Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut23

2005-12-20Statens utsädeskontroll
Onsjövägen
268 81 SVALÖVJo2001/2908 Jo2110/3930, Jo2004/1367 Jo2005/611
Jo2005/1927 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens utsädeskontroll
Riksdagen har beslutat om Statens utsädeskontrolls verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens utsädeskontroll och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Statens utsädeskontrolls (SUK) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikJordbrukUtsädeskontroll1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.


Verksamhetsgren Utsädeskontroll

Mål

- Ett fullgott utsäde används i hela landet.


Återrapportering
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


 


Avveckling

Enligt ett regeringsbeslut (2005-05-01, nr 7 dnr 1303/2005/Jo) skall Statens jordbruksverk (SJV), Statens utsädeskontroll (SUK) och Statens växtsortnämnd (SVN) i samråd utreda och förbereda de åtgärder för att inordna SUK och SVN i SJV från och med den 1 januari 2006.

Regeringen har i Budgetpropositionen för 2006 aviserat om en sammanslagning av Statens utsädeskontroll med Statens jordbruksverk.

SUK skall avvecklas till den 1 januari 2006, då dess verksamhet kommer att inordnas i SJV. SUK ansvarar till och med utgången av 2005 för att genomföra avvecklingen.

Samtliga tillgångar och skulder, inklusive saldot på räntekontot, skall efter myndighetens upphörande överföras till SJV till bokfört värde. Samma gäller för det ackumulerade underskottet på avgiftsverksamheten.

Styrelsen/myndighetens chef har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. SUK behöver inte lämna en resultatredovisning enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall en resultatredovisning med en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas.
1.3Organisationsstyrning
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2Statens utsädeskontroll (Ramanslag)
Disponeras av Statens utsädeskontroll836 tkr
43:2 ap.1Statens utsädeskontroll - del till SUK (Ram)836 tkr

Disponeras av regeringen5 tkr
43:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)5 tkr


Villkor
43:2 ap.1 Statens utsädeskontroll - del till SUK

1. Från anslaget får täckas SUK:s kostnader för internationell verksamhet, för tillsynsverksamhet utanför certifieringssystemet och kvalitetskontrollen samt för kompetensuppbyggnad av molekylärbiologiska tekniker.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2 Statens utsädeskontroll

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:2 ap.10Allt0
43:2 ap.20Allt52.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
43:243:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 7 Datum: 2004-12-22
Till Statens utsädeskontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 836 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens utsädeskontroll 43:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Fältbesiktning231-606 7256 520205376
Sortprovning229-151 3851 35035249
Analysering-933-808 9008 640260-753
Certifieringsprovtagning-638-10011 70011 385315-423
Summa-1 111-25528 71027 895815-551
Uppdragsverksamhet
Analysering-4501473 1553 09560-243
Sortprovning1901725523520227
Övrig verksamhet-2477555053515-157
Summa-5072393 9603 86595-173
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SUK:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SUK, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Marianne Sjöblom
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
RiksrevisionenSenast uppdaterad: