Finansdepartementet


Regeringsbeslut
46

2005-12-20
Fi2004/2437
Fi2004/2438
Fi2005/1984 m.fl.
Se bilaga 1
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Fortifikationsverket
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Fortifikationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning Fastighetsförvaltning Lokaler, Fortifikation, Mark

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Lokaler, Fortifikation, Mark

Mål Fastighetsbeståndet

Målet för Fortifikationsverket är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål.

 1. Fortifikationsverket skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhetsområde på ett ekonomiskt effektivt sätt så att ändamålsfastigheternas värden bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Verket skall tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga fastigheter åt hyresgästen. Investeringsverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Vid försäljning av fastigheter skall bästa möjliga nettoeffekt eftersträvas. Detta skall uppnås genom affärsmässighet.

 2. Fortifikationsverket skall inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar under försvarsbeslutsperioden.

 3. Hänsyn till miljö- och kulturvärden skall i tillämpliga delar beaktas i verksamheten.

 4. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Försäljning och avyttring av fastigheter på grund av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 skall hanteras enligt särskilda ekonomiska regler.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler. Samtidigt skall krav ställas på att verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. I kundnyttan ingår att Fortifikationsverket och hyresgästen gemensamt skall upprätta garnisonsplaner inklusive underhållsplaner för de olika bestånden.

Fortifikationsverket skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor, dvs. de olika hyreskomponenterna skall öppet redovisas. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen. Fastigheternas långsiktiga användning får inte riskeras. Fortifikationsverket skall, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Fortifikationsverket skall arbeta aktivt för att effektivisera verksamheten genom att utveckla processer som syftar till att långsiktigt minska verkets kostnader.

Avkastningskrav och soliditet

Fortifikationsverket skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 6,1 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravet baseras på myndighetskapitalet exklusive avsättningar som Fortifikationsverket får disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar med anledning av försvarsbesluten. Fortifikationsverkets soliditet skall reduceras från för närvarande 41 procent. Soliditeten bör på sikt uppgå till 30 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.

Återrapportering Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa:

 • Totalkostnader för drift, underhåll och administration per verksamhetsgren.

 • Vilka effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågått sedan tidigare samt vilka de förväntade effekterna av dessa processer är.

 • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförs till följd av beslut enligt försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna skall anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas separat.

 • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor skall redovisas.

 • Avkastning i procent,

 • Soliditet,

 • Driftnetto i kr/kvm,

 • Direktavkastning,

 • Andel uthyrd area i procent,

 • Hyresintäkt i kr/kvm,

 • Driftskostnad i kr/kvm,

 • Mediaförbrukning i kWh/kvm,

 • Underhållskostnader i kr/kvm,

 • Administration i kr/kvm.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder eller kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning under varje verksamhetsgren redovisa avslutade investeringar över 20 000 000 kronor samt andelen av dessa investeringar i förhållande till det totala antalet investeringar.

Fortifikationsverkets delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap.
1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fortifikationsverket skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2007 - 2009 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Fortifikationsverket skall i samband med delårsrapport och årsredovisning redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

3. Regeringen har givit Fortifikationsverket uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Fortifikationsverket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås. Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

4. Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sitt fastighetsbestånd. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd. Fortifikationsverket skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Fortifikationsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

5. Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för år 2006 redovisa vilka åtgärder som vidtagits som en följd av den kundundersökning (NKI) som genomförts under 2005. Kundundersökningens syfte är att utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen.

6. Fortifikationsverket skall säkerställa att en oljelagringsanläggning i Uddevalla och Munkedals kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov till år 2009. Fortifikationsverket skall i samband med delårsrapporten redovisa beräknade intäkter och kostnader för anläggningen.Investeringsplan

 

Vid investeringar där den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

Den investeringsplan som skall gälla för Fortifikationsverket under perioden 2006-2008 (mkr) framgår av bilaga 2. Ytterligare information om projekt/objekt som ingår i Fortifikationsverkets investeringsplan har redovisats i den investeringsplan som Fortifikationsverket lämnade i budgetunderlaget för 2006.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.

4

Uppdrag

1. Fortifikationsverket skall i en rapport senast den 15 februari 2006 redovisa arbetet med att under de kommande åren minska kostnaderna i enlighet med Försvarsförvaltningsutredningens förslag, SOU 2005:96.

2. Fortifikationsverket skall under 2006 slutföra arbetet med ett nytt hyressättningssystem så att nya avtal gäller från och med den 1 januari 2007 för den del av beståndet som förhyrs av Försvarsmakten.

3. De handlingsplaner som Fortifikationsverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Fortifikationsverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Fortifikationsverket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 6 925 000
- varav INV 6 925 000
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2006 en låneram på
175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2006 en låneram (övrig kredit) på 6 925 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
Lokaler 0 0 1 979 039 1 757 387 221 652 221 652
Fortifikation 0 0 420 121 410 416 9 705 9 705
Mark 0 0 202 561 139 865 62 696 62 696
Summa 0 0 2 601 721 2 307 668 294 053 294 053
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2006 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6,1 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2006 till dess att betalning sker. Räntan skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket skall skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004) skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Fortifikationsverket skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket skall leverera in eventuellt överskott.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för att säkerställa att en oljelagringsanläggning hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisationen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Fortifikationsverket skall leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statsverkets inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet skall redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som skall avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143).

Nedsättningen skall ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet.

Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte skall ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000.

För objekt som berörs av försvarsbeslut 2000 får endast de objekt där uppsägningsavtalet löper ut senast den 31 december 2006 hanteras enligt särskilda ekonomiska undantag. Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för 2006 redovisa icke uppsagda avtal som är hänförliga till försvarsbeslut 2000.

2. Fortifikationsverket medges undantag enligt 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende skall överlämnas till regeringens prövning skall för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsbudgeten för investeringar upp till 20 000 000 kronor.

3. Fortifikationsverket medges undantag från 5 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Fortifikationsverket får besluta om försäljning av fast egendom som verket förvaltar inom eller utom landet om egendomens värde inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet.

4. Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger
20 000 000 kronor.

5. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

 

På regeringens vägnar
Pär Nuder
Joakim Jägare
Kopia till
Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 46, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2004/2437
Fi2004/2438
Fi2005/1984
Fi2005/2908
Fi2005/5823
Fi2005/6390
(delvis)

Senast uppdaterad: