Finansdepartementet


Regeringsbeslut
22

2005-12-20
Fi2005/6054
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Datainspektionen
Riksdagen har beslutat om Datainspektionens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:60).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Demokrati Integritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltning Tillsyn över behandlingen av personuppgifter
Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.

1.1.1

Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltning

Mål

Datainspektionen skall bidra till målet genom att värna integriteten vid behandling av personuppgifter

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn över behandlingen av personuppgifter

Mål

1. Datainspektionen skall skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet och att reglerna för sådan behandling följs. Målet skall nås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras.

2. Datainspektionen skall sträva efter att på ett tidigt stadium upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Fokus skall läggas på känsliga områden, nya företeelser och områden där risk för missbruk är särskilt stor.

3. Datainspektionen skall arbeta för att öka antalet personuppgiftsansvariga som har personuppgiftsombud och för en fortsatt utveckling av systemet med personuppgiftsombud.

4. Datainspektionen skall bidra till utvecklingen av en effektiv och rättssäker elektronisk förvaltning genom att särskilt bevaka enskildas personliga integritet.

Återrapportering

1. Datainspektionen skall redovisa följande.

Omfattning och inriktning av informationsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, i anslutning till personuppgiftslagen. Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Inkomna anmälningar om behandling av personuppgifter och genomförda förhandskontroller.

Erfarenheterna av tillämpningen av personuppgiftslagen.

Internationell verksamhet, inklusive medverkan i EU:s gemensamma tillsyn över och utveckling av dataskyddsdirektivet.

Slutsatser och bedömningar av verksamhetsresultaten under året och eventuella behov av åtgärder.

2. Datainspektionen skall redovisa inkomna och granskade branschöverenskommelser samt antalet avgivna yttranden över branschöverenskommelser.

3. Datainspektionen skall redovisa utvecklingen av systemet med personuppgiftsombud och vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet sådana ombud. Vidare skall antalet personuppgiftsombud vid ingången och utgången av år 2006 redovisas.

4. Datainspektionen skall redovisa vilka insatser som gjorts för att bidra till utvecklingen av en elektronisk förvaltning.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

Mål

Datainspektionen skall skapa förutsättningar för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Återrapportering

Datainspektionen skall redovisa följande.

Omfattning och inriktning av informationsverksamheten, inklusive regelgivning och rådgivning, inom verksamhetsgrenen.

Omfattning, inriktning och resultat av inspektionsverksamheten.

Tillståndsverksamheten.

Behandlingen av inkomna klagomål.

Internationell verksamhet.

Slutsatser och bedömningar av verksamhetsresultaten under året och eventuella behov av åtgärder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

Tillgänglighetsuppdrag

De handlingsplaner som Datainspektionen upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Datainspektionen vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Datainspektionen - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

3

Organisationsstyrning

24-timmarsmyndigheten

Mål

Hög tillgänglighet och god service skall prägla Datainspektionens verksamhet. Inriktningen skall vara att information och service i så hög utsträckning som möjligt skall vara elektroniskt tillgänglig och att Datainspektionen skall utvecklas till en 24-timmarsmyndighet i enlighet med intentionerna i regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram.

Återrapportering

Datainspektionen skall redovisa åtgärder som vidtagits eller planeras för att ytterligare förbättra Datainspektionens information, service och tillgänglighet med hjälp av informationstekniken.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:3 Datainspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Datainspektionen 31 620
ap.1 Datainspektionen (ram) 31 620

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
46:3 Datainspektionen
ap.1 949 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
46:3 Datainspektionen
46:3 ap.2 46:3 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
46:3 Datainspektionen
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 3 182
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 635
2006-02-25 2 635
2006-03-25 2 635
2006-04-25 2 635
2006-05-25 2 635
2006-06-25 2 635
2006-07-25 2 635
2006-08-25 2 635
2006-09-25 2 635
2006-10-25 2 635
2006-11-25 2 635
2006-12-25 2 635
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
46:3 ap.1 Datainspektionen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Datainspektionen får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) med belopp motsvarande 6 procent av de totala kostnaderna för myndighetens verksamhet utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

Datainspektionen undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Lars Söderström
Kopia till
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Justitiedepartementet/LED
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS

Senast uppdaterad: