övergripande halvtidsutvärdering av de regionala tillväxtprogrammen. Halvtidsutvärderingen skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 juni 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3

Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier76 284
ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (ram)76 284

Villkor för anslag 38:3

ap.1 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
ap.12 289Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
38:3 ap.238:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-256 357
2006-02-256 357
2006-03-256 357
2006-04-256 357
2006-05-256 357
2006-06-256 357
2006-07-256 357
2006-08-256 357
2006-09-256 357
2006-10-256 357
2006-11-256 357
2006-12-256 357
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för tillväxtpolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:3 ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Särskild befogenhet

Institutet har befogenhet att bedriva egen forskning på statistiskt material i linje med huvuduppdraget.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Malin Rosengård
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet; BA, ESA
Näringsdepartementet; BS, RUT, NL, HUB, ITFoU, JÄM, ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning; RK Ekonomi
Utbildnings- och kulturdepartementet; BIA, UNG, F
Utrikesdepartementet, Utlandsorganisationen
Glesbygdsverket
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Verket för näringslivsutveckling
Konjunkturinstitutet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Vetenskapsrådet
Sveriges Exportråd
Forum för småföretagsutveckling
Mittuniversitetet
Samtliga länsstyrelser
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommmun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Region Bleking
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län

Senast uppdaterad: