Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
18

2006-06-29
Jo2006/1854
Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174
104 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Fastighetsmäklarnämnden
Riksdagen har beslutat om Fastighetsmäklarnämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1, rskr. 2005/06:123).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Fastighetsmäklarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Fastighetsmäklarnämndens verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KonsumentpolitikKonsumentskydd och tillgänglighetTillsyn
Medvetna och kunniga konsumenterRåd och stöd
ProducentansvarBranschkontakter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Konsumentpolitik

Mål

Trygga konsumenter som handlar hållbart.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1

Verksamhetsområde Konsumentskydd och tillgänglighet

Mål

Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

 

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynen är aktiv.

Återrapportering

 

 • Inkomna och avgjorda registreringsärenden,

 • genomsnittlig ålder och styckkostnad av registreringsärenden samt antal registreringsärenden i balans,

 • antal mäklare som varit föremål för tillsyn, och som i tillsynsärenden meddelats varning eller vars registrering återkallats,

 • antalet mäklare som anmälts till åklagare för otillåten fastighetsförmedling,och

 • hur arbetet med tillsyn genomförts och utvecklats.

Återrapporteringen skall delas upp på hyres-

respektive fastighetsmäklare.

 

1.1.2

Verksamhetsområde Medvetna och kunniga konsumenter

Mål

Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.2.1

Verksamhetsgren Råd och stöd

Mål

Råd och stöd är till tillgängliga där de efterfrågas.

Återrapportering

 

 • Information om nämndens verksamhet, om god fastighetsmäklarsed och praxis.

 

1.1.3

Verksamhetsområde Producentansvar

Mål

Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

 

Återrapportering

 

 • Samlad analys av måluppfyllelsen.

 

1.1.3.1

Verksamhetsgren Branschkontakter

Mål

Kontakter med branschen ger synliga resultat.

Återrapportering

 

 • Insatser för att skapa god kunskap om fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed riktade mot branschen och mäklarstudenter.

 

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

 

 

 

3

Organisationsstyrning

Fastighetsmäklarnämnden skall återrapportera lokalkostnad respektive overheadkostnad per anställd.

4

Uppdrag

Handlingsplan för tillgänglighet

Enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken skall varje myndighet utarbeta en handlingsplan för hur myndighetens verksamhet, information och lokaler skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten behöver inte ta fram en handlingsplan om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Fastighetsmäklarnämnden skall senast den 1 mars 2007 redovisa en sådan plan till Myndigheten för handikappolitisk samordning eller senast vid denna tidpunkt lämna en redogörelse till samma myndighet för omständigheterna som gör att det är uppenbart att sådan plan inte behöver upprättas. För att få vägledning i arbetet med handlingsplanen kan Fastighetsmäklarnämnden fr.o.m. den 1 januari 2006 vända sig till Myndigheten för handikappolitisk samordning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:4

Fastighetsmäklarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarnämnden12 129
ap.1Fastighetsmäklarnämnden (ram)12 129

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
40:4 Fastighetsmäklarnämnden
ap.13643 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
40:4 Fastighetsmäklarnämnden
40:4 ap.340:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apÅrAnslagstyp
40:4 Fastighetsmäklarnämnden
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-251 010
2006-02-251 010
2006-03-251 010
2006-04-251 010
2006-05-251 010
2006-06-251 010
2006-07-251 010
2006-08-251 010
2006-09-251 010
2006-10-251 010
2006-11-251 010
2006-12-251 019
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
40:4 ap.1Fastighetsmäklarnämnden

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Ansökningsavgifter
Ansökningssvgifter2553001 5001 400100100
Årsavgifter
Årsavgifter25530013 20013 000200200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningssvgifter

Ansökningsavgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

Årsavgifter

Årsavgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028).

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek för verksamhet, som inte omfattas av ansöknings- eller årsavgifter, bestäms av Fastighetsmäklarnämnden, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarnämnden får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Ann-Christin Nykvist
Jonas Söderlund
Kopia till
Riksdagen, Lagutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Ju/L2
Jo-SAU

Senast uppdaterad: