Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2006-06-29
N2006/4970/HUB
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sveriges geologiska undersökning m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2005/06:121)
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap och företagandeGeologisk verksamhet m.m.
Uppdragsverksamhet
Innovation och förnyelseForskning och utveckling
Regler, tillstånd och tillsynMiljö
Bergsstaten

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag.

Återrapportering

Samlad bedömning av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet.

1.1.1

Verksamhetsområde Entreprenörskap och företagande

Mål

Goda möjligheter för företagande och ökat nyföretagande.

 

Återrapportering

Samlad bedömning av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet samt hur arbetet har bidragit till att skapa fler sysselsättningstillfällen.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Geologisk verksamhet m.m.

Mål

Under perioden 2000 - 2008 skall befintlig geologisk information kompletteras så att det finns digitala geologiska databaser vid planperiodens slut innehållande:

Översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inklusive kontinentalsockeln.

Översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Översiktlig information i befolkningstäta respektive malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden.

Detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inklusive kontinentalsockeln), grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden, jordarterna samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Återrapportering Geologisk verksamhet

Redovisning av genomförd verksamhet under 2006 vad gäller digitala geologiska databaser samt planer för 2007 och 2008. Planerna skall översiktligt visa för vilka geografiska områden som digital information av olika slag kommer att finnas tillgänglig för användarna. Informationens användarkrets skall redovisas. En översiktlig analys av nyttan av informationen för användarna skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Bidra till ökad kunskap och kompetens för samhällets behov och effektivare användning av geologisk information.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

SGU skall redovisa uppdragsvolym, antal arbetade timmar i uppdragsverksamheten samt effekter på myndighetsverksamheten. Vidare skall SGU göra en bedömning av hur uppdragsverksamheten bidrar till uppfyllandet av målen för berörda verksamhetsområden.

1.1.2

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

Mål

Ökad kunskap och kompetens så att tillväxt, innovationer och företagsutveckling stimuleras.

Återrapportering FoU

SGU skall göra en samlad bedömning av resultaten.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU.

Återrapportering FoU

SGU skall redovisa vilka projekt som fått stöd, fördelat på kvinnor och män, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

1.1.3

Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Miljö

Mål

Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja skall avvecklas och miljösäkras. Övervakning av de genomförda miljösäkringsåtgärderna inklusive åtgärder vid det statliga gruvfältet i Adak.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål skall SGU verka för skydd av grundvatten (miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet) samt för en långsiktigt hållbar hushållning med naturgrus (delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö).

Återrapportering Miljö

SGU skall beträffande statens anläggningar för civila beredskapslager av olja redovisa en avvecklingsstrategi samt vidtagna åtgärder och dess effekter.

Vidare skall SGU redovisa insatser och resultat för att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten skall redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet skall redovisas.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Sanering av förorenade områden

Mål

SGU skall bidra till att delmålen 6 och 7 om efterbehandling av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö uppnås.

Återrapportering

SGU skall redovisa insatser och resultat av arbetet med att inventera samt genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar.

Övriga återrapporteringskrav

SGU skall redovisa exploateringsläget samt problem och möjligheter med avseende på användningen av landets mineralresurser i ett hållbarhetsperspektiv.

SGU skall redovisa genomförda aktiviteter för marknadsföring av geologisk information.

SGU skall översiktligt redovisa de insatser inom såväl den ordinarie verksamhet som vid genomförandet av enskilda uppdrag som myndigheten gjort för att bidra till genomförandet av regeringens Innovationsstrategi, Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (DS 2004:36).

SGU skall redovisa de viktigaste initiativen inom sina verksamhetsområden som EU arbetat med under året. SGU skall också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

Prognostillfällen

SGU skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske senast den 19 januari, den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november.

3

Organisationsstyrning

Kvalitetsutveckling

SGU och Bergsstaten skall bedriva en verksamhet med integrerade system för kvalitets- och miljöledning.

Återrapportering

SGU skall redovisa hur arbetet med det integrerade ledningssystemet utvecklas samt dess effekter på SGU:s och Bergsstatens verksamhet.

4

Uppdrag

Inriktning och mål efter 2008

Med utgångspunkt i en analys av omvärldens behov av geologisk information skall SGU redovisa ett förslag till inriktning och nya mål för verksamheten efter 2008. Utgångspunkten skall vara att grundläggande geologisk information är en för samhället viktig infrastruktur och att SGU:s uppgift är att samla in, förvalta och tillhandahålla sådan geologisk information i syfte att nå största möjliga samhällsnytta. Uppdraget redovisas i samband med budgetunderlagen som avlämnas för åren 2007-2008.

Geovetenskaplig forskning

SGU skall i enlighet med industrins önskemål och i samråd med andra relevanta myndigheter analysera möjligheterna att i anslutning till myndighetens uppgifter inom geovetenskaplig forskning inkludera en ökad fokusering på malmgeologisk relevant forskning samt möjligheter till industriell medverkan vid projektprioritering. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2006.

Program för industrimineral-, ballast- och stenindustrierna

SGU skall tillsammans med industrin och relevanta myndigheter utforma förslag till fortsättning av det tidigare MinBaS-programmet. Syftet med programmet är att stärka industrimineral-, ballast- och stenindustriernas konkurrenskraft och tillväxt. SGU skall i programförslaget särkilt beakta utveckling av potentiella innovationsområden, och möjligheten att utveckla funktionsbaserade högkvalitativa produkter ur industriella mineral och bergarter. Förslaget skall vidare ha ett speciellt fokus på miljöteknik och små och medelstora företag. För att bidra till goda former för teknikspridning mellan företag och akademi skall SGU även lämna förslag på vilka åtgärder som krävs för att projektet Stenakademien skall kunna ges en mer permanent form. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2006.

Flygmätningskampanj i Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen

SGU skall analysera de närmare förutsättningarna för och effekterna av en ny flygmätningskampanj i vissa prospekteringsintressanta områden samt vad som krävs för att detta arbete skall kunna integreras i SGU:s nya långsiktiga mål. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2006.

Effektiv tillgång till prospekteringsintressant information

SGU skall i samråd med berörd industri analysera och klargöra behoven, förutsättningarna, kostnaderna och effekterna av förbättrad tillgång till prospekteringsintressant information. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2006.

Prospektering i skyddade områden

SGU skall utifrån gällande regelverk, i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd med berörd industri, utarbeta ett förslag till en vägledning om prospektering i skyddade områden och särskilt i Natura 2000-områden. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2006.

Sjögeografisk information

SGU skall i samarbete med Sjöfartsverket, och efter samråd med andra berörda myndigheter, kartlägga vilka typer av sjögeografisk information som inhämtas av olika aktörer i Sverige samt om det, med på marknaden existerande teknik, går att inhämta ytterligare sjögeografisk information. I detta ligger att redogöra för hur sjögeografisk information som andra aktörer än Sjöfartsverket och SGU samlat in görs tillgänglig för dessa myndigheter. Myndigheterna skall analysera hur de olika typerna av information skulle kunna användas av olika intressenter - både statliga och privata. Vidare skall myndigheterna redogöra för hur samordningen av inhämtandet och förvaltningen av sjögeografisk information går till i dag samt förfarandet för den som vill inhämta, ta del av eller sprida sjögeografisk information. Sjöfartsverket skall svara för en gemensam rapportering som skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 31 mars 2006.

Regeringen avser att under 2006 tillsätta en oberoende utredning som med utgångspunkt i myndigheternas rapport skall lämna konkreta förslag på hur samordningen av inhämtandet, förvaltningen, tillgängligheten och spridningen av sjögeografisk information kan förbättras. Sjöfartsverket och SGU skall bistå utredningen i detta arbete.

 

Redovisning av användning av medel från utgiftsområde 20

SGU skall för respektive år 2004, 2005 och 2006 redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för arbete med åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsmålen i enlighet med miljömålspropositionerna (prop. 2000/01:130 och prop. 2004/05:150) som tillförts anslaget 38:5 Sveriges geologiska undersökning:Geologisk undersöknigsverksamhet m.m. från utgiftsområde 20 under perioden 2001 - 2006. Redovisningen skall lämnas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 23 mars 2007.

Redovisning till Miljömålsrådet av kostnader för arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

SGU skall inhämta och redovisa uppgifter om uppskattade kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Redovisningen skall så långt möjligt ske per delmål och i möjligaste mån innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning enligt överenskommelse med Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket för respektive år 2004, 2005 och 2006 skall redovisas till Miljömålsrådet senast den 30 september 2007.

Enskild vattenförsörjning

SGU skall i samarbete med berörda myndigheter och kommuner, utreda behovet, formuleringen och konsekvenserna av ett delmål för enskild vattenförsörjning. SGU skall redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning168 103
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)168 103

Villkor för anslag 38:5

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget disponeras för myndighetsverksamhet, Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar som tidigare använts för statens civila beredskapslager för olja.

38:6

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 284
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 284

Villkor för anslag 38:6

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig forskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling.

38:7

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning16 868
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)16 868
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 38:7

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.15 0433 %0
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.11593 %0
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.1506Allt0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
38:5 ap.238:5 ap.1100 %
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
38:6 ap.238:6 ap.1100 %
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
38:7 ap.238:7 ap.1100 %
38:7 ap.338:7 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.2ram
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.2ram
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2514 008
2006-02-2514 008
2006-03-2514 008
2006-04-2514 008
2006-05-2514 008
2006-06-2514 008
2006-07-2514 008
2006-08-2514 008
2006-09-2514 008
2006-10-2514 008
2006-11-2514 008
2006-12-2514 015
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet3 23050036 00036 00003 730
Tjänsteexport-115-2001 0001 0000-315
Summa3 11530037 00037 00003 415
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Behörighet Inkomsttitlar
Offentligrättslig verksamhet25280010 000010 00010 000
Offentligrättslig verksamhet3312000000
Summa0010 000010 00010 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Offentligrättslig verksamhet

Avgifter som uppbärs av SGU och Bergsstaten enligt bestämmelse i minerallagen (1991:45) skall redovisas mot inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. skall redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för databasuppbyggnad (DVG) och framtagande av hydrogeologiskt underlag till vattenplaneringen i vattendistrikten. Vidare får SGU ta emot bidrag från Naturvårdsverket för att inventera och genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SGU undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Johanna Carnö
Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA, ESA
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/NA
Näringsdepartementet/BS, ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK Red
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Statens energimyndighet
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: