Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORGU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivna anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:4Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Obetecknat anslag)
Disponeras av Göteborgs universitet1 761 tkr
27:4 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Obetecknat)1 761 tkr

Disponeras av regeringen11 tkr
27:4 ap.2Forskning och dokumentation om medieutvecklingen - Regeringens disposition (Obetecknat)11 tkr


Villkor
27:4 ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

- Anslaget får användas för kostnader för information om forskningsresultat och för att utarbeta mediestatistik m.m. vid den svenska avdelningen av Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckviddsundersökning av svenska medievanor skall ges ut under 2005.

- Nordicom skall ansvara för grundläggande dokumentation av ägarförhållanden i svenska massmedier. Uppdraget innebär bl.a. att Nordicom skall ansvara för uppdatering av den databas om medieägande som byggts upp i samarbete med Rådet för mångfald inom massmedierna samt att på olika sätt göra denna information tillgänglig.

- Medlen under anslagsposten skall utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret.

Återrapportering

- Nordicom skall senast den 1 mars 2005 lämna en redogörelse till Utbildnings- och kulturdepartementet för verksamheten och bidragets användning under 2004. För verksamheten 2005 skall redogörelsen lämnas senast den 1 mars 2006. Mål för verksamheten återfinns i regleringsbrev för Göteborgs universitet (utg. omr. 16). Redovisningen skall avse datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och inkomster vid försäljning av rapporten. Särskild uppmärksamhet skall i redovisningen ägnas åt arbetet med grundläggande dokumentation av ägarförhållanden i svenska massmedier. Redovisningen skall även omfatta Nordicoms totala kostnader och intäkter för den verksamhet som täcks av bidraget till Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. Samtliga redovisade uppgifter skall jämföras med motsvarande uppgifter för 2003.

- Nordicom skall senast den 1 mars 2005 lämna budgetunderlag för 2006 till Utbildnings- och kulturdepartementet. Budgetunderlaget skall innehålla Nordicoms förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande åren.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:4 ap.10Inget0
27:4 ap.20Inget112.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
NordicomSenast uppdaterad: