Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut19

2006-02-16Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORGJo2006/538


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Fiskeriverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikFiskeKunskapsuppbyggnad
Resursförvaltning
Fiskerikontroll1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Fiske

Mål

Ett ekologiskt hållbart fiske och vattenbruk.

En ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.

En utökad samverkan med berörda intressenter.


Återrapportering

Redovisa hur Fiskeriverkets verksamhet bidrar till att målen uppfylls.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Vetenskapliga underlag av hög kvalitet, samt metoder och tekniker för att

- anpassa uttaget av fisk till ett långsiktigt hållbart nyttjande,

- minska fiskets bifångster och miljöpåverkan,

- öka skyddet för hotade fiskarter och stammar,

- minska negativa effekter av övrig mänsklig verksamhet på fiskresursen och

- gynna utveckling av ett långsiktigt hållbart vattenbruk.


Återrapportering

Redovisa

- arbetet med att minimera utkast och bifångster av icke målarter,

- arbetet med åtgärdsprogram för hotade fiskarter och fiskstammar,

- genomförandet av de uppgifter som ryms inom ramen för EG:s förordning om datainsamling,

- kunskapsuppbyggnad om fiskbestånd som är viktiga för kustfisket och fritidsfisket samt

- arbetet för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö.Verksamhetsgren Resursförvaltning

Mål

Förvaltningsåtgärder skall präglas av transparens och delaktighet så att den biologiska mångfalden bevaras och ett livskraftigt, uthålligt fiske och vattenbruk utvecklas.

Välinformerade konsumenter som har tillgång till fisk av god kvalitet.

Yrkes- och fritidsfiske, vattenbruk samt fiskberedning bidrar till utveckling av landsbygden.


Återrapportering

Redovisa

- hur resursförvaltningen bidrar till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö,

- insatser och värdering av insatser av de för budgetåret anvisade medlen för anslag 43:11 Fiskevård,

- lägesrapport för arbetet med förvaltnings- och återhämtningsplaner avseende för Sverige viktiga fiskarter,

- arbetet med förvaltningsåtgärder,

- hur resursförvaltningen bidragit till utveckling av kustfisket och landsbygden,

- insatser, resultat och effekter av EG:s strukturprogram, uppställda mål och finansieringsplaner samt hur dessa sammantaget bidrar till utveckling av landsbygden,

- hur Fiskeriverkets verksamhet bidrar till välinformerade konsumenter,

- hur fiskerinäringen och andra berörda intressenter varit delaktiga i utformandet av förvaltningsåtgärder,

- en total sammanställning för respektive strukturprogram fördelat på dels EG-medel, dels nationell finansiering (Fiskeriverkets, annan statlig, kommunal, övrig offentlig samt privat finansiering) och

- för anslagen 43:9 Strukturstöd till fisket m.m. och 43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. i års- och delårsrapport ange belopp för respektive strukturprogram avseende inbetalningar, beslut, utbetalningar samt prognos över kommande in- och utbetalningar under programperioden 2000-2006.Verksamhetsgren Fiskerikontroll

Mål

Fastställda fiskekvoter och andra begränsningar skall inte överskridas.

Överträdelser mot nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning skall förebyggas.

Hög tillgänglighet till relevant fiskeriinformation.


Återrapportering

Redovisa

- de fall då fastställda fiskekvoter och andra begränsningar har överskridits samt analysera orsakerna till detta,

- en bedömning av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner och

- utvecklingsprojekt inom fiskerikontrollen bl.a. avseende tillgängligheten på information.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Samhälls- och fiskeriekonomiska analyser

Fiskeriverket skall genomföra samhälls- och fiskeriekonomiska analyser av förslag och förändringar inom verkets ansvarsområde, bl.a. av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP), dess förändring och utveckling.


Återrapportering

Redogöra kortfattat för utförda analyser.


Jämställdhet

Fiskeriverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som män. Fiskeriverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.


Återrapportering

Fiskeriverket skall redovisa sådana områden inom myndighetens ansvarsområde där olika förhållanden och villkor eventuellt kan gälla för män och kvinnor. Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. Vidare skall man beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.


Utvecklad 24-timmarsmyndighet

En god kvalificerad service via Internet.


Återrapportering

Redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten samt hur myndigheten arbetar långsiktigt för att utveckla en god kvalificerad service via Internet.


Global utveckling

Fiskeriverket skall medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04: UU3, rskr. 2003/04:112).


Återrapportering

Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Fiskeriverket senast den 15 december 2005 rapportera om sin verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.


Regionala tillväxtprogrammen

Fiskeriverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Fiskeriverket bör medverka med befintliga åtgärder till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.


Återrapportering

Fiskeriverket skall bistå Verket för näringlivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2005 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Fiskeriverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.


Utgiftsprognoser

Fiskeriverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 t.o.m. 2008, för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar, den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november 2005. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.


Prognoser för programperioden 2000-2006

Fiskeriverket skall, senast den 22 februari, den 15 juni och den 18 oktober 2005, lämna en sammanställning av samt en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Fonden för fiskets utveckling (FFU) för programperioden 2000-2006. Uppgifterna skall avse åtgärder såväl utanför som inom mål 1 och prognosen skall sträcka sig t.o.m. år 2008. Uppgifterna skall lämnas till regeringen samt till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK).
1.3Organisationsstyrning

Mål

Fiskeriverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Fiskeriverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning Fiskeriverkets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008. Inom ramen för detta skall framgå myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenligt åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Fiskeriverket skall vidare

- utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter samt finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel.
1.4Uppdrag
Verksamheten inom GFP

Fiskeriverket skall, senast den 1 mars 2005, redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under år 2004.


Fiskerikontroll

Fiskeriverket skall, senast den 11 april 2005, redovisa en analys av fiskerikontrollen i Östersjön inklusive en bedömning av vilka åtgärder på EU-nivå som skulle kunna initieras i syfte att förbättra bevarandet av fiskbestånden. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Kustbevakningen.


Nationella stöd

Fiskeriverket skall, senast den 31 maj 2005, i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.


Skador och bifångster av säl och skarv

Fiskeriverket skall, senast den 1 november 2005 efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa situationen beträffande arbetet med att minska skador och bifångster av säl och skarv samt föreslå en strategi för hur dessa problem långsiktigt hanteras.


Storskaliga rekryteringsskador

Fiskeriverket skall, senast den 1 december 2005 i samarbete med Naturvårdsverket, redovisa en analys av möjliga orsaker till storskaliga rekryteringsskador på kustfiskbestånd och föreslå åtgärdsplaner.


ICES

Fiskeriverket skall, i anslutning till sitt budgetunderlag, lämna underlag för Internationella havsforskningsrådet (ICES) avseende de kostnader för årsavgift, årsmöte samt Fiskeriverkets deltagande som under budgetåret 2005 föreslås att belasta anslag 43:17 Bidrag till vissa internationella organisationer.


Nordsjöskonferensens ministermöte 2006

Fiskeriverket skall löpande bistå Nordsjösekretariatet med underlag och deltagande i förberedelserna inför Nordsjökonferensens ministermöte 2006.


Utflyttad trålgräns

Fiskeriverket skall, senast den 1 mars 2006, lämna delrapport rörande beslutet om utflyttad trålgräns avseende effekterna på fisk och bottenfauna, samt analysera effekterna av ökad användning av passiva redskap innanför trålgränsen samt de ekonomiska konsekvenserna för näringen.


Effekter av fredningsområden

Fiskeriverket skall, senast den 1 mars 2006, lämna delrapport rörande arbetet med att analysera effekter av fredningsområden på fiskbeståndens status. Fiskeriverket skall också, efter samråd med berörd länsstyrelse och Naturvårdsverket, med utgångspunkt i de förslag som redovisades i rapport från Fiskeriverket och Naturvårdsverket, inrätta ett fiskefritt område och utarbeta ett uppföljningsprogram i syfte att kunna utvärdera effekterna av fiskefredningen till år 2010. Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2006.


Pågående uppdrag

Fångstuppgifter för fritidsfisket

Fiskeriverket skall, senast den 1 mars 2005, redovisa hur fångstuppgifter för fritidsfisket kan samlas in.

Informationsspridning

Fiskeriverket har uppdragits att analysera hur informationsspridning kan utvecklas om bl.a. fiskemetoder, förvaltningsformer samt frågor angående integrering miljö/fiske. En redovisning av analysen skall lämnas senast den 1 mars 2005.

Minskning av skarvens skadeverkningar

Fiskeriverket har uppdragits att i samverkan med Naturvårdsverket och efter samråd med länsstyrelserna kartlägga vilka fisken som är mest utsatta för skarvskador och för dessa initiera såväl redskapsutveckling som utveckling av skrämselanordningar. En delrapport skall redovisas den 1 mars 2005 och den slutliga rapporten skall redovisas senast den 1 mars 2006.

Fiske efter lax

Fiskeriverket har uppdragits att utvärdera och lägga fram förslag om selektiva metoder som möjliggör ett utökat selektivt fiske efter fettfeneklippt lax. Även effekterna på öring skall beaktas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2005.

Rapporteringssystem för det småskaliga kustfisket

Fiskeriverket har uppdragits att utveckla och lägga fram förslag på ett säkert och effektivt, men samtidigt enkelt och kostnadseffektivt, system för rapportering av fångster i det småskaliga kustfisket. En delrapport skall redovisas den 1 mars 2005 och den slutliga rapporten skall redovisas senast den 1 mars 2006.

Avelsprogram

Fiskeriverket har uppdragits att i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet lägga fram förslag på vilka arter som bedöms vara i behov av avelsprogram. Uppdraget skall redovisas den 1 mars 2005.

Modeller för närsaltstillskott

Fiskeriverket har uppdragits att i samverkan med Naturvårdsverket, efter samråd med Sveriges lantbruksuniversitet och SMHI, sammanställa befintlig kunskap om tillståndsgivna och existerande vattenbruksanläggningars belägenhet, närsaltsbelastning och övriga miljöeffekter samt bedöma branschens sannolika utveckling i dessa avseenden. En delrapport skall redovisas den 1 mars 2005.

Fisketurism

Naturvårdsverket har uppdragits att i samverkan med Fiskeriverket samt efter samråd med länsstyrelserna, Turistdelegationen, Sportfiskarna och andra berörda intresseorganisationer utreda möjligheter och hinder för en expansion av fisketurismen samt lämna förslag för utveckling av den framtida fisketurismen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2005.

Lokal och regional förvaltning

Fiskeriverket har uppdragits att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till att utveckla en lokal eller regional samförvaltning av fisket. Av pilotprojekten skall minst två av projekten avse insjövatten. Redovisas före utgången av 2006.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:8Fiskeriverket (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket100 551 tkr
43:8 ap.1Fiskeriverket (Ram)100 551 tkr

Disponeras av regeringen607 tkr
43:8 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)607 tkr


Villkor
43:8 ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget skall disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36). Minst 14 625 000 kronor skall användas för arbetet med delmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

2. Anslaget skall disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU anvisas under Statens jordbruksverks anslag 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

3. 3 000 000 kronor får endast användas för prioritering av fiskerikontrollen i Östersjön med anledning av rådets förordning (EG) 27/2005.

4. Från anslaget skall 2 230 tkr tillföras Kustbevakningen för kontrollverksamhet.43:9Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket28 220 tkr
43:9 ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (Ram)28 220 tkr

Disponeras av regeringen170 tkr
43:9 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)170 tkr


Villkor
43:9 ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Anslaget skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av FFU under anslaget 43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Anslaget får även med högst 2,5 miljoner kronor disponeras för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med strukturprogrammens målsättning. Strukturfonderna är av betydelse i processen att skapa tillväxt och sysselsättning. De regionala tillväxtavtalen är en viktig utgångspunkt för arbetet inom ramen för strukturfonderna.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s strukturstöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut. Beträffande länsstyrelserna inom mål 1 skall planeringsramarna fastställas efter aktivt samråd med berörda länsstyrelser.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran skall enligt i proposition (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

6. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen skall redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån skall redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

7. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 miljoner kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.43:10Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket80 000 tkr
43:10 ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ram)80 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
43:10 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
43:10 ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordningar för strukturfonderna från den 21 juni 1999 (EG) nr 1260/1999, (EG) nr 1263/1999 och rådets förordning från den 17 december år 1999 (EG) nr 2792/1999 avseende programperioden åren 2000-2006 samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som EG-kommissionen fastställt. De riktlinjer som övervakningskommittéerna för strukturplanen för fiskerinäringen utanför mål 1 respektive innanför mål 1 fastställer skall beaktas. Strukturfonderna är av betydelse i processen att skapa tillväxt och sysselsättning. De regionala tillväxtavtalen är en viktig utgångspunkt för arbetet inom ramen för strukturfonderna.

2. Fiskeriverket skall redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden åren 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden åren 2000-2006.

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.43:11Fiskevård (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket27 832 tkr
43:11 ap.1Fiskevård (Ram)27 832 tkr

Disponeras av regeringen168 tkr
43:11 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)168 tkr


Villkor
43:11 ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och skall särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket skall fördela medlen efter samverkan med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 miljoner kronor.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:8 Fiskeriverket

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:8 ap.12 230Inget0
43:8 ap.20Allt607

43:9 Strukturstöd till fisket m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:9 ap.1013 000 tkr0
43:9 ap.20Allt170

43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:10 ap.1020 000 tkr0
43:10 ap.20Allt0

43:11 Fiskevård

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:11 ap.12 500Inget0
43:11 ap.20Allt1682.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
43:843:8 ap.2100 %
43:943:9 ap.113 000 .07235 tkr
43:943:9 ap.231 001 tkr
43:1043:10 ap.120 000 .17904 tkr
43:1043:10 ap.2186 684 tkr
43:1143:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)27 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 11 Datum: 2004-12-22
Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 100 551 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Fiskeriverket 43:8 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Tjänsteexport
Tjänsteexport2921006 5006 47525417
Uppdragsverksamhet
Fartyg004 4004 40000
Utredningskontoren/laboratorierna305020 00019 95050130
Summa305024 40024 35050130
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom utredningskontoren, laboratorierna och undersökningsfartygen får finansieras med avgifter medan tjänsteexport skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket skall sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, som skall särredovisas i års-redovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen skall särredovisas i verkets årsredovisning.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Fiskeriverkt skall inte finansiera invensteringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Anna Ryttberg
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
KammarkollegietSenast uppdaterad: