Socialdepartementet
Regeringsbeslut34

2006-02-16Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 STOCKHOLMS2005/10497/ST


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelse (SiS) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
SocialtjänstpolitikStatligt bedriven ungdoms- och missbrukarvårdUngdomsvård
Sluten ungdomsvård
Missbrukarvård1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.


Verksamhetsområde Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård

Mål

Vården skall göra flickor och pojkar, kvinnor och män bättre rustade till ett liv utan missbruk och kriminalitet.

Vården skall i högre utsträckning planeras och utföras utifrån tillgängligt stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet på ett sätt som möjliggör uppföljning av vårdresultatet.


Återrapportering

 • hur SiS har arbetat mot målen,

 • vilka åtgärder som vidtagits för att öka samverkan mellan SiS och socialtjänsten,

 • SiS skall redovisa vilka insatser som gjorts för att förbättra samarbetet med lanstingens psykiatriska verksamhet,

 • med utgångspunkt i resultaten från Socialstyrelsens rapport Jämställd socialtjänst? redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering,

 • SiS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra, säkra och mäta kvalitet och säkerhet i verksamheten. Redovisningen skall göras i enlighet med verksamhetsstrukturen.


Verksamhetsgren Ungdomsvård

Mål

Ungdomar som behöver plats på akut- och utredningsavdelning skall beredas plats omgående.


Återrapportering

 • redovisning av hur målet uppfyllts samt vilka faktorer som bidragit respektive försvårat måluppfyllelsen,

 • redovisning av väntetider, beläggning och eventuell kö till vård,

 • redovisning av vilka insatser som gjorts för att uppnå balans mellan utbud och efterfrågan av vård,

 • myndighetens insatser för att skapa en god differentiering av vården och för att tillgodose pojkar och flickors särskilda behov av vård,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur närhetsprincipen har efterlevts.Verksamhetsgren Sluten ungdomsvård

Mål

Insatserna för utslussningen av de unga skall vidareutvecklas.

Planeringen tillsammans med den unge och socialtjänsten för insatser efter frigivningen skall förbättras.


Återrapportering

 • redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

 • redovisning av antalet placeringar, beläggning, vårddygn, verkställighetstid, typ av brott uppdelat på ålder och kön,

 • redovisa på vilket sätt myndigheten uppmärksammar psykisk ohälsa bland flickor och pojkar,

 • redovisning av hur många LSU-placerade ungdomar som vid utskrivning genomfört behandling enligt upprättad behandlingsplan.Verksamhetsgren Missbrukarvård

Mål

Andelen kvinnor och män som klienter inom missbrukarvården vilka motiverats till vård i frivilliga former skall fortsätta att öka.


Återrapportering

 • redovisa måluppfyllelsen samt vilka faktorer som påverkat graden av måluppfyllelse,

 • redovisning av hur myndigheten tillgodoser vårdbehovet hos psykiskt funktionshindrade kvinnor och män,

 • redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att uppnå målet att vården vid LVM-hem ingår i en planerad vårdkedja.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS skall i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

SiS skall i särskild rapport senast den 1 mars 2006 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2005.

SiS skall redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för forskning, verksamhets- och personalutveckling.

SiS skall redovisa omfattningen av sin tillsynsverksamhet, vilken typ av tillsynsinsatser som gjorts samt vilka resultat som uppnåtts.

SiS skall redovisa på vilket sätt myndigheten fortsatt sitt arbete med att beakta barnperspektivet när det gäller olika grupper av flickor och pojkar, såväl vid utformandet som genomförandet av sin verksamhet. Redovisningen bör utgå från de för myndighetens verksamhet relevanta artiklarna i barnkonventionen. Särskild tonvikt skall läggas vid hur den unges rätt till inflytande och delaktighet i vård och andra åtgärder, som rör honom eller henne, kan utvecklas.

Statens institutionsstyrelse skall under år 2005 redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. SiS skall särskilt analysera utvecklingen inom de olika verksamhetsgrenarna. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast: 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti, 1 november.

Redovisning enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 att införa miljöledningssystem.

Redovisning enligt regeringsbeslut den 18 december 2003 med uppdrag att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedjemodell.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Statens institutionsstyrelse skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning méd för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Statens institutionsstyrelse skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits, och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning år 2006 och åren 2007-2008.

Inom ramen för detta skall Statens institutionsstyrelse särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits i syfte att minska ohälsan vid myndigheten. Insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen skall framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

18:2Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)
Disponeras av Statens institutionsstyrelse750 196 tkr
18:2 ap.1Statens institutionsstyrelse (Ram)750 196 tkr

Disponeras av regeringen4 528 tkr
18:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)4 528 tkr


Villkor
18:2 ap.1 Statens institutionsstyrelse

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

18:2 Statens institutionsstyrelse

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
18:2 ap.113 000Allt0
18:2 ap.20Allt4 5282.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
18:218:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
18:2 ap.118 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Beloppen i kolumnerna Infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)220 604
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Enligt detta beslut
Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 750 196 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Statens institutionsstyrelse 18:2 ap.1.
Utbetalningsdatum
2005-01-01123 196
2005-02-0157 000
2005-03-0157 000
2005-04-0157 000
2005-05-0157 000
2005-06-0157 000
2005-07-0157 000
2005-08-0157 000
2005-09-0157 000
2005-10-0157 000
2005-11-0157 000
2005-12-0157 000
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Statligt bedriven ungdoms- och missbrukarvård
Ungdomsvård-15 90717 000751 0001 152 341-401 341-400 248
Sluten ungdomsvård-2 008-20 0000152 286-152 286-174 294
Missbrukarvård-8 5207 000288 000462 134-174 134-175 654
Summa-26 4354 0001 039 0001 766 761-727 761-750 196
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS skall finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS skall fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Morgan Johansson
Urban Lindberg
Kopia till

Justitiedepartementet
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
RiksgäldskontoretSenast uppdaterad: