Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:77

2005-12-15Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORGU2005/7344,8061,8334,8863/UH
U2005/6237/UH (delvis)
U2005/8962/BIA (slutlig)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har beslutat om Göteborgs universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

650

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

1 270
740

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 660


1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 4 450.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 419 helårsstudenter inom design,

- högst 95 helårsstudenter inom konst,

- högst 390 helårsstudenter inom musik,

- högst 24 helårsstudenter inom opera,

- högst 30 helårsstudenter inom teater, och

- högst 20 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 774 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Universitetet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet emllan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

2. Universitetet skall ersättas för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odonologisk forskning och utveckling av tandvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 300 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Universitetet skall senast den 20 januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare, antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006. Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

Särskilda åtaganden

1. Tjärnö marinbiologiska laboratorium är knutet till Göteborgs universitet och är gemensamt för Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Styrelsen för Göteborgs universitet skall i samråd med styrelsen för Stockholms universitet utfärda nödvändiga föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och total kostnad.

2. Av årsredovisningen skall framgå hur arbetet bedrivits med anledning av övertagandet av utbildning vid Hantverksskolan i Mariestad, Dacapo.


3. Universitetet skall vad gäller specialpedagogiskt innehåll inom lärarutbildningen alternativt specialpedagogutbildningen

- ansvara för utveckling av inriktningar och specialiseringar tillsammans med Umeå universitet, Örebro universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm, samt

- ansvara för utveckling av inriktning mot komplicerad inlärningssituation och utvecklingsstörning tillsammans med Umeå universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter på respektive utbildning och inriktning. Vidare skall kostnaden för respektive utvecklingsinsats framgå.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Göteborgs universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

420

Medicinskt

430

Naturvetenskapligt

220


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 28 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

1. I årsredovisningen skall en redovisning lämnas för utvecklingen av verksamheten vid Institutionen för Kvinnovetenskap. Av redovisningen skall den totala kostnaden för verksamheten framgå.

2. Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell samt efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Särskilt budgetunderlag avseende denna verksamhet skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17 anslag 27:4 ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:26Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Göteborgs universitet1 439 744 tkr
25:26 ap.1Takbelopp (Ram)1 436 323 tkr
25:26 ap.3Nationellt resurscentrum i matematik (Ram)3 421 tkr


Villkor
25:26 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:27Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Göteborgs universitet981 022 tkr
25:27 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)304 350 tkr
25:27 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)214 461 tkr
25:27 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)179 798 tkr
25:27 ap.4Sekretariatet för genusforskning (Ram)6 385 tkr
25:27 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)8 276 tkr
25:27 ap.6Botaniska trädgården (Ram)5 511 tkr
25:27 ap.7Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)262 241 tkr


Villkor
25:27 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 975 136 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.25:27 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten ingår medel för Svenskt Samhällsvetenskapligt Dataarkiv.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:26 Göteborgs universitet: Grundutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:26 ap.1010 %0
25:26 ap.303 %0

25:27 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:27 ap.103 %0
25:27 ap.203 %0
25:27 ap.303 %0
25:27 ap.403 %0
25:27 ap.503 %0
25:27 ap.603 %0
25:27 ap.703 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:24 ap.225:26 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/anslagspostÅrAnslagstyp
25:26 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)680 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)239 510
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 399 160 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Göteborgs universitet: Grundutbildning 25:26 ap.1 och 25:26 ap.3 och anslaget Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 25:27 ap.1, 25:27 ap.2, 25:27 ap.3, 25:27 ap.4, 25:27 ap.5, 25:27 ap.6 och 25:27 ap.7.
Beslutsnr: 1:77 Datum: 2005-12-15
Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 21 606 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Göteborgs universitet: Grundutbildning 25:26 ap.1.
Utbetalningsdatum
2006-01-0221 606
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning49015 00015 000049
Uppdragsutbildning27 870-2 000110 000120 000-10 00015 870
Uppdragsforskning3 9620125 000125 00003 962
Summa31 881-2 000250 000260 000-10 00019 881
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet-416-1501 8001 900-100-666
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 245 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras100 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER