Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2006-09-14
U2006/6100/S
Specialpedagogiska institutet
Box 1100
871 29 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Specialpedagogiska institutet
Riksdagen har beslutat om Specialpedagogiska institutets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103, prop. 2005/06:1, utg.omr. 15, bet. 2005/06:UbU2, rskr. 2005/06:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Specialpedagogiska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Läromedel
Barn- och ungdomsutbildningRåd och stöd i specialpedagogiska frågor
Skolverksamhet
Läromedel
Vuxnas lärandeLäromedel
Råd och stöd i specialpedagogiska frågor
StudiestödsverksamhetStatsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig verksamhet,

- rätt till särskilt stöd,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet och

- jämlika villkor.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Att kontinuerligt öka stödet i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig verksamhet oavsett kön.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt.

Specialpedagogiska institutet skall särskilt redovisa:

- arbetet med individuell planering/utvärdering i förhållande till barnens hemkommuner och vårdnadshavare.

Mål 2

Möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för flickor och pojkar med funktionshinder skall kontinuerligt öka.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

Specialpedagogiska institutet skall öka tillgången till pedagogiskt material för flickor och pojkar med funktionshinder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande verksamheter med enskild huvudman och därigenom öka delaktigheten för flickor och pojkar med funktionshinder.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- kostnaderna fördelade på dels utveckling av pedagogiskt material, dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade respektive produkter fördelat på egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd respektive anpassaden produkter,

- genomförda behovsanalyser och slutsatser av dessa,

- det utvecklingsarbete som har bedrivits under året samt resultatet av arbetet,

- slutsatser som kan dras av teknikutvecklingen samt hur dessa kan tas tillvara i utvecklingen av läromedel för barn med funktionshinder samt

- slutsatser av forsknings- och utvecklingsarbete inom läromedelsområdet.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna om pedagogiskt material hos skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare skall kontinuerligt öka.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år.

 

Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser och minska den egna produktionen av pedagogiskt material.

Återrapportering

Institutet skall redovisa hur stor andel som beställarinsatserna utgör av de totala resurserna inom verksamhetsgrenen. Återrapportering skall ske senast den 20 september 2006.

Institutet skall vidare redovisa:

- en bedömning av den behovstäckning som sker genom den kommersiella läromedelsmarknaden respektive institutets egen produktion,

- andelen läromedelsproduktion på den kommersiella marknaden respektive inom institutet samt

- vidtagna åtgärder för att stimulera produktion på den kommersiella läromedelsmarknaden i form av:

  • konsultativa insatser för läromedelsproducenterna och effekterna av dessa och

  • ekonomiskt stöd till den kommersiella läromedelsmarknaden.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

Därvid skall myndigheten särskilt beakta:

- likvärdig utbildning,

- rätt till särskilt stöd,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet och

- jämlika villkor.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Att kontinuerligt öka stödet i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig skola oavsett kön.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt.

Myndigheten skall särskilt redovisa:

- antalet elever i visstidsutbildning,

- antalet elever som har återgått till hemkommunens skola och elevers och vårdnadshavares syn på mottagandet av eleven i hemskolan,

- hur länge visstidsutbildning i genomsnitt varar,

- myndighetens åtgärder för att utveckla och höja kvaliteten i visstidsutbildningen,

- i vilken utsträckning individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram upprättade under visstidsutbildning har tillvaratagits i hemkommunens skola,

- genomförda insatser för att höja hemkommunernas beredskap att ta emot elever som deltagit i visstidsutbildning och

- elevers och vårdnadshavares synpunkter på visstidsutbildning.

Mål 2

Möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för flickor och pojkar med funktionshinder skall kontinuerligt öka.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Skolverksamhet

Mål 1

Etablera samarbete och stödverksamhet i hemkommunen så att flickan eller pojken kan beredas plats i hemkommunens skola och bo med sin/sina vårdnadshavare.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt som har använts.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

Specialpedagogiska institutet skall öka tillgången till läromedel för flickor och pojkar med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar och motsvarande utbildningar med enskild huvudman och därigenom öka delaktigheten för flickor och pojkar med funktionshinder.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- kostnaderna fördelade på dels läromedelsutveckling, dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd respektive anpassade produkter,

- genomförda behovsanalyser och slutsatserna från dessa,

- det utvecklingsarbete som har bedrivits under året samt resultatet av arbetet,

- slutsatser som kan dras av teknikutvecklingen samt hur dessa kan tas till vara i utvecklingen av läromedel för funktionshindrade,

- slutsatser av forsknings- och utvecklingsarbete inom läromedelsområdet.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna om läromedel hos skolhuvudmän, skolor och vårdnadshavare skall kontinuerligt öka.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år.

 

Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser och minska den egna produktionen av läromedel.

Återrapportering

Institutet skall redovisa hur stor andel beställarinsatserna utgör av de totala resurserna inom verksamhetsgrenen. Återrapportering skall ske senast den 20 september 2006.

Institutet skall vidare redovisa:

- en bedömning av den behovstäckning som sker genom den kommersiella läromedelsmarknaden respektive institutets egen produktion,

- andelen läromedelsproduktion på den kommersiella marknaden respektive inom institutet samt

- vidtagna årgärder för att stimulera produktion på den kommersiella läromedelsmarknaden i form av:

  • konsultativa insatser för läromedelsproducenterna och effekterna av dessa och

  • ekonomiskt stöd till den kommersiella läromedelsmarknaden.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur institutet har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Därvid skall institutet särskilt beakta:

- likvärdig utbildning,

- lika bemötande,

- full delaktighet,

- tillgänglighet och

- jämlika villkor.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Läromedel

Mål 1

 

Specialpedagogiska institutet skall öka tillgången till läromedel för kvinnor och män med funktionshinder inom det offentliga skolväsendet och därigenom öka delaktigheten för kvinnor och män med funktionshinder.

Återrapportering

Specialpedagogiska institutet skall redovisa:

- kostnaderna fördelade på dels läromedelsutveckling, dels produktion och försäljning inklusive distribution,

- antal utvecklade produkter fördelat på egenutvecklade produkter, produkter utvecklade i samarbete med externa aktörer och produkter utvecklade genom produktionsstöd, respektive anpassade produkter,

- genomförda behovsanalyser och slutsatserna av dessa,

- det utvecklingsarbete som har bedrivits under året samt resultatet av arbetet,

- slutsatser som kan dras av teknikutvecklingen samt hur dessa kan tas tillvara i utvecklingen av läromedel för personer med funktionshinder,

- slutsatser av forsknings- och utvecklingsarbete inom läromedelsområdet.

Mål 2

Medvetenheten och kunskaperna om läromedel hos skolhuvudmän, skolor och vuxenstuderande skall kontinuerligt öka.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år.

Mål 3

Myndigheten skall successivt öka sina beställarinsatser och minska den egna produktionen av läromedel.

Återrapportering

Institutet skall redovisa hur stor andel som beställarinsatserna utgör av de totala resurserna inom verksamhetsgrenen. Återrapportering skall ske senast den 20 september 2006.

Institutet skall vidare redovisa:

- en bedömning av den behovstäckning som sker genom den kommersiella läromedelsmarknaden respektive institutets egen produktion,

- andelen läromedelsproduktion på den kommersiella marknaden respektive inom institutet samt

- vidtagna åtgärder för att stimulera produktion på den kommersiella läromedelsmarknaden i form av:

  • konsultativa insatser till läromedelsproducenterna och effekterna av dessa och

  • ekonomiskt stöd till den kommersiella läromedelsmarknaden.

 

1.1.3.2

Verksamhetsgren Råd och stöd i specialpedagogiska frågor

Mål 1

Att kontinuerligt öka stödet i specialpedagogiska frågor och därigenom underlätta för huvudmännen att skapa en likvärdig utbildning oavsett kön.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- vidtagna åtgärder och omfattningen av dessa,

- uppnådda resultat i förhållande till föregående år och

- tillvägagångssätt.

Mål 2

Kontinuerligt förbättra möjligheterna till lärande, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap för kvinnor och män med funktionshinder.

Återrapportering

Se återrapportering för mål 1.

1.1.4

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Institutet skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet samt en samlad bedömning av uppnådda resultat, effekter och utvecklingen inom verksamhetsområdet.

1.1.4.1

Verksamhetsgren Statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

Mål

Föräldrar till flickor och pojkar som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk skall kunna få en teckenspråksutbildning.

Återrapportering

Institutet skall redovisa antal utbildningar per utbildningsanordnare som anordnats samt utbetalt statsbidrag totalt och per utbildning.

Institutet skall redovisa antal kursdeltagare, varav andelen kvinnor, som fått ersättning totalt och per kalenderhalvår samt genomsnittskostnad per kursdeltagare totalt och per kalenderhalvår.

Institutet skall redovisa antal ansökningar uppdelade på bifall och avslag samt den genomsnittliga ärendehanteringstiden.

Institutet skall redovisa administrationskostnaden för stödet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Institutet skall:

Ta fram och redovisa resultatmått och indikatorer som visar förändringar i institutets verksamhet över tid när det gäller

- elevers, föräldrars och andra avnämares tillfredsställelse och syn på institutets verksamhet,

- avnämares tillfredsställelse när det gäller producerade läromedel,

- vidtagna informationsinsatser, t.ex. visstidsutbildning och insatser för att göra institutet känt för att tillhandahålla statens samlade stöd för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder,

- elevers och föräldrars tillfredsställelse och syn på institutets skolverksamhet,

- den kompetens institutet besitter,

- antalet fortbildningsdagar,

- antalet kommuner och verksamheter (fördelade på verksamhetsgrenar) som har fått råd och stöd från institutet samt

- råd- och stödinsatser fördelade på olika grupper av funktionshinder.

Därutöver skall institutet

- redovisa fördelningen av bidrag till regionala undervisningsgrupper och omfattningen av dessa bidrag,

- redovisa fördelningen av bidrag till samt bedöma behovet och kvaliteten av särskilt anordnad utbildning för ungdomar med synskada vilka behöver ett mellanår mellan grundskola och gymnasieskola samt

- redovisa kostnader för elevresor.

2. Institutet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 och 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid de två sista prognostillfällena skall prognos även lämnas för 2008 och 2009.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 19 januari 2006, (prognos 2006 och 2007)

- den 8 mars 2006, (prognos 2006 och 2007)

- den 2 maj 2006 (prognos 2006 och 2007)

- den 21 augusti 2006, (prognos 2006-2009)

- den 2 november 2006, (prognos 2006-2009).

3. Specialpedagogiska institutet skall redovisa myndighetens insatser inom området utbildning för hållbar utveckling, varvid såväl begreppets miljömässiga och sociala som ekonomiska dimensioner beaktas.

3

Organisationsstyrning

Mål

Institutet skall verka för att verksamheten bedrivs effektivt, utvecklingsinriktat samt i samverkan med andra myndigheter inom skolområdet.

Institutet skall särskilt verka för att bli en hos avnämarna välkänd myndighet med spetskompetens för statens samlade stöd för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Återrapportering

Institutet skall redovisa:

- Läromedelsrådets verksamhet samt på vilket sätt Läromedelsrådet har bidragit till att målen för verksamhetsgren Läromedel har uppnåtts,

- bedömning av myndighetens verksamhetsutvecklingsarbete och återstående utvecklingsområden,

- åtgärder som har vidtagits för att effektivisera lokalanvändningen och kostnaderna för lokalerna,

- hur samarbetet med Nationellt centrum för flexibelt lärande har bedrivits samt resultat av samarbetet,

- hur samverkan med Specialskolemyndigheten har utvecklats när det gäller barn och elever med dövhet, dövblindhet eller hörselskada,

- på vilket sätt institutet har samverkat med Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling,

- åtgärder som har vidtagits för att göra myndigheten känd som en myndighet med spetskompetens vad gäller det statliga stödet för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

All återrapportering skall könbeaktas och så långt möjligt vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas.4

Uppdrag

1. Institutet skall, i enlighet med bestämmelsen i sin instruktion att samverka med Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling, särskilt bistå Statens skolverk i verkets uppdrag att uppfylla de handikappolitiska etappmålen.

2. Läromedelsrådet vid institutet skall fortsätta att samverka med Talboks- och punktskriftsbiblioteket i syfte att kontinuerligt öka tillgången till läromedel för personer med läshandikapp.

3. Institutet skall redovisa fördelningen av bidrag per skolform som har gjorts i enlighet med dels förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet, dels riktlinjerna för anslaget 25:6 Särskilda insatser på skolområdet, ap. 1. Uppdraget redovisas till regeringen senast den 1 juni 2006. Institutet skall göra en bedömning av bidragens ändamålsenlighet och hur institutets användning av bidragen skulle kunna utvecklas och effektiviseras. Uppdraget skall i denna del redovisas till regeringen senast den 1 juni 2007.

4. Institutet skall bedriva verksamhet inom European Agency for special Needs Education. Uppnådda resultat samt kostnader för verksamheten redovisas i samband med årsredovisningen.

5. Institutet skall i samverkan med Specialskolemyndigheten kartlägga myndigheternas sammanlagda kompetens när det gäller barn, ungdomar och vuxna med dövhet eller hörselskada. Myndigheterna skall därutöver föreslå verksamhetsformer och åtgärder för hur den sammanlagda kompetensen inom myndigheterna kan användas så att den kommer alla barn, ungdomar och vuxna inom målgruppen till godo. Sådana verksamhetsformer och åtgärder kan bl.a. gälla CI, teckenspråk samt att följa forskning på området och tillämpa resultaten i verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2006.

6. Institutet skall samverka med Socialstyrelsen i Socialstyrelsens uppdrag att analysera förutsättningarna för samordning av olika individuella planer som kan finnas för barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

7. Institutet skall redovisa vilka slutsatser institutet har dragit med anledning av Återrapportering enligt Regleringsbrev Övrig återrapportering uppdrag 10 (Dnr 01-2005/4099). Därutöver skall institutet föreslå vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av slutsatserna i synnerhet när det gäller "andra former som inte ingår i institutets uppdrag". Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2006.

8. Institutet skall redovisa vilka ytterligare informationsinsatser institutet har vidtagit för att göra visstidsutbildningen känd bland allmänheten utöver det som finns redovisat i Återrapportering enligt Regleringsbrev Uppdrag 7 (Dnr 01-2005/4103). Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:4

Specialpedagogiska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska institutet364 920
ap.1Specialpedagogiska institutet (ram)364 920

Villkor för anslag 25:4

ap.1 Specialpedagogiska institutet

Högst 54 000 000 kronor skall användas för att utveckla och anpassa läromedel för funktionshindrade

Specialpedagogiska institutet får använda medel från anslagsposten för att stödja viss föräldrasamverkan vid Resurscenter tal och språk samt Resurscenter syn Örebro.

Återbetalda medel vid bidrag med återbetalningsskyldighet skall tillföras anslaget.

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska institutet113 388
ap.1Bidrag till kommuner för särsk underv på sjukhus m.m samt vissa utb.insatser för elever med funktionshinder (ram)113 388

Villkor för anslag 25:6

ap.1 Bidrag till kommuner för särsk underv på sjukhus m.m samt vissa utb.insatser för elever med funktionshinder

Bidrag lämnas enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten skall Specialpedagogiska institutet, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av elever med dövhet vilka i annat fall tillhör Vänerskolans upptagningsområde. Bidraget utbetalas under januari och september månader med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Institutet får vidare belasta anslagsposten med högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för ungdomar med svår synskada vilka efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår före valet av gymnasial utbildning.

Vidare får medel användas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att utveckla lärandemiljön för elever med funktionshinder.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2005

25:5

Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Specialpedagogiska institutet0
ap.1Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder (ram)0

Villkor för anslag 25:5

ap.1 Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:4 Specialpedagogiska institutet
ap.111 0353 %0
25:5 (2005) Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder
ap.1 (2005)03 %0
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.13 5453 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:4 Specialpedagogiska institutet
25:4 ap.225:4 ap.1100 %
25:5 (2005) Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder
25:5 ap.2 (2005)25:5 ap.1 (2005)100 %
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
25:7 ap.325:6 ap.1304
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:4 Specialpedagogiska institutet
ap.2ram
25:5 (2005) Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder
ap.2 (2005)ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:4 Specialpedagogiska institutet
ap.113 0008 0005 0002008
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 322
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Specialpedagogiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2530 660
2006-02-2530 660
2006-03-2530 660
2006-04-2530 660
2006-05-2530 660
2006-06-2530 660
2006-07-2530 660
2006-08-2530 660
2006-09-2530 660
2006-10-2529 660
2006-11-2529 660
2006-12-2529 660
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Specialpedagogiska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:4 ap.1Specialpedagogiska institutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Läromedel-26 245-22 9209 00031 400-22 400-71 565
Specialskola, visstidsutbildning m.m.-145 871-124 53513 067107 411-94 344-364 750
Summa-172 116-147 45522 067138 811-116 744-436 315
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för läromedelsverksamheten är att intäkterna skall täcka minst 15 procent av kostnaderna. För övrig verksamhet skall intäkterna delvis täcka kostnaderna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Specialpedagogiska institutet får utöver vad som följer av 19 § förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet mot avgift tillhandahålla läromedel och förteckningar. Avgifternas storlek bestäms och disponeras av institutet. Institutet medges härvid undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

Institutet får enligt 1 kap. 4 § specialskoleförordningen (1995:401) och övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:448) om ändring i specialskoleförordningen efter avtal med kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Institutet skall ta ut avgift från kommunen för denna verksamhet när det gäller elever som avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen (1985:1100). Inkomsterna disponeras av myndigheten och särredovisas i årsredovisningen.

Ersättning från hemkommunen för elevs undervisning vid Resurscenter syn Örebro och Resurscenter tal och språk lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan samt förordningen (SKOLFS 2000:156) om ersättning för elever som fullgör sin skolplikt i särskilda resurscenter. Ersättningen tillförs anslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet och särredovisas i årsredovisningen. Av redovisningen skall framgå hur många elever som kommer från värdkommun respektive annan kommun.

Specialpedagogiska institutet får ta ut ersättning för kost, inkvartering och kursavgifter i samband med kurser och besök. Inkomster från sådan verksamhet får ej överstiga kostnader och får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Merja Strömberg
Kopia till

Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Näringsdepartementet
Regeringskansliets revisionskontor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - ekonomienheten
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Riksförsäkringsverket
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
Specialskolemyndigheten
Sameskolstyrelsen
Socialstyrelsen
Folkbildningsrådet
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Skolledarförbund

Senast uppdaterad: