Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1:49

2005-12-15
U2005/9357/Me
Radio- och TV- verket
Box 123
136 22 HANINGE
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Radio- och TV- verket
Riksdagen har beslutat om Radio- och TV- verkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 01, bet. 2005/06:KU1, rskr. 2005/06:61).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Radio- och TV- verket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Mediepolitik Mediepolitik Tillståndsgivning, tillsyn m.m.
Utvecklingen inom medieområdet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Mediepolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om målet för mediepolitiken (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59). Målet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.

Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Radio- och TV-verket är att främja möjligheterna till mångfald i radio och television genom att ansvara för all tillståndsgivning i enlighet med de särskilda lagarna för ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Mediepolitik

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillståndsgivning, tillsyn m.m.

Mål

Målet är att verka för yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet inom radio och television m.m.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- tillstånd, registrering och tillsyn,

- radio- och TV-standarder samt

- information.

Verket skall även ange

- hur handläggningen av ärenden fördelar sig mellan olika sändningsformer,

- genomsnittliga handläggningstider för olika sändningsformer,

- hur arbetet med tillsyn över de regler som gäller för innehav av sändningstillstånd bedrivits och de olika beslut som tillsynen föranlett samt

- hur arbetet med radio- och TV-standarder och information bedrivits samt resultatet av detta.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvecklingen inom medieområdet

Mål

Målet är att öka kunskapen om medierna och utvecklingen inom området.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall löpande förse regeringen och andra intressenter med information om utvecklingen inom medieområdet samt publicera statistik och annan information beträffande ägande- och branschstrukturer, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Samverkan skall ske med Granskningsnämnden för radio och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå samt Medierådet. I frågor som rör ägande- och branschstruktur skall verket samarbeta med Nordicom-Sverige. Verket skall även redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 17 maj 2006. Rapporten skall innehålla en sammanställning av mediemyndigheternas publicerade material.

Radio- och TV-verket skall vidare redovisa om verksamhetsmålet har uppnåtts och särskilt kommentera resultatet med hänsyn till

- hur arbetet bedrivits samt

- vilket material som publicerats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Radio- och TV-verket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 26 januari 2006

- den 16 mars 2006

- den 15 maj 2006

- den 28 augusti 2006

- den 9 november 2006

3

Organisationsstyrning

Mål

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa åtgärder som vidtagits i den interna och externa verksamheten för att uppnå målet.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

27:4 Radio- och TV-verket (Ramanslag)
Disponeras av Radio- och TV- verket 11 876
ap.1 Radio- och TV-verket (ram) 11 876

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
27:4 Radio- och TV-verket
ap.1 356 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap År Anslagstyp
27:4 Radio- och TV-verket
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 638
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Radio- och TV- verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 989
2006-02-25 989
2006-03-25 989
2006-04-25 989
2006-05-25 989
2006-06-25 989
2006-07-25 989
2006-08-25 989
2006-09-25 989
2006-10-25 989
2006-11-25 989
2006-12-25 997
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Radio- och TV- verkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
27:4 ap.1 Radio- och TV-verket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgift -623 -170 180 350 -170 -963
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgift

Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Lokalradioavgifter 9458 125 154 125 282 126 534 0 126 534 376 970
Särskild avgift 2712 6 000 1 300 0 0 0 7 300
Summa 131 154 126 582 126 534 0 126 534 384 270
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att Radio- och TV-verket skall eftersträva full kostnadstäckning för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamheten enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket skall redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Verket skall även redovisa sitt arbete för att uppnå full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Budget för särskild avgift är inte möjlig att göra med hänsyn till att sådana avgifter utdöms av förvaltningsdomstol efter att programföretag fällts av Granskningsnämnden för radio och TV.

Budget för koncessionsavgift på televisionens område (inkomsttitel 9457) beräknas ej då avgifterna är beroende av TV 4 AB:s reklamintäkter. Den fasta delen av avgiften kommer under år 2005 att uppgå till ca 61 miljoner kronor och för 2006 preliminärt till ca 61 miljoner kronor. Den rörliga delen av avgiften, vilken fastställs halvårsvis i efterskott, uppgick för andra halvåret 2004 till ca 170 miljoner kronor och för det första halvåret 2005 till ca 180 miljoner kronor. Det kan noteras att dessa beslut är överklagade. Rörlig avgift för andra halvåret 2005 fastställs i mars 2006.

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens område skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 för lokalradioavgifter och inkomsttitel 9457 för koncessionsavgift på televisionens område.

Avgifter enligt Radio- och TV-lagen (1996:844) skall redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

 

På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Karin Liby
Kopia till
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: