Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
35

2006-05-11
Ju2006/3058/IM
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Box 3045
103 64 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Riksdagen har beslutat om Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 08, bet. 2005/06:SfU2, rskr. 2005/06:68).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Ombudsmannens mot etnisk diskriminering ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikLika rättigheter, skyldigheter och möjligheterAnmälningar om diskriminering
Aktiva åtgärder
Överläggningar, information och utbildning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anmälningar om diskriminering

Mål

Målet är att öka förutsättningarna för att fler som utsätts för diskriminering får upprättelse. Handläggningen av anmälda ärenden skall vara effektiv och rättssäker.

Återrapportering

DO skall redovisa:

- antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden, samt hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i Arbetsdomstolen eller avslutats på annat sätt. Det skall också framgå hur många och vilken typ av ärenden hos DO som handlagts av arbetstagarorganisationer samt hur många av dessa ärenden som organisationerna fört till domstol eller förlikt. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka erfarenheter som vunnits. Handläggningstider och balansläge skall redovisas.

- antalet anmälningar om diskriminering enligt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, fördelningen på olika typer av diskrimineringsärenden och hur många ärenden som förlikts respektive avgjorts i domstol eller avslutats på annat sätt samt antalet anmälningar inom andra områden i samhällslivet. En analys av de ärenden som behandlats skall göras samt en redovisning av vilka erfarenheter som vunnits. Handläggningstider och balansläge skall redovisas.

- vilka metoder och strategier som utvecklats för utredning av anmälningar om diskriminering. Det skall också framgå hur anmälningar som gjorts både till polisen och DO har hanterats hos DO.

Det bör också framgå vilka insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling inom arbetstagarorganisationer för att hantera diskrimineringsärenden samt resultatet av dessa.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Aktiva åtgärder

Mål

Målet är att se till att kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan efterföljs.

Återrapportering

DO skall redovisa:

- en bedömning av i vilken grad arbetsgivare och högskolor uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan samt i vilken grad DO bidragit till detta.

- hur arbetet har bedrivits, vilka metoder och strategier som utvecklats samt insatsernas inriktning och omfattning samt kommentera detta.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Överläggningar, information och utbildning

Mål

Målet är att öka förutsättningarna för att fler aktörer tar initiativ till åtgärder mot diskriminering samt att öka kunskaperna i samhället om diskrimineringsfrågor och DO.

Återrapportering

DO skall redovisa:

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen hos arbetsgivare, arbetstagare och samhället i övrigt om rätten till lika behandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

- resultatet av samarbete eller överläggningar med övriga ombudsmän mot diskriminering, Integrationsverket, andra myndigheter, företag, kommuner och landsting samt organisationer.

- en extern utvärdering av effekterna av informationsinsatser riktade till grupper som är särskilt utsatta för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller religion senast den 15 juni 2007.

- hur arbetet med att ge råd, stöd samt utbildning till de s.k. lokala antidiskrimineringsbyråerna har utvecklats samt vilka resultat som har uppnåtts. I detta ingår att redovisa hur många och vilka typer av ärenden som inkommit till DO från antidiskrimineringsbyråerna.

- strategier för det framtida arbetet. Strategierna skall utgå från olika förutsättningar och livsvillkor för kvinnor och män.

2

Övriga mål och återrapportering

Jämställdhet

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män. Dessutom skall inom samtliga verksamhetsgrenar redovisas om och på vilket sätt de insatser som genomförts bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Nämnden mot diskriminering

DO skall översiktligt redogöra för verksamheten i Nämnden mot diskriminering och upprätta en separat balansräkning för denna.

Utgiftsprognoser

DO skall för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 8 mars, den 2 maj, den 21 augusti och den 2 november 2006.

4

Uppdrag

Etnisk diskriminering av romer

DO skall fortsätta sitt särskilda arbete för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen. Det skall av redovisningen också framgå hur de erfarenheter och kunskaper som vunnits i arbetet om diskriminering av romer tillvaratagits.

Tillsyn över aktiva åtgärder

DO skall utveckla tillsynen över hur arbetsgivare uppfyller kraven på aktiva åtgärder enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Myndigheten skall i detta arbete prioritera de statliga myndigheterna. DO skall, i anslutning till årsredovisningen, redovisa hur arbetet bedrivits samt vilka resultat som har uppnåtts.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:5

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering31 239
ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)31 089
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)150

Villkor för anslag 10:5

ap.1 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

 

ap.2 Nämnden mot diskriminering

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.19373 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
10:5 ap.310:5 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Anslag/apÅrAnslagstyp
10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 977
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-257 809
2006-04-257 809
2006-07-257 809
2006-10-257 812
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:5 ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
10:5 ap.2Nämnden mot diskriminering
På regeringens vägnar
Jens Orback
Cafer Uzunel
Kopia till
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: