Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Språk- och folkminnesinstitutet
Box 135
751 04 UPPSALAU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Språk- och folkminnesinstitutet
Riksdagen har beslutat om Språk- och folkminnesinstitutets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Språk- och folkminnesinstitutet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Språk- och folkminnesinstitutet är att bevara vårt kulturarv genom att på vetenskaplig grund vidmakthålla och förmedla kunskap om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Språk- och folkminnesinstitutets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra samlingarnas status. Arbetet med digitalisering av materialet skall ha hög prioritet.


Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- samlingarnas omfattning, innehåll och status,

- antalet handlingar överförda till digitalt medium ställt i relation till det totala antalet handlingar,

- antalet fonogram överförda till digitalt medium ställt i relation till det totala antalet fonogram.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten.Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten för fler och nya grupper som exempelvis barn och ungdom, bl.a. genom att i ökad omfattning tillhandahålla materialet digitalt.


Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- vilka delar av samlingarna som är tillgängliga via Internet,

- antal besök på myndighetens hemsidor,

- antalet besökare och förfrågningar med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal besökare och förfrågningar fördelade på universitet/högskola, skolor och museer,

- antalet färdigställda respektive försålda publikationer samt publicerade artiklar uppdelade på populärvetenskaplig och vetenskaplig produktion.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten.Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att Språk- och folkminnesinstitutet genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Språk- och folkminnesinstitutet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2004 respektive 2005 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med anvisningar rådet lämnar.

2. Språk- och folkminnesinstitutet skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen har ägt rum.

3. Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2005 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

4. Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Språk- och folkminnesinstitutet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Språk- och folkminnesinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits,

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Regeringen har utlyst 2006 till ett särskilt mångkulturår. Språk- och folkminnesinstitutet skall, i samverkan med samordnaren för Mångkulturåret 2006 (dir. 2004:169), förbereda aktiviteter inför Mångkulturåret 2006. Resultatet av arbetet skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet senast 31 dec 2005. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23Språk- och folkminnesinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Språk- och folkminnesinstitutet29 618 tkr
28:23 ap.1Språk- och folkminnesinstitutet (Ram)29 618 tkr

Disponeras av regeringen179 tkr
28:23 ap.2Språk- och folkminnesinstitutet - Regeringens disposition (Ram)179 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:23 Språk- och folkminnesinstitutet

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:23 ap.10Allt0
28:23 ap.20Allt1792.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
28:2328:23 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 276
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 18 Datum: 2004-12-22
Till Språk- och folkminnesinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 29 618 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Språk- och folkminnesinstitutet 28:23 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004000400400
Belopp angivna i tkr


Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2005 avser endast intäkterna.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Språk- och folkminnesinstitutet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Språk- och folkminnesinstitutet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering

Språk- och folkminnesinstitutet skall i årsredovisningen för 2005 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor det tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningaavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
EkonomistyrningsverketSenast uppdaterad: