Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutI:14

2005-12-01Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNAU2005/9031/F


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 26:3 Rymdforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 16 26:3 Rymdforskning för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:3Rymdforskning (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen156 274 tkr
26:3 ap.1Rymdforskning - del till RS (Ram)156 274 tkr


Villkor
26:3 Rymdforskning

1. Anslaget skall användas för utgifter för Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program, projektstöd till svenska rymdforskningsprojekt, svensk andel av grundforskningen vid Esrange enligt särskilt avtal med andra länder, samt ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av Rymdstyrelsens fattade beslut.26:3 ap.1 Rymdforskning - del till RS

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:3 Rymdforskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:3 ap.10Allt9382.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
26:326:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/anslagspost200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
26:3 ap.1900 000132 000528 0002010
Belopp angivna i tkr


Villkor

Rymdstyrelsen bemyndigas att under 2005 för anslaget 26:3 Rymdforskning ikläda sig ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, medför utgifter på högst 132 000 000 kronor under 2006, högst 132 000 000 kronor under 2007, högst 132 000 000 kronor under 2008, högst 132 000 000 kronor under 2009 och högst 132 000 000 under 2010.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
EkonomistyrningsverketSenast uppdaterad: