Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
12

2006-08-31
Jo2006/1433
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
Riksdagen har beslutat om Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.
Fortlöpande miljöanalys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Mål 1

Under perioden 2006-2008 har minst 10 700 helårsstudenter erhållit grundutbildning vid SLU, varav minst 1 250 inom fristående kurser.

Återrapportering

SLU skall redovisa

- antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsprogram och inom fristående kurser, uppdelat på grundutbildning inom utbildningsuppdraget och beställd utbildning.

Med helårsstudent avses antalet studenter som har påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens poäng dividerat med 40. Med helårsprestation avses antalet godkända poäng på en kurs eller delkurs dividerat med 40,

- väsentliga förändringar i förhållande till föregående år i utbildningsutbudet,

- efterfrågan på SLU:s utbildningar,

- avvägningen mellan kurser och program.

Mål 2

Minst 75 % av antalet antagna programstudenter skall ha avlagt examen under perioden 2005-2007.

Återrapportering

SLU skall redovisa

- den årliga examinationen i förhållande till antalet antagna samt totalt för perioden,

- andelen programstudenter som avlägger examen efter längre studietid än vad som anges som nominell studietid i årsredovisningen för 2007 . Redovisningen skall omfatta perioden 2005-2007 och avse fördelning på de olika programmen och hur mycket längre tid som tagits i anspråk. En jämförelse med föregående period skall göras.

Mål 3

SLU:s utbildningar är internationellt attraktiva och studentutbytet med andra länder har ökat.

Återrapportering

I årsredovisningen skall SLU redovisa och kommentera sina internationella kontakter. Studentutbytet med andra länder skall redovisas. Nordiskt samarbete skall särredovisas.

Mål 4

SLU attraherar och rekryterar studenter från hela landet med olika social och etnisk bakgrund.

Återrapportering

Regeringen avser att vart tredje år begära återrapportering av målet. Nästa redovisning av målet skall göras i årsredovisningen för 2008. Av årsredovisningen skall framgå vilka åtgärder SLU vidtagit för att främja och bredda rekryteringen med anledning av SLU:s handlingsplan för breddad rekrytering.

SLU skall redovisa hur bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval tillämpats. För alternativt urval skall det dessutom framgå för vilka utbildningar detta tillämpats, vilka urvalsgrunder som fastställts samt vilka kategorier sökande som antagits.

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom s.k. basårsutbildning enligt förordning (2002:762) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor. Vidare skall det framgå i anslutning till vilket högskoleprogram sådan utbildning anordnats.

I årsredovisningen skall redovisas i vilken omfattning utbildning anordnats i enlighet med bestämmelserna i förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning. Av redovisningen skall framgå vilka övriga utbildningsanordnare som medverkat i utbildningssamarbetet, vilket innehåll utbildningen haft, hur många som genomgått utbildningen med godkänt resultat samt hur många som fortsatt att studera vid SLU. Utbildningen skall utvärderas i sin helhet 2006.

I målet att bredda rekryteringen ingår uppdraget att enligt förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Av årsredovisningen skall SLU redogöra för vilka kompletterande utbildningar särskilt riktade till utländska akademiker som universitetet anordnar, antalet studenter i dessa utbildningar samt eventuella externa utbildningsfinansiärer.

Särskilt skall antalet deltagare i den kompletterande utbildningen för utländska veterinärer redovisas och deltagarnas studieresultat kommenteras.

Mål 5

Uppdragsutbildning ingår som en del i SLU:s verksamhet

Återrapportering

SLU skall redovisa de totala intäkterna av all uppdragsutbildning, dels uppdelad i poänggivande och icke poänggivande utbildning, dels antalet helårsstudenter i den poänggivande utbildningen.

Mål 6

En ökad tillgänglighet till och omfattning av antalet kurser i form av IT-stödd distansutbildning.

Återrapportering

SLU skall redovisa och kommentera antalet kurser och program som under året registrerats hos Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Av redovisningen skall framgå antalet helårsstudenter som genomgått sådan utbildning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Mål 1

Den forskning som bedrivs är internationellt konkurrenskraftig och av relevans för universitetets sektorsroll.

Återrapportering

SLU skall redovisa

- det internationella forskningssamarbetet, särskilt uppgifter om deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling, samt vilka intäkter detta ger. Utvecklingen de senaste tre åren och kopplingen till strategiskt viktiga områden skall kommenteras,

- en kortfattad bedömning av hur publiceringen av refereegranskade vetenskapliga artiklar utvecklat sig under de senaste fem åren. Redovisningen skall lämnas i årsredovisningen för 2007.

Mål 2

SLU:s forskarutbildning präglas av en hög effektivitet. Forskarstuderande erbjuds utbildning av hög kvalitet som förbereder för en karriär såväl inom som utanför högskolan.

För perioden 2005-2008 gäller att minst 415 examina i forskarutbildningen har avlagts vid SLU. Licentiatexamen räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut räknas som en halv examen.

Återrapportering

SLU skall redovisa och kommentera

- antalet personer som under budgetåret har påbörjat forskarutbildning,

- antalet personer som under året har påbörjat en forskarutbildning som avses avslutas med en licentiatexamen,

- antalet aktiva personer i forskarutbildning. Med aktiva avses forskarstuderande med en aktivitetsgrad på minst 10 procent,

- antal avlagda examina fördelade på doktorsexamen respektive licentiatexamen för året,

- antalet avlagda doktorsexamina som har föregåtts av en licentiatexamen,

- genomsnittlig studietid för licentiat- resp doktorsexamen,

- form och omfattning av studiefinansiering för forskarstuderandena.

Mål 3

Villkoren för mång- och tvärvetenskaplig forskning vid SLU skall vara goda.

Återrapportering

SLU skall kortfattat redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja mång- och tvärvetenskaplig forskning.

I årsredovisningen skall SLU redogöra för hur begreppen mång- respektive tvärvetenskap definieras och används vid universitetet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Fortlöpande miljöanalys

Mål 1

God kännedom om miljötillståndet i Sverige och omvärlden.

Återrapportering

Med utgångspunkt i bl.a. miljökvalitetsmålen skall SLU värdera problem och lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Verksamhetens omfattning och viktigare resultat som uppnåtts skall redovisas. Särskilt skall redovisas användning och resultat av medel som utbetalats via anslag 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

Mål 2

Goda kunskaper i samhället om arters och populationers hotsituation och status.

Återrapportering

SLU skall redovisa vilka resultat som uppnåtts vad gäller insamling, lagring och utvärdering av information om biologisk mångfald samt hur information om tillståndet gjorts tillgänglig och spridits i samhället. Särskilt skall redovisas den verksamhet som bedrivits vid ArtDatabanken respektive Centrum för biologisk mångfald samt kostnader för dessa verksamheter.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Mål

SLU skall bedriva ett aktivt och kontinuerligt kvalitetsarbete i syfte att säkra och utveckla kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i utbildning och forskning. Som en del i detta arbete ingår pedagogisk förnyelse. Studenters och anställdas delaktighet i kvalitetsarbetet skall stärkas. De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet lärare samt antalet handledare inom forskarutbildningen som under 2006 genomgått pedagogisk utbildning fördelat på grund- och forskarutbildning.

Regeringen avser att vart annat år och närmast i årsredovisningen för 2006 begära en särskild redovisning av SLU:s arbete med att säkra och utveckla kvaliteten i utbildning och forskning.

2. Mål

SLU skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna av de åtgärder som vidtagits för såväl kvinnor som män.

Andelen kvinnor bland professorer som anställs under perioden 2005-2008 skall vara minst 34 %.

Återrapportering

SLU skall redogöra för hur jämställdhetsarbetet stimuleras och hur åtgärder för att främja jämställdhet följs upp. Detta gäller såväl kärnverksamheten som det personalpolitiska arbetet.

SLU skall redovisa fördelningen mellan män och kvinnor i såväl grundutbildning och forskarutbildning som i olika slag av anställningar. Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att få en jämnare könsfördelning inom all verksamhet.

SLU skall redovisa andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer för 2005 och 2006. Av redovisningen skall andelen befordringsprofessorer framgå.

Av årsredovisningen skall SLU:s egna rekryteringsmål beträffande övriga lärarkategorier samt utfallet redovisas.

3. Mål

SLU skall underlätta utbildningen för studenter som på grund av funktionshinder eller av annat skäl har svårigheter att tillgodogöra sig utbildningen i normal takt.

Återrapportering

SLU skall redovisa antal studenter och forskarstuderande med behov av stöd på grund av funktionshinder eller annat skäl samt den totala kostnaden för vidtagna åtgärder.

4. Mål

SLU skall samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.

Återrapportering

SLU skall, i samband med årsredovisningen för 2007, särskilt redovisa sin samverkan med det omgivande samhället inom utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Av redovisningen skall även framgå hur samverkansaktiviteter följs upp och utvärderas. SLU skall redovisa på vilket sätt utbildningarna tillgodoser såväl studenternas efterfrågan som arbetsmarknadens behov.

SLU bör utifrån sina särskilda ansvars- och kompetensområden medverka i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen för att därmed bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Av årsredovisningen skall kortfattat framgå på vilket sätt SLU bidragit till måluppfyllelsen i denna del.

SLU skall, i årsredovisningen för 2008, redovisa i vilken utsträckning studenter med avlagd yrkesexamen är etablerade på arbetsmarknaden. Redovisning skall omfatta perioden 2006-2008. De kriterier som använts för redovisningen skall anges.

5. Mål

En god kvalificerad service via Internet.

Återrapportering

SLU skall redogöra för hur myndigheten arbetar för att erbjuda god kvalificerad service via Internet.

6. Mål

Sveriges lantbruksuniversitet skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrapportering

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2007 skall Sveriges lantbruksuniversitet rapportera till regeringen senast den 31 december 2006 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling sedan föregående rapportering.

7. Återrapportering

SLU skall redovisa

- kostnader och intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag i jämförelse med föregående år samt årsarbetskrafter i enlighet med strukturen för indelning i verksamhetsgrenar

- kostnader och intäkter fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa bidrag för verksamhetsgrenarna fakultetsvis ,

- beträffande kostnader och intäkter för verksamhetsgrenen grundläggande högskoleutbildning en uppdelning på grundutbildning och uppdragsutbildning samt för verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning göra en uppdelning på forskning och uppdragsforskning,

- myndighetskapitalet och dess förändringar i förhållande till föregående budgetår uppdelat på verksamhetsgrenar,

- väsentliga förändringar i förhållande till den prognos som SLU lämnat i delårsrapporten samt kommentera dessa,

- ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser,

- huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

8. Återrapportering

SLU:s delårsrapport skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen medger undantag från förordningen genom att delårsrapporten inte skall inkludera prognos över utfall på anslag samt inkomsttitlar.

Delårsrapporten skall innehålla en redovisning av antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Vidare skall en prognos redovisas över antalet helårsstudenter och helårsprestationer för innevarande budgetår.

Delårsrapporten skall avse SLU:s totala verksamhet uppdelad på verksamhetsgrenar. Väsentliga förändringar i förhållande till tidigare lämnade redovisningar skall kommenteras.

9. Återrapportering

SLU skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Kunskapsutveckling och kunskapsspridning beträffande barns och ungas utemiljöer

Regeringen har fr.o.m. år 2006 ålagt SLU genom MOVIUM att inneha det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning beträffande barns och ungas utemiljöer.

SLU skall redovisa hur det nationella samordningsansvaret har organiserats, vilka insatser som vidtagits samt vilka utvecklingsmöjligheter och problem som har identifierats. Vidare skall redovisas med vilka och i vilken omfattning samverkan skett med berörda myndigheter och andra aktörer, bl.a. den kommunala sektorn. Av redovisningen skall framgå hur barns och ungas synpunkter har inhämtats och beaktats. Redovisning skall ske till regeringen (Jordbruksdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 november 2006.

Handlingsplan för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur

SLU skall tillsammans med berörda myndigheter ta fram ett nationellt handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter och djur. Naturvårdsverket ansvarar för samordning av uppdraget. Programmet skall vara framtaget senast den 31 december 2007.

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall varje myndighet utarbeta en handlingsplan för hur myndighetens verksamhet, information och lokaler skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten behöver inte ta fram en handlingsplan om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. SLU skall senast den 1 mars 2007 redovisa en sådan plan till Myndigheten för handikappolitisk samordning eller senast vid denna tidpunkt lämna en redogörelse till samma myndighet för omständigheterna som gör att det är uppenbart att sådan plan inte behöver upprättas. För att få vägledning i arbetet med handlingsplanen kan SLU fr.o.m. den 1 januari 2006 vända sig till Myndigheten för handikappolitisk samordning.

Handlingsplan för kommersialisering av forskningsresultat och tekniköverföring

SLU skall upprätta en handlingsplan för sitt arbete med kommersialisering av forskningsresultat och tekniköverföring i enlighet med vad som anförts i propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80). Handlingsplanen skall redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 4 augusti 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

25:1

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 382 014
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 382 014

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget skall SLU utbetala 1 215 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa skogsskola.

2. Minst 75 procent av de medel som SLU totalt avsätter för studiefinansiering inom forskning och forskarutbildning skall avse anställning som doktorand.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas vidare via en statlig myndighet.

3. Av anslaget skall minst 7 000 000 kronor användas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

4. Av anslaget skall minst 5 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Enheten för uthålligt lantbruk.

5. Av anslaget skall minst 79 000 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, av vilka minst 45 000 000 kronor skall användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet. Minst 20 000 000 kronor skall användas för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

6. Av anslaget skall efter rekvisition utbetalas 600 000 kronor till Nordiska Genbanken för hyreskostnader.

7. Av anslaget får högst 3 275 000 kr utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser. Utbetalning skall ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna skall göras till SLU, som utövar tillsyn över utbildningen.

8. Anslaget skall bidra med högst 16 800 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av hippologutbildning anordnad i samverkan med Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

9. Av anslaget skall minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor skall avse det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning som rör barns och ungas utemiljöer.

10. SLU får köpa kurser av statlig eller enskild utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (beställd utbildning). Sådana kurser skall av det säljande lärosätet inte klassificeras som uppdragsutbildning. Sådana kurser får endast omfatta studenter som antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen och som finansieras med statliga anslag eller statsbidrag hos uppdragsgivaren. Vid köp av kurser mellan statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare skall inte åtta procent av det belopp som tagits emot under månaden inlevereras till Skatteverket enligt förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:1 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:1 Sveriges lantbruksuniversitet
25:1 ap.225:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
25:1 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)450 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)68 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-25115 167
2006-02-25115 167
2006-03-25115 167
2006-04-25115 167
2006-05-25115 167
2006-06-25115 167
2006-07-25115 167
2006-08-25115 167
2006-09-25115 167
2006-10-25115 167
2006-11-25115 167
2006-12-25115 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:1 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet00355 000355 00000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna skall bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SLU:s djursjukvård, uppdragsforskning, uppdragsutbildning (utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild person och som uppdragsgivaren utser deltagarna till), beställd utbildning (högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte eller annan statlig finansiär), försäljning av produkter och tjänster skall finansieras med avgifter. Intäkterna disponeras av SLU. Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

SLU får även ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för arrende samt bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter. Intäkterna disponeras av SLU.

Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten skall särredovisas.

 

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Intäkterna disponeras av myndigheten. Samtliga kostnader för den verksamhet som finansieras på detta sätt inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader (full kostnadstäckning) skall täckas av dessa medel. SLU skall som en lägsta nivå för påslag för indirekta kostnader ta ut minst 18 procent av forskningsprojektens direkta kostnader exklusive lokalkostnader. Undantagna från kravet på full kostnadstäckning är endast EU-finansiärer och andra överstatliga organ där Sverige godkänt avtal med sådana undantag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras600 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (1996:1189) skall SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonmistyrningsverket
Högskoleverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jo-SAU

Senast uppdaterad: