Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2006-06-08
U2006/4064/UH
Högskoleverket
Box 7851
103 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Högskoleverket
Riksdagen har beslutat om Högskoleverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Högskoleverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetUtvärdering
Tillsyn
Uppföljning och information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.

Återapportering av målet för verksamhetsområdet

Högskoleverket skall redovisa en samlad bedömning av hur verket har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål 1

Högskoleverket skall bidra till att kvaliteten i verksamheten vid universitet och högskolor förbättras.

Återrapportering

1. Högskoleverket skall genomföra olika kvalitetsbedömningar. Av verkets årsredovisning skall framgå antalet genomförda ämnes- och programutvärderingar för grund- och forskarutbildning för 2006 samt uppföljningar av tidigare genomförda ämnes- och programutvärderingar. Av redovisningen skall även framgå bedömargruppernas sammansättning, antalet övriga utvärderingar genomförda under 2006 samt en sammanfattning av verkets slutsatser. I redovisningen skall ingå hur relevanta arbetsgivares och andra berörda yrkesorganisationers synpunkter beaktats i bedömningarna. För respektive typ av utvärdering skall kostnaden framgå. Högskoleverket skall redovisa vilka ytterligare ärenden som initierats av verket mot bakgrund av de genomförda utvärderingarna samt verkets slutsatser.

Vidare skall Högskoleverket i årsredovisningen kommentera hur arbetet med utvärderingarna utvecklats samt lämna en bedömning av måluppfyllelsen, dvs. av hur verkets utvärderingar har bidragit till att kvaliteten i verksamheten vid lärosätena har förbättrats.

Högskoleverket skall senast den 10 april 2007 till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) sammanfatta och analysera sina iakttagelser avseende de kvalitetsbedömningar verket har gjort.

2. Högskoleverket har möjlighet att genomföra utvärderingar och bedömningar av vissa verksamheter inom ett lärosäte.

Högskoleverket skall senast den 10 maj 2007 till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) inkomma med en samlad redovisning av de under 2006 genomförda bedömningarna samt göra en jämförelse i förhållande till 2005.

Mål 2

Högskoleverket skall bidra till att öka integrationen av personer med utländsk högre utbildning på den svenska arbetsmarknaden genom bedömning av eftergymnasiala utbildningsmeriter.

Högskoleverket skall vidare som expertorgan bistå universitet och högskolor med expertkunskaper vid tillgodoräknande av utländsk högre utbildning. Enligt 2 kap. 4 § första stycket 2 skollagen (1985:1100) skall verket besluta om behörighetsbevis för utländska lärare.

Återrapportering

I årsredovisningen skall Högskoleverket redovisa sin bedömning av hur verket bidragit till måluppfyllelsen. Vidare skall av redovisningen framgå antalet inkomna och beslutade ärenden samt verkets totala kostnader för denna verksamhet. Antalet beslutade behörighetsbevis för lärare skall redovisas särskilt.

Vissa författningar och regeringsbeslut m.m.
Beslut den 28 september 1995, nr 3, dnr U95/3072/UH, angående uppdrag till Högskoleverket att fullgöra vissa uppgifter enligt rådets direktiv 85/384/EEG, 89/48/EEG samt 92/51/EEG.

Beslut den 26 maj 2005, nr 20, dnr U2005/UH angående uppdrag till Högskoleverket att fullgöra vissa uppgifter, som gäller Enic och Naric.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Högskoleverket skall tillgodose allmänhetens och enskilda individers rättigheter i förhållande till högskolesystemet genom tillsyn av lärosätenas efterlevnad av lagar och förordningar.

Återrapportering

I årsredovisningen skall Högskoleverket redovisa hur många tillsynsärenden som verket har handlagt under budgetåret. Tillsynsärenden av principiell betydelse för universitet och högskolor skall redovisas särskilt i årsredovisningen. Av redovisningen skall framgå i vilken utsträckning tillsynen haft sin utgångspunkt i verkets egen uppföljnings- och utvärderingsverksamhet eller på initiativ från utomstående aktörer. Vidare skall kostnaden för tillsynen redovisas totalt och fördelat på olika tillsynsärenden. Redovisningen skall göras för de senaste tre åren och större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras.

Högskoleverket skall även redovisa dels vilka åtgärder som berörda universitet och högskolor vidtagit med anledning av tillsynsverksamheten, dels vilka ytterligare ärenden som initierats av Högskoleverket mot bakgrund av genomförd tillsyn.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppföljning och information

Mål 1

Högskoleverket skall utveckla statistik avseende verksamheten vid universitet och högskolor och analysera denna samt belysa högskolesektorns betydelse i ett regionalt och i ett nationellt perspektiv.

Återrapportering

1. Högskoleverket skall årligen redovisa sina sammanfattande analyser i en årsrapport. Underlaget till Högskoleverkets årsrapport skall vara tillgängligt för Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 10 april 2006. Årsrapporten inklusive analyser skall vara tillgänglig senast den 22 maj 2006.

Uppgifterna i Högskoleverkets årsrapport skall, i de fall samma uppgifter ingår i de årsredovisningar som lärosätena inlämnar till Regeringskansliet, vara avstämda mot uppgifter i respektive lärosätes årsredovisning. Eventuella skillnader skall förklaras.

2. I årsrapporten skall Högskoleverket, efter samråd med Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Centrala studiestödsnämnden, redovisa och kommentera den internationella rörligheten bland lärare, forskare och studenter inom grund- och forskarutbildning.

Mål 2

Högskoleverket skall tillgodose övergripande och neutral information om högskolestudier för att möjliggöra en bred rekrytering.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur verket gått till väga för att uppnå målet. Vidare skall av redovisningen framgå kostnader för information om högskolestudier.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Högskoleverket skall stödja den fortsatta utvecklingen av högskolans utbildning av lärare. Verket skall därvid följa berörda lärosätens samverkan med regionala utvecklingscentrum. Verket skall i årsredovisningen redovisa genomförda insatser.

2. Högskoleverket skall i årsredovisningen rapportera vilka olika kategorier av ärenden som har inkommit och avgjorts om

- prövning av examenstillstånd, och

- andra större prövningar.

För respektive ärendekategori skall verkets totala kostnader framgå. Verket skall även kort beskriva om och hur verket bedömer att prövningarna kommer att förbättra kvaliteten vid lärosätena. Vidare skall Högskoleverket redovisa vilka ytterligare ärenden som initierats av verket mot bakgrund av detta.

Redovisningen skall där så är relevant lämnas för de senaste tre åren, och större förändringar mellan åren skall analyseras och kommenteras.

3

Organisationsstyrning

Högskoleverket skall ha ett program för utveckling av kvaliteten i den egna verksamheten.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå de insatser som genomförts och de resultat som uppnåtts under 2005.

4

Uppdrag

1. Högskoleverket skall redovisa utgiftsprognoser för perioden 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 19 januari,
- den 8 mars,
- den 2 maj,
- den 21 augusti, och
- den 2 november.

2. Högskoleverket skall till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) och Ungdomsstyrelsen senast den 2 maj 2006 redovisa hur stor andel av befolkningen som 2005 påbörjat högre utbildning vid senast 25 års ålder.

3. Högskoleverket skall senast den 2 maj 2006 till Bonus Presskopia överlämna en redovisning av antalet helårsstudenter budgetåret 2005. Redovisningen skall avse all högskoleutbildning vid alla statliga universitet och högskolor (inklusive Sveriges lantbruksuniversitet), Chalmers tekniska högskola AB, Handelshögskolan i Stockholm, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och vårdutbildningen vid Stiftelsen Rödakorshemmet, Ersta Diakonisällskap och Sophiahemmet, Ideell förening. Helårsstudenter inom uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor skall ingå i redovisningen.

4. I enlighet med regeringsbeslut i juni 2005 (dnr U2005/5319/UH) skall Högskoleverket lämna underlag för planering av den grundläggande högskoleutbildningens dimensionering i relation till arbetsmarknadens behov. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2006 i en särskild rapport till regeringen och lärosätena. Uppdraget kvarstår därefter och en ny avrapportering skall lämnas senast den 15 maj 2007 i form av en rapport till regeringen och lärosätena.

I uppdraget ingår att Högskoleverket i samverkan med Statens skolverk skall medverka i lärosätenas arbete inför beslut om dimensionering av utbildning av lärare. I Högskoleverkets årsrapport skall verket sammanställa uppgifter från universitet och högskolor om rekryteringen till lärarutbildningen av de i regleringsbrevet för budgetåret 2006 avseende anslag till universitet och högskolor m.m. särskilt uppmärksammade lärarkategorier, såsom lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass samt yrkeslärare.

Högskoleverket skall i sin årsredovisning redovisa vilka insatser som genomförts.

5. Högskoleverket skall lämna en delredovisning avseende utbildningsuppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) som skall genomföras av lärosätena under perioden 2002-2006. Under 2007 skall Högskoleverket efter samråd med Statens skolverk till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) lämna en slutlig utvärdering.

6. Högskoleverket skall lämna en delredovisning avseende utbildningsuppdraget om särskilda lärarutbildningar med inriktning mot yrkeslärare som skall genomföras av lärosätena under perioden 2005-2008. Under 2009 skall Högskoleverket efter samråd med Statens skolverk till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) lämna en slutlig utvärdering.

7. Högskoleverket skall utifrån lärosätenas årsredovisningar för 2005 sammanfatta och analysera lärosätenas tillämpning av bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100) om s.k. reell kompetens och alternativt urval. En redovisning av detta skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) den 10 april 2006.

8. Högskoleverket skall redovisa i vilken omfattning, för vilka utbildningar och på vilka grunder verket medgett att högskolorna får ställa andra krav än de som anges i fastställda standardbehörigheter. En redovisning av detta skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) den 10 april 2006.

9. Högskoleverket fick i 2003 års regleringsbrev i uppdrag att i samråd med Skolverket följa upp samarbetet kring den högskoleintroducerande utbildningen enligt förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning.

Senast den 10 april 2006 skall en sammanfattande bedömning av det högskoleintroducerande utbildningssamarbetet redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet).

10. Högskoleverket fick i 2003 års regleringsbrev i uppdrag att utifrån lärosätenas årsredovisningar göra en sammanfattande redovisning av vilka lärosäten som anordnar utbildning i enlighet med förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor. En redovisning av detta skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) den 10 april 2006.

11. Högskoleverket skall ansvara för funktionen som koordinator för ett OECD-projekt om högre utbildning (OECD Thematic Rewiew of Tertial Education). Verket skall inom ramen för detta ansvar slutföra arbetet med en bakgrundsrapport om högre utbildning i Sverige som skall användas i projektet.

12. Högskoleverket skall följa upp och analysera effekterna av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling, och i synnerhet högskolepedagogisk utbildning, med hänsyn tagen till nya nationella och lokala satsningar mellan 2000 och 2005. Vid uppföljningen skall Högskoleverket kartlägga vilka insatser som prioriterats av lärosätena.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 31 december 2006.

13. Högskoleverket skall genomföra en nationell kartläggning och analys av olika former av kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker. Kartläggningen skall innehålla uppgifter dels om utbildningarnas omfattning och studentantal, dels om innehållet i utbildningarna. Det skall även framgå vem som är uppdragsgivare till utbildningarna.

Vidare skall Högskoleverket utvärdera den kompletterande utbildning för utländska akademiker som Linköpings universitet och Malmö högskola anordnat på uppdrag av regeringen sedan 2002. Utvärderingen skall även omfatta den utbildning som Högskolan i Borås har anordnat inom ramen för den s.k. Invandrarakademien.

Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 30 juni 2006.

14. Högskoleverket skall till stöd för lärosätenas arbete med breddad rekrytering i samarbete med Statistiska centralbyrån årligen tillhandahålla uppgifter om övergången från varje enskild gymnasieskola till universitet och högskolor.

15. Högskoleverket skall följa upp och utvärdera lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Arbetet skall ta sin utgångspunkt i hur effektivt och integrerat rekryteringsarbetet är i lärosätenas samlade verksamhet. Utvärderingen skall även innehålla en bilaga med en sammanställning av lärosätenas insatser för breddad rekrytering för erfarenhetsutbyte mellan universitet och högskolor samt andra aktörer på området. Utvärderingen skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 30 juni 2007.

16. Högskoleverket skall kartlägga vilka olika former av stipendier för doktoranders studiefinansiering som utbetalas av universitet och högskolor. Av redovisningen skall framgå vilka regler och rutiner universitet och högskolor har för hanteringen av stipendier. Högskoleverket skall med stöd av kartläggningen även göra en bedömning av omfattningen av totala antalet doktorander och totalt utbetalade stipendiemedel.

Utifrån kartläggningen och bedömningen av omfattningen skall Högskoleverket analysera de rättsliga och ekonomiska förutsättningarna för, och konsekvenserna av, olika alternativ för ytterligare begränsningar av universitets och högskolors möjlighet att använda stipender för att finansiera doktorandernas studiefinansiering. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 2 november 2006.

17. Baserat på den statistik som Högskoleverket redan i dag samlar in skall verket i samråd med Ungdomsstyrelsen välja ut vilka uppgifter som är särskilt betydelsefulla för att belysa ungdomspolitiken. Underlaget skall redovisas i Högskoleverkets årsrapport.

18.Valideringsdelegationen har denna dag fått i uppdrag att under 2006 och 2007 i samråd med Högskoleverket och Verket för högskoleservice se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar. Uppdraget syftar till att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.

19. Sedan den 1 maj 2002 har lärosäten med forskarutbildning möjlighet att anta sökande till forskarstudier med licentiatexamen som slutmål. Högskoleverket gavs i regleringsbrev för 2003 i uppdrag att följa tillämpningen och effekterna av bl.a. denna förändring. En första rapportering av uppdraget inkom den 30 oktober 2003 (U2003/4001/UH). Högskoleverket har också tillsänt regeringen två tillsynsbeslut med anknytning till uppdraget (U2004/1941, 1943/UH). Högskoleverket skall inkomma med en ny redovisning och bedömning av tillämpningen och effekterna av möjligheten att anta sökande till forskarstudier med licentiatexamen som slutmål senast den 15 juni 2006. Högskoleverket skall utifrån redovisningen föreslå eventuella förändringar i regelverket.

20. Högskoleverket skall utgöra svensk s.k. National Structure i EU:s program Erasmus Mundus. Detta program syftar till akademisk excellens och världsomfattande studentmobilitet. Högskoleverkets uppgift är främst att granska av kommissionen föreslagna projekts förenlighet med gällande högskolebestämmelser.

21. Högskoleverket skall redovisa vilka insatser verket vidtagit för att främja likabehandling av personer med funktionshinder inom sitt verksamhetsområde.

22. Högskoleverket skall under 2006 slutföra och följa upp av Rådet för högre utbildning redan beslutade projekt.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:77

Högskoleverket (Ramanslag)

Disponeras av Högskoleverket157 817
ap.1Högskoleverket (ram)157 817

Villkor för anslag 25:77

ap.1 Högskoleverket

Av anslagssparandet från budgetåret 2005 får Högskoleverket högst använda 400 000 kronor för att finansiera slutförande och uppföljning av projekt som beviljats medel av Rådet för högre utbildning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:77 Högskoleverket
ap.14 4342 1860
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:77 Högskoleverket
25:78 ap.225:77 ap.1100 %
25:78 ap.425:77 ap.1100 %
25:78 ap.325:77 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apÅrAnslagstyp
25:77 Högskoleverket
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dp200620072008 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
25:77 Högskoleverket
ap.10002008
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 950
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Högskoleverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2513 151
2006-02-2513 151
2006-03-2513 151
2006-04-2513 151
2006-05-2513 151
2006-06-2513 151
2006-07-2513 151
2006-08-2513 151
2006-09-2513 151
2006-10-2513 151
2006-11-2513 151
2006-12-2513 156
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskoleverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:77 ap.1Högskoleverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Verksamhet
Högskoleprovet-100016 00015 0001 000900
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Högskoleprovet skall enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100) finansieras genom att en avgift tas ut i samband med anmälan till provet. Högskoleverkets arbete med högskoleprovet skall finansieras med en del av den avgift deltagare i högskoleprovet får betala. Verkets del av avgiften motsvarar 165 kronor per anmäld deltagare i provet. Avgifterna betalas av respektive universitet och högskola till verket senast 30 dagar efter anmälningstidens utgång. Inkomsterna disponeras av Högskoleverket. Högskoleverket får vidare disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet skall redovisas brutto mot anslaget 25:77 Högskoleverket.

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Eva Svensson
Kopia till
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Statens skolverk
Statliga universitet och högskolor inom Utbildnings-
och kulturdepartementets ansvarsområde
Verket för högskoleservice
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: