Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-20
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Länsstyrelsen i Örebro län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Örebro läns verksamhet för budgetåret 2006 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Länsstyrelsen i Örebro län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: