Finansdepartementet


Regeringsbeslut
8

2006-10-26
Fi2006/4014
Statskontoret
Box 8110
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).  

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingUtredningar och utvärderingar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Målen för verksamheten är att utveckla styrning och ledning, ekonomisk styrning och organisering av statlig förvaltning samt att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning. Förvaltningspolitiken syftar till att öka värdet av den statliga kärnverksamheten så att förvaltningens förmåga att lösa olika samhällsproblem stärks.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredningar och utvärderingar

Mål

Statskontoret skall till uppdragsgivande departement och kommittéer bidra med sakliga och kvalificerade underlag och insatser som håller hög kvalitet.

Återrapportering

Statskontoret skall redovisa

1. utförda uppdrag fördelade på dels förvaltningens funktionssätt, dels effekter av statliga åtgärder,

2. utförda uppdrag fördelade på departement,

3. vilka sektorsövergripande uppdrag som har genomförts,

4. stabsbiträdets omfattning fördelat på departement.

3

Organisationsstyrning

Statskontoret skall

- redovisa myndighetens kvalitetsarbete.

- redovisa resultat av genomförd kvalitetsuppföljning på genomförda insatser.

4

Uppdrag

Statskontoret skall

- biträda regeringen i beredning och deltagande i OECD:s arbete på det förvaltningspolitiska området (Public Governance and Management),

- redovisa utgiftsprognoser i Hermes för 2006-2009. Prognoserna skall lämnas senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budget.

 

De handlingsplaner som Statskontoret upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Statskontoret vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Statskontoret - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret56 384
ap.3Statskontoret (ram)56 384
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 329
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 329

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statskontoret
ap.11603 %0
ap.34 6833 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Statskontoret
1:3 ap.21:3 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Statskontoret
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-254 698
2006-02-254 698
2006-03-259 698
2006-04-254 698
2006-05-254 698
2006-06-254 698
2006-07-254 698
2006-08-253 698
2006-09-253 698
2006-10-253 698
2006-11-253 698
2006-12-253 706
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.3Statskontoret

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statskontoret bestämmer avgiftens storlek för sådana avgifter som myndigheten får ta ut enligt 6 § förordningen (2005:862) med instruktion för Statskontoret.

För avgifter som tas ut med stöd av 4 § första stycket p. 5 "lokaler" och p. 7 "offentlig inköps- och resurssamordning" avgiftsförordningen (1992:191) undantas Statskontoret från de begränsningar som anges i 4 § andra stycket.

Avgifterna disponeras av Statskontoret.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statskontoret får ta emot bidrag från uppdragsgivare för uppdrag inom verksamhetsgrenen utredningar och utvärderingar. Bidraget för ett visst uppdrag får ej överstiga de faktiska extraordinära kostnader som Statskontoret redovisar för uppdraget. Bidragsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statskontoret undantas enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag från kravet att lämna delårsrapport .

På regeringens vägnar
Mats Odell
Martin Sparr
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för förvaltningsutveckling
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, ESA
Finansdepartementet, SMS