Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2006-06-14
Fö2006/613/CIV (delvis)
Statens räddningsverk
(M116)
651 80 KARLSTAD
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens räddningsverk
Riksdagen har beslutat om Statens räddningsverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/05:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).  

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens räddningsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSkydd mot olyckorRäddningsinsatser
Olycksförebyggande verksamhet
Risk- och säkerhetsutbildning
Tillsyn
Internationella räddningsinsatser samt förtroendeskapande verksamhet
Svåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård
Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteInternationella bistånds- och räddningsinsatser

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål A

Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar. Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas så att skydds-, räddnings- och sjukvårdsinsatser snabbt kan genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom och i miljö vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

 

1. Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet Skydd, undsättning vård skall Statens räddningsverk redovisa en bedömning av förmågan till anpassning vid ett förändrat omvärdsläge samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen.

Mål B

Målet är att den internationella förtroendeskapande verksamheten skall utvecklas särskilt vad gäller övnings- och utbildningsverksamhet samt civil-militär samverkan.

2. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa genomförd internationell förtroendeskapande verksamhet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar. Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp.

 

3. Återrapportering

Inom ramen för myndighetens uppgifter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall Statens räddningsverk redovisa en bedömning av förmågan till anpassning vid ett förändrat omvärdsläge samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Skydd mot olyckor

Mål

Målet är att skydda kvinnors, mäns och barns liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Räddningsinsatser

Mål A

Målet är att bidra till att konsekvenser av olyckor minimeras genom att samhället har förmåga att bedriva effektiva räddningsinsatser.

4. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • vilka åtgärder som vidtagits för att stödja och utveckla räddningstjänstens förmåga att inom godtagbar tid effektivt genomföra räddningsinsatser.

 • åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna så att antalet anställda kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund ökar i räddningstjänsten.

Statens räddningsverk skall redovisa de utbetalningar till kommuner som sker enligt 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med angivande av ändamålet för respektive utbetalning.

5. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa de utbetalningar till kommuner som sker enligt 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med angivande av ändamålet för respektive utbetalning.

Mål B

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till kommunernas förmåga att bekämpa olja som kommer till land från utsläpp av olja till sjöss. I enlighet med berörda myndigheters plan för oljeskadeskyddet inför 2010 skall förmågan successivt höjas till att kunna bekämpa större utsläpp. Materiel för nationellt behov skall även kunna användas för att lämna stöd i händelse av större utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen inom ramen för de internationella överenskommelser som Sverige ingått.

6. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • vidtagna åtgärder samt analysera hur åtgärderna bidragit till att nå målet för verksamhetsgrenen.

 • en bedömning av förmåga och brister vad gäller Statens räddningsverks förmåga att lämna materiellt stöd till kommunerna,

 • antal genomförda räddningstjänst- och saneringsinsatser där Statens räddningsverk bidragit med materiel samt

 • antal genomförda insatser där stöd lämnats eller tagits emot inom ramen för internationellt samarbete.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Olycksförebyggande verksamhet

Mål

Målet är att bidra till att minska antalet olyckor och att minimera konsekvenserna av olyckor för människors liv, hälsa samt för miljö och egendom, genom att utveckla och stödja det förebyggande arbetet inom området.

Statens räddningsverk skall stimulera ett brett samhällsinriktat säkerhetsarbete genom främjande av den enskilda människans förmåga att förebygga olyckor och att hantera olyckor som inträffar.

7. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa:

 • det förebyggande arbetet, olycks- och skadeutvecklingen samt ge en bedömning av hur åtgärderna bidragit till att uppnå målet för verksamhetsgrenen.

 • erfarenheterna av genomförandet av lagen om skydd mot olyckor samt ändringar i Sevesolagstiftningen.

 • vilka insatser som vidtagits för att på ett övergripande plan samordna sektorsmyndigheterna och vara pådrivande i barnsäkerhetsarbetet samt hur barns och ungas inflytande säkerställts och fördjupats i arbetet inom myndighetens råd för barnsäkerhet.

 • hur samverkan har skett med Movium som har det nationella samordningsansvaret för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

 • vilka åtgärder som vidtagits för att stödja och utveckla kommunernas förmåga att genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att vidta förebyggande åtgärder och handla på ett sådant sätt att skadorna minimeras om en brand eller annan olycka inträffar.

8. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa de bidrag som olika frivilliga organisationer tilldelats från anslag 7:4 Samhällets skydd mot olyckor för att stärka den enskilda människans förmåga. Vidare skall Räddningsverket redovisa motiv för bidragen och vilken verksamhet hos organisationerna som motiverat bidraget. Räddningsverket skall bedöma hur organisationernas verksamhet bidragit till målet för verksamhetsgrenen.

9. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa genomfört arbete i Nationellt centrum för lärande från olyckor. Redovisningen skall innehålla en sammanställning av pågående aktiviteter vid Nationellt centrum för lärande från olyckor, hur Nationellt centrum för lärande från olyckor bidrar till Statens räddningsverks övriga verksamhet samt hur arbetet med att bygga upp en databas för statistik över naturolyckor fortskrider. Av redovisningen skall samverkande myndigheters bedömning av arbetet vid Nationellt centrum för lärande från olyckor framgå.

10. Återrapportering

Statens räddningsverk skall översiktligt redovisa de viktigaste åtgärderna samt en bedömning av hur myndighetens arbete med att stödja kommunerna i utvecklingen av de kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor fortskrider.

1.2.1.3

Verksamhetsgren Risk- och säkerhetsutbildning

Mål

Målet är att Statens räddningsverk skall bedriva risk- och säkerhetsutbildning som är kvalitetssäkrad och anpassad till avnämarnas behov för att ge förutsättningar att öka säkerheten.

11. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa hur kvalitetssäkringen i utbildningsverksamheten säkerställs.

12. Återrapportering

Verksamheten vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) skall särredovisas uppdelad på anslagsfinansierad utbildning och avgiftsfinansierad utbildning.

 • Anslagsfinansierad utbildning skall redovisas uppdelad i tvåårig utbildning i skydd mot olyckor, utbildning för räddningsinsats samt vidareutbildning.

 • Avgiftsfinansierad utbildning skall redovisas separat med uppdelning på kostnader och intäkter. Av redovisningen skall framgå vilken utbildning som avses.

13. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv har integrerats i planeringen och genomförandet av utbildningarna vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS).

1.2.1.4

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Målet är att Statens räddningsverk genom sin tillsynsverksamhet skall följa upp, granska och utvärdera verksamheten inom ansvarsområdet så att den bidrar till att olyckor förebyggs och att hanteringen av de olyckor som inträffar sker på ett sådant sätt att skadorna minimeras.

14. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa inriktning, omfattning och resultat av genomförd tillsyn och tillsynsvägledning enligt tillämplig lagstiftning.

15. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa en bedömning av hur länsstyrelsernas tillsynsverksamhet inom området skydd mot olyckor har anpassats till lagen om skydd mot olyckor.

1.2.1.5

Verksamhetsgren Internationella räddningsinsatser samt förtroendeskapande verksamhet

Mål A

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

16. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast två månader efter avslutad insats skall en preliminär sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa insatsens nytta (lessons learned) samt redogöra för genomförd verksamhet med angivande av mål och måluppfyllelse.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser. Utbildning och övning som eventuellt genomförs i samband med en insats skall också rapporteras. För varje insats skall framgå in- och utgångsstrategi som baserats på inhämtad säkerhetsbedömning från berörda aktörer.

 • Under året genomförd verksamhet skall redovisas och jämföras med de tre senaste årens arbete. Vidare skall Räddningsverket redovisa hur utformning och innehåll utvecklats och förändrats avseende insatser och beredskap de tre senaste åren. För genomförd insats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • En bedömning skall göras av hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

17. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa omfattning av, kostnader för och finansiering av beredskapen för att kunna bistå vid internationella räddningsinsatser inklusive utbildning av personal. Räddningsverket skall även redovisa omfattningen av överförd militär överskottsmateriel som är avsedd för insatser inom verksamhetsgrenen.

18. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FNs resolution 1325 om genusperspektiv inom internationell krishantering.

Mål B

Målet är att den internationella förtroendeskapande verksamheten skall utvecklas inom områdena skydd mot olyckor och beredskap mot svåra påfrestningar. Särskild vikt skall läggas vid att utveckla och fördjupa samarbetet med länderna i Sveriges närområde inklusive EU:s grannländer samt södra Kaukasus och centralasien.

19. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa genomförd verksamhet.

Mål C

Målet är att Statens räddningsverk skall stärka förmågan att med kort varsel i ett inledande skede stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet.

20. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa arbetet med att stärka förmågan vid myndigheten och i samverkan med berörda myndigheter och organisationer.

21. återrapportering

Statens räddningsverk skall senast tre månader efter en genomförd insats att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas till följd av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet lämna en preliminär sammanfattande bedömning till Regeringskansliet (Försvarsdepartmentet).

1.2.2

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Skydd, undsättning och vård

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att skydds-, räddnings- och sjukvårdsinsatser snabbt kan genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom och i miljö vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

22. Återrapportering

Inom ramen för Statens räddningsverks uppgifter inom samverkansområdet Skydd, undsättning och vård skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för Statens räddningsverks andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

23. Återrapportering

Statens räddningsverk skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller i övrigt inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.2.2.2

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta begränsas och att samhällets grundläggande behov av förebyggande verksamhet och hantering av inträffade händelser inför svåra påfrestningar på samhället i fred uppfylls.

Den nationella expertfunktionen på NBC-området skall utvecklas.

24. Återrapportering

Inom ramen för Statens räddningsverks uppgifter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämenn, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall myndigheten redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för Statens räddningsverks andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Statens räddningsverk skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i myndighetens verksamhet eller inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt utgör en begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

25. Återrapportering

SRV skall redovisa den verksamhet som under året bedrivits inom ramen för keminsatsstyrkan.

1.3

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

1.3.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1.1

Verksamhetsgren Internationella bistånds- och räddningsinsatser

Mål A

Målet är att Statens räddningsverk skall bidra till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.

26. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast två månader efter avslutad insats skall en preliminär sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa insatsens nytta samt redogöra för genomförd verksamhet med angivande mål och måluppfyllelse. För varje insats skall framgå in- och utgångsstrategi som baserats på inhämtad säkerhetsbedömning från berörda aktörer.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser.

 • Under året genomförd verksamhet skall redovisas och jämföras med de tre senaste årens arbete. Vidare skall Räddningsverket redovisa hur utformning och innehåll utvecklats och förändrats avseende insatser och beredskap de tre senaste åren. För genomförd biståndsinsats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • En bedömning skall göras av hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

27. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa omfattning av, kostnader för och finansiering av beredskapen för att kunna bistå vid internationella biståndsinsatser inklusive utbildning av personal. Lägesredovisning skall lämnas den 1 juni 2006 samt den 1 november 2006.

28. Återrapportering

Räddningsverket skall redovisa omfattningen av överförd militär överskottsmateriel som är avsedd för insatser inom verksamhetsgrenen.

29. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering.

30. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka analys och informationsinhämtning avseende säkerhetssituationen för personal i insatser.

Mål B

Målet är att Statens räddningsverk, som Sveriges operativa aktör för humanitär minröjning till lands, skall bidra till att utveckla svensk kompetens inom humanitär minhantering samt stödja FN och andra organ vid humanitära minhanteringsinsatser i ledning, kvalitetssäkring och utbildning. Räddningsverket skall bidra till att utveckla Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö (SWEDEC) som svenskt kompetenscentrum för ammunitions- och minröjning och bör i möjligaste mån använda SWEDEC i den internationella humanitära minhanteringsverksamheten samt för metodutveckling och teknikutveckling. Räddningsverkets verksamhet skall bedrivas i nära samverkan med Sida.

31. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa genomförda insatser samt vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med SWEDEC på minhanteringsområdet och ange kostnaderna för åtgärderna. Räddningsverket skall redovisa i vilken omfattning som SWEDEC använts i Räddningsverkets internationella verksamhet och redovisa omfattning av fortbildning av SWEDEC:s personal för humanitära insatser som Räddningsverket genomfört.

Mål C

Målet är, att inom ramen för den långsiktiga biståndsverksamheten, stärka katastrofberedskap i andra länder i syfte att förebygga katastrofers skadeverkningar samt stödja återuppbyggnad efter katastrofer och civila insatser för konflikthantering.

32. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa följande:

 • Senast tre månader efter avslutad insats skall en preliminär sammanfattande bedömning lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Rapporten skall kortfattat belysa insatsens nytta samt redogöra för genomförd verksamhet med angivande mål och måluppfyllelse. För varje insats skall framgå in- och utgångsstrategi som baserats på inhämtad säkerhetsbedömning från berörda aktörer.

 • Varje kvartal skall lägesrapport redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad gäller pågående, planerade och under kvartalet avslutade insatser.

 • Räddningsverket skall redovisa hur utformning och innehåll utvecklats avseende insatser och beredskap. För genomförd insats skall kostnad och omfattning redovisas.

 • En bedömning skall göras av hur vidtagna åtgärder bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsgrenen.

33. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att följa intentionerna i FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inom internationell krishantering.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål (investeringsplan)

34. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa investeringarnas utfall i förhållande till investeringsplanen. I de fall utfallet skiljer sig från investeringsplanen skall detta kommenteras och motiveras.

Mål (folkhälsa)

Statens räddningsverk skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut arbeta med hälsokonsekvensbeskrivningar.

35. Återrapportering

Statens räddningsverk skall i samråd med Statens folkhälsoinstitut, med utgångspunkt i arbetet med bedömningar av hälsokonsekvenser, redovisa erfarenheter och förslag av vikt för den framtida utvecklingen inom det egna verksamhetsområdet. Arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Folkhälsinistitutet senast den 31 december 2006.

Mål (forskning)

Målet för den forskning som Statens räddningsverk initierar och bidrar till är att erhålla ny kunskap som bidrar till att förebygga olyckor och höja samhällets förmåga att hantera olyckor. Forskningen skall bedrivas enligt Räddningsverkets forskningsstrategi, vara samverkansinriktad och bedrivas så att god vetenskaplig kvalitet säkerställs.

36. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa förslag på åtgärder i syfte att åstadkomma ökad samverkan mellan forskningsfinansiärer inom verksamhetsområdet. Statens räddningsverk skall även redovisa en sammanställning av pågående och under 2006 påbörjade forskningsprojekt samt på vilket sätt forskningen bedöms bidra till att uppnå målet för forskningen.

Mål (kompetensförsörjning)

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Statens räddningsverk främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

37. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Statens räddningsverk arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.

Mål (övrigt)

38. Återrapportering

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall delårsrapporten även innehålla redovisning av:

· väsentliga avvikelser i förhållande till mål per verksamhetsgren och

· väsentliga avvikelser i förhållande till budget samt budget för avgiftsbelagd verksamhet.

39. Återrapportering

Statens räddningsverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • 19 januari

 • 8 mars

 • 2 maj

 • 21 augusti

 • 2 november

3

Organisationsstyrning

40. Statens räddningsverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

41. Statens Räddningsverk skall påbörja införandet av studiemedelsberättigande sammanhållna vidareutbildningsprogram inom områdena räddningstjänst, tillsyn och olycksförebyggande samt samhällsinriktat säkerhetsarbete.

42. I de fall Statens räddningsverk beslutar i enlighet med §6 förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk om insats för räddnings- och katastrofinsatser i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, skall finansiering ske i enlighet med föreskrifter i regleringsbrevet för utgiftsområde 5 anslaget 5:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet. Statens räddningsverk skall före beslut om insats utöver vad som följer av myndighetens instruktion informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

4

Uppdrag

43. Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Statens räddningsverk i budgetunderlaget för 2007 lämna underlag för investeringsplan för perioden 2007-2009 enligt följande uppställning.

(tkr)

Total kostnad

Utbetalt t.o.m. 2005

Prognos 2006

Budget 2007

Beräknat 2008

Beräknat 2009

Investeringar

Summa investeringar

Finansiering

Summa finansiering

44. I budgetunderlaget för 2007 skall Statens räddningsverk redovisa:

 • utveckling och inriktning för verksamheten i valda delar,

 • budget för Centrum för risk- och säkerhetsutbildning (CRS) med separat avgiftsbudget,

 • budget för Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) med separat avgiftsbudget samt

 • läget vad gäller avveckling av lokaler och personal.

45. Statens räddningsverk skall i samråd med Kustbevakningen och Sjöfartsverket, samt övriga berörda aktörer ta fram en inriktning för skadebegränsning av kemikalieolyckor till havs och på land inför 2015. Inriktningen skall innehålla målsättningar och en inriktning för det operativa samarbetet mellan olika aktörer i händelse av kemikalier till sjöss, i insjöar och på land. En delrapport skall redovisas senast den 31 mars 2007 och en slutrapport senast den 31 december 2008.

46. Statens räddningsverk och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut skall genomföra förvaltning och uppgradering av resultaten av översiktliga översvämningskarteringar enligt den inriktning som myndigheterna redovisade till regeringen den 27 oktober 2003 (dnr. M2003/3307/Mk).

47. Statens räddningsverk skall rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet vart fjärde år. Rapporteringen skall ske enligt de riktlinjer som Miljömålsrådet utfärdar. Första rapporteringstillfället är den 31 december 2006.

48. Statens räddningsverk skall redovisa kunskapsläget samt lämna förslag till åtgärder när det gäller evakuering i nödsituationer av personer med funktionshinder, inom ramen för myndighetens ansvarsområde.

49.

XXX

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk24 850
ap.1Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (ram)24 850

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

Anslaget skall användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder, som utförs eller avses bli utförda, mot jordskred eller andra naturolyckor.

7:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk19 880
ap.1Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)19 880

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslaget skall användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

2. Anslaget skall användas för Statens haverikommissions utgifter för särskilda utredningskostnader för sådana ärenden som inte är försvars- eller järnvägsrelaterade och som inte heller utgör civila sjöfarts- eller luftfartsärenden. Statens räddningsverk skall efter rekvisition från Statens haverikommission ersätta kostnader för utredningar av allvarliga olyckor och tillbud enligt ovan.

3. Statens räddningsverk skall efter rekvisition från Kustbevakningen utbetala medel för utgifter för bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss. Medlen skall betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statsverkets checkräkning för löpande utgifter vid bekämpning av oljeutsläpp och utsläpp av andra skadliga ämnen till sjöss.

4. Anslaget får användas för kostnader i ett initailt skede för räddningstjänstinsatser som lämnats efter förfrågan av andra länder genom den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU. Anslaget skall endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som begärt hjälpen skall sedan betala motsvarande belopp till Statens räddningsverk.

7:4

Samhällets skydd mot olyckor (Ramanslag)

Disponeras av Statens räddningsverk685 652
ap.1Förvaltning (ram)665 652
ap.3Nationellt centrum för lärande från olyckor (ram)20 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Förvaltning

1. Anslagsposten får användas för utgifter inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar i enlighet med 1-3 §§ förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk samt för att bemanna arbetsgrupper i det internationella samarbetet inom räddningstjänstområdet och för att främja samarbetet med Ryssland, Ukraina och Armenien.

2. Högst 20 000 000 kronor får användas för finansiering av beredskap och indirekta kostnader för internationella insatser inom ramen för EU-samarbetet och NATO/PFF. Dessutom finansieras kostnader för beredskap och indirekta kostnader beträffande verkets förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas.

3. Högst 35 000 000 kronor får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

4. Högst 20 000 kronor får användas för utbetalning av stipendier.

5. Anslagsposten får användas för att finansiera två professurer, varav en vid Lunds tekniska högskola i räddningstjänst och en vid Karlstads Universitet i riskhantering, samt för att lämna bidrag till forskning och utveckling som bedrivs av annan huvudman.

6. Anslagsposten får användas för att stödja informationssatsningar och utvecklingsverksamhet inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

7. Anslagsposten får användas för finansiering av anläggningstillgångar som skall användas i internationella insatser inom ramen för EU-samarbetet och NATO/PFF och för beredskap beträffande verkets förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas.

8. Anslagsposten får användas för att finansiera lagerhållning av övertalig materiel från Försvarsmakten som skall användas i samband med internationella insatser inom ramen för EU-samarbetet och NATO/PFF och för beredskap beträffande verkets förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas.

9. Anslagsposten får användas för ersättning till länsstyrelserna för uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Statens räddningsverk skall efter rekvisition utbetala ersättning till länsstyrelserna enligt följande.

· 20 000 kronor per anläggning och år i den högre kravnivån samt

· 25 000 kronor per prövning i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken.

10. Av anslagsposten får högst 37 000 000 kronor användas för ersättning till frivilliga organisationer för främjande av den enskilda människans förmåga. Statens räddningsverk skall som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

11. Följande inriktning skall gälla för Statens räddningsverks investeringsplan avseende Skydd mot olyckor under perioden 2006-2008.

(tkr)

Total kostnad

Anskaffat t.o.m. 2004

Prognos 2005

Budget 2006

Beräkn. 2007

Beräkn. 2008

Övriga förvaltnings-investeringar

214 249

182 748

5 850

8 550

8 550

8 550

Internationell verksamhet

169 490

67 990

5 500

32 000

32 000

32 000

Investeringar i CRS

406 051

274 140

32 676

34 600

33 185

31 450

Investeringar i inomhus-varning

48 884

15 884

33 000

 

Summa investeringar

838 674

540 762

77 026

75 150

73 735

72 000

Lån

777 123

479 211

77 026

75 150

73 735

72 000

Anslag

61 551

61 551

0

0

0

0

Summa finansiering

838 67

540 762

77 026

75 150

73 735

72 00012. Anslagsposten får användas för att täcka fasta kostnader som hänför sig till utredning av andra allvarliga olyckor än luftfartsolyckor samt civila sjöfarts- och järnvägsolyckor. Högst 3 190 000 kronor får användas för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission. Särskilda utredningskostnader finansieras via anslag 7:3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m.

13. Av anslagsposten får 300 000 kronor endast användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Statens räddningsverks ansvarsområde.

14. Högst 2 000 000 kronor får tilldelas för skogsbrandflyg till länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne Hallands och Västra Götalands län under tiden april - oktober 2006.

ap.3 Nationellt centrum för lärande från olyckor

Anslagsposten får användas för att täcka kostnader som hänför sig till Nationellt centrum för lärande från olyckors verksamhet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.17463 %0
7:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.1596Allt0
7:4 Samhällets skydd mot olyckor
ap.118 5133 %0
ap.32 0573 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
7:2 ap.27:2 ap.1100 %
7:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
7:3 ap.27:3 ap.1100 %
7:4 Samhällets skydd mot olyckor
7:4 ap.47:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apÅrAnslagstyp
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.2ram
7:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.2ram
7:4 Samhällets skydd mot olyckor
ap.4ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.115 00010 0003 0002008
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens räddningsverk bemyndigas att under 2006 för ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kronor efter 2006.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)877 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)71 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Statens räddningsverk disponerar under 2006 en låneram om 217 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Finansiering av beredskapsinvesteringar

Statens räddningsverk disponerar under 2006 en låneram om 660 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens räddningsverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2557 137
2006-02-2557 137
2006-03-2557 137
2006-04-2557 137
2006-05-2557 137
2006-06-2557 137
2006-07-2557 137
2006-08-2557 137
2006-09-2557 137
2006-10-2557 137
2006-11-2557 137
2006-12-2557 145
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens räddningsverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:4 ap.1Förvaltning
7:4 ap.3Nationellt centrum för lärande från olyckor

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Intyg för förare och säkerhetsrådgivare7 3247044 0003 5005008 528
Tjänsteexport5745 26424 50023 0001 5007 338
Konferens- och internattjänster3 526-21 82637 84537 8450-18 300
Fortbildning och uppdragsutbildning2 624-1 18436 50038 499-1 999-559
Internationella bistånds- och räddningsinsatser4 547-2 000180 000180 00002 547
Summa18 595-19 042282 845282 8441-446
Belopp angivna i tkr

Villkor

Internationella bistånds- och räddningsinsatser

 

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor25520016 000016 00016 000
Oljeskadeersättning enligt Sjölagen (1994:1009)2713000000
Summa0016 000016 00016 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från verksamheten Internationella bistånds- och räddningsinsatser och från utvecklingsinsatser i Ryssland, Ukraina och Armenien skall täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna får finansieras från anslaget 7:4 Samhällets skydd mot olyckor och från det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8.1.04 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Fortbildning och uppdragsutbildning, konferens- och internattjänster, intyg för förare och säkerhetsrådgivare för transporter av farligt gods och internationella bistånds- och räddningsinsatser får finansieras med avgifter. Inom ramen för konferens- och internattjänster skall Statens räddningsverk redovisa avgifter för uthyrning av rum och försäljning av restaurangtjänster till studerande inom Räddningsverkets verksamhetsområde. Avgifternas storlek bestäms av Statens räddningsverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Statens räddningsverk.

2. Avgifter som tas ut med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor skall redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Det bokförda värdet av anslagsfinansierad övertalig beredskapsmateriel som säljs skall redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. I de fall den övertaliga materielen från beredskapslagren som säljs är lånefinansierad skall ett eventuellt överskott vid årets slut redovisas mot samma inkomsttitel.

4. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 § sjölagen (1994:1009) skall redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.

6. Utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) får Statens räddningsverk även ta ut avgifter för platsannonser i tidningen Sirenen. Inkomsterna disponeras av Statens räddningsverk. Avgifternas storlek bestäms av Statens räddningsverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7. Avgiftsintäkter från internationella bistånds och räddningsinsatser skall redovisas brutto mot det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8.1.04 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras229 750
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Inkomsterna avser bidrag från Krisberedskapsmyndigheten avseende verksamhet inom verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar.

2. Statens räddningsverk får dessutom disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 1 000 000 kronor under ett budgetår. Inkomster överstigande 1 000 000 kronor skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Vid förebyggande verksamhet i samband med internationella naturkatastrofer skall inte tjänsteexportförordningens (1992:192) regler tillämpas vid projekt som finansieras av svenska biståndsmedel.

2. Vid utvecklingsinsatser i Ryssland, Ukraina och Armenien skall inte tjänsteexportförordningens (1992:192) regler tillämpas vid projekt som finansieras av svenska biståndsmedel.

3. Statens räddningsverk medges undantag från 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad avser finansiering av andningsskydd införskaffade före 2002.

4. Statens räddningsverk behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Anläggningstillgångar som används eller som skall användas vid sådana insatser får i stället finansieras från det under utgiftsområde 7 upptagna anslaget 8:1 Biståndsverksamhet, anslagsposten 8.1.04 Biståndsverksamhet - Statens räddningsverk. I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs får Statens räddningsverk med undantag från 20 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Statens räddningsverk ägo får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

5. Överskottsmateriel som Statens räddningsverk tar emot från Försvarsmakten och övertalig civilförsvarsmateriel får skänkas bort i samband med räddnings- och katastrofinsatser och skall därför inte ha något bokfört värde.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Kristin Hedström
Kopia till
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/POL SEKR
Statsrådsberedningen/REV
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens haverikommission
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen

Senast uppdaterad: