Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 5

2005-12-20Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORGN2005/10070/TP


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rederinämnden
Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95) för budgetåret 2005.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartHandelssjöfartens konkurrensvillkor1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Handelssjöfartens konkurrensvillkor

Mål

Den svenska handelsflottan skall ha rimliga konkurrensvillkor, som leder till en hög transportkvalitet för näringslivet.


Återrapportering

Rederinämnden skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) utvärdera sjöfartsstödets effekter samt rapportera hur kraven på försäkringar och utbildningsplatser ombord uppfyllts.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rederinämnden skall för anslaget 36:9 Rederinämnden: Administration lämna prognoser i informationssystemet Hermes på anslagets utveckling för åren 2005-2008 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005,

- den 8 mars 2005,

- den 3 maj 2005,

- den 2 augusti 2005, och

-den 1 november 2005.

2. Rederinämnden skall senast den 31 mars 2005 lämna en ekonomisk redovisning för verksamheten år 2004.
1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:9Rederinämnden: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län1 417 tkr
36:9 ap.1Rederinämnden: Administration (Ram)1 417 tkr

Disponeras av regeringen8 tkr
36:9 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)8 tkr


Villkor
36:9 ap.1 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:9 Rederinämnden: Administration

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:9 ap.10Allt0
36:9 ap.20Allt82.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
36:936:9 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II 14 Datum: 2004-12-16
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 417 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Rederinämnden: Administration 36:9 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsinkomster009000900900
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsinkomster

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden skall ta ut för ärendehanteringen.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kopia till

Riksdagen/TU
Riksdagen/NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartemetet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Skatteverket
SjöfartsverketSenast uppdaterad: