Finansdepartementet


Regeringsbeslut
20

2005-12-20
Fi2005/6390 (delvis)
Nämnden för offentlig upphandling
Box 2012
103 11 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Nämnden för offentlig upphandling
Riksdagen har beslutat om Nämnden för offentlig upphandlings verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Nämnden för offentlig upphandling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning Styrning, ledning, verksamhetsutveckling Tillsyn
Information

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Målen för verksamheten är att utveckla styrning och ledning, ekonomisk styrning och organisering av statlig förvaltning samt att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning. Förvaltningspolitiken syftar till att öka värdet av den statliga kärnverksamheten så att förvaltningens förmåga att lösa olika samhällsproblem stärks.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

NOU skall verka för en effektiv och rättssäker offentlig upphandling. Målet är att bedriva tillsyn av upphandlande enheter.

Återrapportering

Redovisa vilka enheter som varit föremål för tillsyn och vilka åtgärder som vidtagits för förebyggande av regelöverträdelser. En bedömning av åtgärdernas effekter skall göras.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål

NOU skall ge vägledning och generell information inom sitt ansvarsområde där upphandlande enheter och leverantörer skall prioriteras. Målet med informationsgivningen är att förebygga regelöverträdelser.

Återrapportering

Redovisa vilka strategier och insatser som genomförts på informationsområdet. En bedömning av insatsernas resultat skall göras.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Nämnden för offentlig upphandling skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november.

Internationellt arbete

Nämnden skall redovisa vilka internationella arbetsgrupper inom EU eller andra internationella organ som nämnden deltagit i.

4

Uppdrag

Uppdrag

Nämnden skall ge stöd till Regeringskansliet. Stödet innefattar kontinuerlig omvärldsbevakning och att följa den rättsliga utvecklingen. Omfattningen och karaktären på stödet skall avrapporteras i samband med årsredovisningen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7 Nämnden för offentlig upphandling (Ramanslag)
Disponeras av Nämnden för offentlig upphandling 8 171
ap.1 Nämnden för offentlig upphandling (ram) 8 171

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Nämnden för offentlig upphandling

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
1:7 Nämnden för offentlig upphandling
ap.1 245 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
1:7 Nämnden för offentlig upphandling
1:7 ap.2 1:7 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap År Anslagstyp
1:7 Nämnden för offentlig upphandling
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 450
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för offentlig upphandlings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 680
2006-02-25 680
2006-03-25 680
2006-04-25 680
2006-05-25 680
2006-06-25 680
2006-07-25 680
2006-08-25 680
2006-09-25 680
2006-10-25 680
2006-11-25 680
2006-12-25 691
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för offentlig upphandlings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1 Nämnden för offentlig upphandling

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

NOU får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

NOU undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen skall innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Österberg
Karina Aldén
Kopia till
Riksdagens finansutskott
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, RS
Finansdepartementet, SMS

Senast uppdaterad: