Finansdepartementet
Regeringsbeslut13

2005-12-08Länsstyrelsen i Kalmar län
Besöksadress: Malmbrogatan 6
391 86 KALMAR

Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Länsstyrelsen i Kalmar län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Kalmar läns verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Länsstyrelsen i Kalmar län och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Senast uppdaterad: